Cabinet y cyngor yn cefnogi'r cynigion am gyfleuster Iechyd a Gofal yn y Drenewydd

Proposed site of the North Powys Wellbeing Project

Hydref 22, 2020

 

Proposed site of the North Powys Wellbeing Project  Yr wythnos hon (Dydd Mawrth, 20 Hydref), cefnogodd Cabinet Cyngor Sir Powys wedi cefnogi cynigion ar gyfer cyfleuster gyda'r gorau ar gyfer iechyd a gofal yn y Drenewydd, a phan fyddant wedi'u cymeradwyo gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys, yn cael eu hanfon at Lywodraeth Cymru.

 

Mae Achos Busnes y Rhaglen yn gosod uchelgais i wella'r gwasanaethau iechyd a llesiant trwy Ganolfan Ranbarthol Wledig arloesol a Hwb Llesiant Cymunedol ar draws gogledd Powys, rhaglen ar y cyd rhwng y cyngor a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar ran bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys.

 

 Sylw Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion ac Aelod arweiniodd o'r Cabinet ar gyfer y rhaglen, oedd: "'Gan weithio ar y cyd â'r Bwrdd Iechyd a llawer o randdeiliaid eraill, mae Cyngor Sir Powys yn falch gallu cefnogi'r rhaglen arloesol. Mae'n cynrychioli dull o weithio o lawr gwlad i fyny, ac yn gosod llesiant wrth wraidd y cyfan.  

 

"Mae buddsoddiad o'r maint yma yn hwb mawr i'r Drenewydd ac rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu rhaglen o ofal a chymorth ar y safle yma a fydd yn batrwm ar gyfer rhannau eraill o Bowys yn ogystal ag yn esiampl i Gymru gyfan."

 

Ychwanegodd Carol Shillabeer, Prif Weithredwr y Bwrdd Iechyd: "Mae Rhaglen Llesiant Gogledd Powys yn dangos ein hymrwymiad parhaus i integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal i bobl Powys. Bydd gan y campws amlasiantaethol yng nghanol y Drenewydd ffocws cryf ar lesiant, a chymorth a chefnogaeth gynnar i blant a theuluoedd. Bydd ein timau iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio'n agos â sefydliadau'r trydydd sector yn y gymuned o'n Hwb Llesiant Cymunedol i gyflenwi gofal di-fwlch sy'n nes at adre.

 

"Bydd y Ganolfan Ranbarthol Wledig ar flaen y gad o ran arloesedd wrth gyflenwi iechyd a gofal trwy gynnydd mewn technoleg ddigidol mewn amgylchedd sy'n gyffrous ac yn wirioneddol arloesol i staff weithio ynddo. Bydd y ganolfan hefyd yn gweithio gyda'n rhwydwaith cyfredol o ysbytai cymunedol a ysbytai cyffredinol ardal ar gyffiniau'r sir i sicrhau bod trigolion yn derbyn y driniaeth gywir yn y lle cywir mewn lleoliad sy'n addas i'w dibenion."

 

Mae Achos Busnes y rhaglen yn gam arwyddocaol tuag at ddod â gwasanaethau iechyd a llesiant yn nes adref ac i'r gymuned leol. Bydd y cyfleusterau newydd arloesol yn Ysgol Fabanod Ladywell ac Ysgol Iau Hafren. Bydd y prosiect sy'n pontio'r cenedlaethau yn gweld gwasanaethau iechyd a llesiant integredig yn dod at ei gilydd mewn un lle, yng nghanol y Drenewydd.

 

Mae'r achos busnes hefyd yn esbonio yn fwy manwl pam y byddai'r campws amlasiantaethol yn addas i'r Drenewydd, a'r cyfleoedd i weithio gyda'r sector gwirfoddol a sefydliadau eraill i wella llesiant pobl. Mae cynllun drafft o'r datblygiad yn bodoli, ond proflen yw hon o gysyniad i ddangos lleoliad yr ysgol a'r meysydd chwarae, a bod yna ddigon o le i'r gwasanaethau iechyd a llesiant fel ei gilydd.

 

Bydd y Ganolfan Ranbarthol Wledig hon yn hefyd yn gweithio gyda'r rhwydwaith cyfredol o ysbytai cymunedol trwy sicrhau bod pobl yn derbyn y gofal iawn ar yr adeg iawn mewn lle sy'n addas at eu dibenion ac yn nes at eu cartref.

 

Y 'garreg filltir' gyntaf yw Achos Busnes y Rhaglen, mewn prosiect sydd â'r nod o geisio cefnogaeth - a chyllid - Llywodraeth Cymru. Bydd gwaith ymgysylltu sydd wedi bod yn digwydd dros y ddwy flynedd diwethaf yn parhau gydol y prosiect.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu