Grantiau Cyfnod Atal Byr

Mae hon yn gronfa sy'n darparu cymorth ariannol i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol a achosir gan y cyfyngiadau symud cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru yn sgil COVID-19.

Diben y gronfa yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau sydd wedi'u rhoi ar waith.

Caëodd y cynllun Grantiau Ardrethi Busnes am 5pm 20 Tachwedd

Bydd y Cynllun Grant Dewisol yn parhau ar agor hyd nes y bydd y gronfa wedi'i defnyddio'n llawn neu y bydd Llywodraeth Cymru yn gofyn i ni ei chau.

Mae'r gronfa'n cynnwys dau grant ar wahân:

 

Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud

Mae'r grant hwn ar gael i fusnesau sy'n gorfod talu ardrethi busnes.

Bydd grant o £5,000 ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sy'n gorfod cau(fely'i diffinnir gan y rheoliadau) sy'n gweithredu mewn eiddo sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000.

Bydd grant o £1,000 ar gael i fusnesau sy'n gymwys am ryddhad ardrethi busnesau bach yng Nghymru sydd â gwerth ardrethol o hyd at £12,000 (gweler yr eithriadau isod).

 

 • Bydd busnesau sydd wedi'u gorfodi i gau yn sgil y cyfyngiadau symud cenedlaethol yn gallu gwneud cais am grant ychwanegol pellach o £2,000 gan eu hawdurdod lleol
 • Yn ogystal bydd busnesau sy'n gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnesau bach sydd wedi bod yn destun cyfyngiadau lleol am dair wythnos neu fwy ac sydd wedi'u heffeithio'n sylweddol (gostyngiad o >50% mewn trosiant) hyd at 23 Hydref yn gymwys i gael grant pellach o £1,000

 

Nid ydych chi'n gymwys am y grant hwn:

 • Os ydych chi'n gymwys ar gyfer, neu wedi derbyn, y Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud gan eich Awdurdod Lleol

Bydd angen i chi fod ar y rhestr ardrethu Ardrethi Annomestig ar gyfer eich awdurdod lleol ar 1 Medi 2020 a bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais syml i dderbyn y grant hwn.

Am ragor o wybodaeth am y grant hwn, darllenwch y Ddogfen Ganllawiau ar y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud

 

Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud

Swm grant 1 - mae grant dewisol o £1,500 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

 • Wedi cael eu gorfodi i gau (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol
 • NEU yn gallu dangos y bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol yn arwain at ostyngiad o 80% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw

 

Swm grant 2 - mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

 • Wedi cael eu gorfodi i gau (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol
 • NEU yn gallu dangos y bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol yn arwain at ostyngiad o 80% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw
 • AC maent wedi bod yn destun cyfyngiadau lleol am dair wythnos neu fwy hyd at 23 Hydref ac wedi gweld gostyngiad o 50% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw.

NODER - NI ALL busnesau Powys wneud cais am grant dewisol 2 gan nad oedd unrhyw ran o'r sir dan gyfyngiad symud lleol cyn y cyfnod atal byr.  DIM OND am grant dewisol 1 y gall busnesau Powys wneud cais, os ydynt yn gymwys.

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn:

 • Os ydych yn gymwys i dderbyn, neu wedi derbyn, y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud gan eich Awdurdod Lleol
 • Os oes gennych 50 neu fwy o weithwyr
 • Os yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.

Am ragor o wybodaeth am y grant hwn, darllenwch y Ddogfen Ganllawiau ar y Grant Dewisiol Cyfyngiadau Symud 

Y cyntaf i'r felin fydd hi o ran ceisiadau. Gallai hyn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl eu cyflwyno os yw'r gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu