Y Cyngor yn croesawu cyhoeddiad ar ofal cymdeithasol

Photographic collage of old and young people

 

Hydref 29, 2020

Photographic collage of old and young people 

Mae'r cyngor wedi croesawu penderfyniad gan Arolygiaeth Gofal Cymru i orffen gwaith monitro lefel uwch ar wasanaeth gofal cymdeithasol Cyngor Sir Powys. 

Daeth yr Arolygiaeth i'r penderfyniad hwnnw yn dilyn cynhadledd wella ac archwiliad a gynhaliwyd yn ddiweddar a oedd yn edrych ar wasanaethau sy'n cael eu cynnig i oedolion a phlant a'u teuluoedd.

Y Cynghorydd Rachel Powell yw'r Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Plant.  Dywedodd: "Rwy'n falch iawn, yn arbennig o wybod a deall pa mor bwysig yw gwasanaethau plant i deuluoedd ar lawr gwlad Powys.  Hoffwn gydnabod angerdd a brwdfrydedd Ali Bulman y Cyfarwyddwr a Jan Coles y Pennaeth Gwasanaeth, yn ogystalâ'r Arweinydd, y Cabinet a gwasanaethau corfforaethol.  Mae wedi bod ac yn parhau i fod yn enghraifft o arweinyddiaeth drawsnewidiol go iawn.

"Fodd bynnag, ni allwn fychanu gwerth staff brwd y Gwasanaethau Plant, sydd ar bob lefel ac o fewn pob tîm arbenigol, yn parhau i ymdrechu i weithio gyda theuluoedd i wella canlyniadau, diogelu plant sy'n agored i niwed ac yn bwysicaf oll, sicrhau llais i'r plant.  Er y gallwn adlewyrchu ar ddigwyddiadau'r gorffennol, mae bob amser yn fwy cynhyrchiol i edrych ymlaen gyda hyder, dyheu i wella'n barhaol, a dyma'n bendant yw amcanion Gwasanaethau Plant."

Cafodd y sylwadau hyn eu hategu gan y Cynghorydd Myfanwy Alexander sydd â'r portffolio Gwasanaethau Oedolion: "Mae'r canlyniad hwn yn deillio o waith caled iawn, sydd hyd yn oed yn fwy rhyfeddol yn nghyd-destun COVID19:  rydym wedi parhau i wella gwasanaethau er y pandemig.

"Rydym hefyd wedi elwa o arweinyddiaeth gref â ffocws ac er ei fod yn anodd enwi unigolion mewn ymdrech o'r fath, rhaid canmol effaith ein cyfarwyddwr Alison Bulman ac ymgyrch wleidyddol gadarn Arweinydd y Cyngor, Rosemarie Marris, Penaethiaid Gwasanaethau Oedolion - Michael Gray - a Chomisiynu - Dylan Owen, ac fy nghyd-aelod Portffolio ar Wasanaethau Plant, Rachel Powell.  Mae'r adroddiad hwn yn garreg filltir sylweddol ar ein taith i wella."

Cafodd Gwasanaethau Plant eu harchwilio gan Arolygiaeth Gofal Cymru ym mis Gorffennaf 2017 gan nodi diffygion difrifol a sylweddol.  Yna cafodd Gwasanaethau Oedolion eu harchwilio ym mis Ionawr 2018 gan nodi diffygion difrifol eto.  Ers hynny, mae'r Arolygiaeth wedi cyflwyno polisi o 'fonitro lefel uwch' sydd wedi cynnwys naw archwiliad gan ymgynghori â defnyddwyr y gwasanaeth a phartneriaid y cyngor.

Ymunodd Ali Bulman, Cyfarwyddwr Corfforaethol (Plant ac Oedolion) â'r cyngor yn haf 2018.  Dywedodd: "Mae hwn yn newyddion da iawn ac rwy am ddiolch i'r Arolygiaeth am gydnabod gwaith caled ac ymroddiad staff gofal cymdeithasol i wella'r gwasanaeth."

Ychwanegodd: "Mae gennym dîm rheoli sefydlog nawr ers rhyw ddwy flynedd ac rydym wedi gallu gyrru gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar unigolion, ac mae ein trigolion yn haeddu hynny.  Mae dal i fod lle i wella ond gallwn adeiladu ar sylfaen gref a hoffwn ddiolch i bob aelod staff gofal cymdeithasol am eu gwaith caled."

Yn ei llythyr i'r cyngor, dywedodd Lou Bushell-Bauers, Pennaeth Archwiliadau Awdurdodau Lleol, Arolygiaeth Gofal Cymru, y bydd y cyngor yn dychwelyd i'r lefelau arferol o ymgysylltu â'r Arolygiaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu