Ysgol Bro Hyddgen

Image of Transforming Education words and its branding

4 Tachwedd 2020

Image of Transforming Education words and its brandingMae'r cyngor sir wedi datgan y bydd cynlluniau i ddechrau ymgynghori i newid darpariaeth iaith ysgol pob oed yng ngogledd Powys yn cael eu hystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf. 

Ar hyn o bryd, mae Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth yn ysgol ddwy ffrwd sy'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg i ddisgyblion 4 i 18 oed.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu newid darpariaeth iaith yr ysgol fel y byddai'n dod yn lleoliad addysg cyfrwng Cymraeg yn y pen draw a fyddai'n galluogi pob dysgwr i ddod yn gwbl ddwyieithog.

Os aiff yn ei flaen, byddai'r newid arfaethedig yn cael ei gyflwyno cam wrth gam, blwyddyn i flwyddyn, gan ddechrau gyda dosbarth Derbyn yr ysgol ym mis Medi 2022.

Ni fyddai'r newid arfaethedig yn effeithio ar y disgyblion hynny sydd eisoes yn yr ysgol - bydd y disgyblion sy'n derbyn y ddarpariaeth cyfrwng Saesneg yn yr ysgol ar hyn o bryd yn gallu parhau i gael mynediad i'r ddarpariaeth hon nes iddynt adael yr ysgol.  Bydd cymorth ychwanegol yn cael ei ddarparu i ddisgyblion sydd angen gwella eu medrau Cymraeg ochr yn ochr ag unrhyw newid yn y ddarpariaeth iaith yn yr ysgol.

Ar ddydd Mawrth, 10 Tachwedd, gofynnir i'r Cabinet ddechrau ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae Ysgol Bro Hyddgen wedi'i lleoli mewn ardal draddodiadol Gymraeg ei hiaith a'i ffrwd Saesneg yw'r unig ddarparwr ar gyfer ysgol gynradd cyfrwng Saesneg sy'n bwydo'r ysgol yn yr ardal dalgylch. 

"Mae nifer y disgyblion cyfrwng Saesneg sy'n mynychu'r ddarpariaeth gynradd ym Machynlleth wedi gostwng, sy'n golygu bod nifer y disgyblion oedran cynradd sy'n mynychu'r ddarpariaeth cyfrwng Saesneg yn y dalgylch yn isel.

"Mae'r nifer isel o ddisgyblion cyfrwng Saesneg yn her i Ysgol Bro Hyddgen, yn enwedig yn y cyfnod uwchradd.

"Un o amcanion ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob cyfnod allweddol. Mae gennym hefyd amcan yn y strategaeth i symud ysgolion ar hyd y continwwm iaith.

"Er mwyn cyflawni'r nodau a'r amcanion hyn, rydym am symud Ysgol Bro Hyddgen ar hyd y continwwm iaith. Byddai hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan gyfrannu felly at ddyhead Llywodraeth Cymru i gyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

"Rwy'n argymell i'r Cabinet ein bod yn dechrau ymgynghori'n ffurfiol ar y cynnig i newid y ddarpariaeth iaith yn Ysgol Bro Hyddgen fel ei bod yn dechrau ar ei thaith tuag at fod yn lleoliad addysg cyfrwng Cymraeg."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu