Dal i fod amser i roi barn ar gynigion ar gyfer ysgol pob oed

Image of Transforming Education words and its branding

5 Tachwedd 2020

Image of Transforming Education words and its brandingMae gan bobl Llanfair Caereinion a'r cylch lai na thair wythnos i roi barn ar gynigion i uno ysgolion y dref.

Mae Cyngor Sir Powys am sefydlu ysgol newydd pob oed yn Llanfair Caereinion ar ôl cael sêl bendith y Cabinet ar ddiwedd mis Medi i ddechrau ymgynghori ar y cynigion.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ddydd Mawrth, 24 Tachwedd.

Byddai'r ysgol newydd yn cael ei chreu drwy gau Ysgol G.G. Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion a sefydlu ysgol newydd, 4-18 oed ar y safleoedd presennol o fis Medi 2022.

Ar hyn o bryd, mae 162 o ddisgyblion yn yr ysgol gynradd, ac mae 465 o ddisgyblion yn yr ysgol uwchradd.

Bydd y cynigion yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg sydd am wella hawl a phrofiad dysgwyr.  Cymeradwywyd y strategaeth nôl ym mis Ebrill.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Darparu amgylcheddau addysgu a dysgu o ansawdd uchel yw un o amcanion ein Gweledigaeth 2025 ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwell cynnig i ddysgwyr ar gyfer plant a phobl ifanc Powys drwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys.

"Mae'r strategaeth yn nodi nifer o nodau ac amcanion strategol a fydd yn llywio'r gwaith o drawsnewid addysg ym Mhowys dros y blynyddoedd nesaf.

"Un o amcanion strategol y strategaeth yw 'datblygu rhwydwaith o ysgolion pob oed yn seiliedig ar y 13eg o leoliadau ysgolion uwchradd presennol.  Bydd ein cynnig ar gyfer Llanfair Caereinion yn ein helpu i gyflawni'r amcan hwn.

"Ers cymeradwyo'r strategaeth, rydym wedi cyfarfod â chynrychiolwyr cyrff llywodraethu ysgol G.G. Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion.  Mae'r ddau gorff llywodraethu wedi nodi eu cefnogaeth mewn egwyddor tuag at sefydlu ysgol pob oed yn Llanfair Caereinion.

"Fodd bynnag, mae'n bwysig bod pobl Llanfair Caereinion a'r ardal dalgylch ehangach yn cael dweud eu dweud ar y cynigion hyn a byddwn yn eu hannog i anfon eu barn fel y gellir ei ystyried."

I ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i https://cy.powys.gov.uk/trawsnewidaddysg a dilynwch y dolenni i roi eich barn ar-lein.

Neu, gallwch ymateb i ni yn ysgrifenedig trwy anfon e-bost at school.consultation@powys.gov.uk neu drwy'r post i'r Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu