Grantiau cyfyngiadau symud i fusnesau Powys

Image of money

28 Hydref 2020

Image of money Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn sylweddol o gymorth i fusnesau i geisio lleddfu rhywfaint ar effeithiau'r cyfnod atal byr.

Bydd Cyngor Sir Powys yn dosbarthu'r arian newydd i fusnesau Powys gyda phedwar gwahanol gynllun grant i roi hwb i'r llif arian.

Bydd y cynllun grantiau'n agor dydd Mercher 28 Hydref ac yn cau am 5pm, 20 Tachwedd 2020 neu phan fydd yr arian wedi dod i ben. Dim ond un o'r pedwar grant y bydd busnesau'n gallu mynd amdano a byddwn yn delio â'r ceisiadau ar sail y cyntaf i'r felin.

Mae'r grant cyntaf yn £5,000 i fusnesau masnachu, hamdden a lletygarwch sydd wedi gorfod cau oherwydd y cyfnod atal byr ac yn defnyddio eiddo gyda gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000. Rhaid i'r busnesau hyn fod ar restr trethi busnes y cyngor ar 1 Medi 2020 i fod yn gymwys.

Mae'r ail grant yn £1,000 i fusnesau sy'n gallu hawlio gostyngiad mewn trethi busnes bach sydd â gwerth ardrethol o hyd at £12,000 ac wedi gorfod cau oherwydd y cyfnod atal byr. Rhaid i'r busnesau hyn fod ar restr trethi busnes y cyngor ar 1 Medi 2020 ac yn cynhyrchu trosiant. Os ydyn nhw'n gymwys, bydd ymgeiswyr am y grant hwn hefyd yn gallu gwneud cais am grant ychwanegol o £2,000.

Mae'r trydydd grant yn £1,000 i dalwyr trethi sy'n gallu hawlio gostyngiad elusennol a gostyngiad clybiau chwaraeon amatur cymunedol, yn ogystal â sefydliadau dim er elw sy'n derbyn gostyngiad trethi yn ôl disgresiwn. Rhaid i'r elusennau hyn fod yn gweithredu yn y sector masnachu, hamdden a lletygarwch ac yn defnyddio eiddo gyda gwerth ardrethol o hyd at £12,000 i fod yn gymwys.

Mae'r pedwerydd grant yn grant o £1,500 yn ôl disgresiwn i helpu busnesau sydd wedi gorfod cau oherwydd y cyfnod atal byr neu'n gallu dangos bod y cyfyngiadau symud wedi arwain at ostyngiad o 80% mewn trosiant.

Mae yna feini prawf pendant o ran pwy all fynd am y grantiau hyn ac fe welwch y manylion yn llawn ar wefan y cyngor.

Ar ôl cyhoeddi manylion y pecyn cymorth, dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirwprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Rydym yn croesawu'r newyddion y bydd mwy o gymorth ariannol yn dod i fusnesau Powys ar adeg heriol dros ben.

"Mae'r cyfnod atal byr yn golygu effeithiau dyrys i'n busnesau ni, ond y gobaith yw y bydd yr arian hwn yn help llaw i'w cynnal nhw dros y tymor byr.

"Mae'r cyngor wedi ymateb yn gyflym i anghenion pobl leol dros y pandemig gan ddosbarthu ymhell dros £50miliwn mewn cymorth ariannol hyd yma, felly rwy'n falch y gallwn unwaith eto chwarae ein rhan wrth brosesu grantiau.

"Nid yw'n system dalu awtomatig y tro hwn felly gofynnwn i chi fod yn amyneddgar. Bydd yn broses fwy cymhleth ac rydym yn disgwyl nifer fawr o geisiadau, ond gallwch ein helpu i gyflymu pethau trwy sicrhau eich bod chi'n gymwys.

"I'w wneud mor hwylus â phosibl, rydym wedi datblygu ffurflen gais syml ar-lein ar ein gwefan sy'n agor dydd Mercher 28 Hydref, pan fydd y cyfnod grantiau'n agor.

"Rwy am sicrhau pawb ein bod ni'n parhau i weithio'n agos â'n partneriaid i helpu busnesau lleol ac yn gweithio i gadw ein sir ni'n ddiogel rhag y feirws."

Am wybodaeth a chanllawiau ar y grantiau, ewch i wefan y cyngor: https://cy.powys.gov.uk/article/8766/Coronafeirws-COVID-19---Help-ar-gyfer-busnesau

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu