Cyn awyrfilwr yn derbyn help gyda theclyn codi yn y cartref

Photograph of Mr Jack Ellis MBE

Tachwedd 6, 2020

Photograph of Mr Jack Ellis MBE Mae cyn awyrfilwr yn derbyn gofal codi a chario gwell oddi wrth therapyddion galwedigaethol wedi iddynt gyflwyno'r defnydd o declyn codi newydd yn ei gartref. 

Mae Jack Ellis MBE, cyn filwr o'r Ail Ryfel Byd, sy'n byw yng ngogledd y sir, yn derbyn gofal oddi wrth Gyngor Sir Powys. 

Mae Mr Ellis angen help wrth drosglwyddo o'r gwely i'r gadair. Tan yn ddiweddar, roedd wedi bod yn defnyddio "bwrdd banana" i drosglwyddo o'r gwely i'r gadair ac roedd hyn wedi bod yn drafferth gan ei fod yn rhoi straen ar ei freichiau. Roedd angen help ei ddau ofalwr i bob diben i allu gwneud hyn. 

Jo Barton yw'r Therapydd Galwedigaethol (ThG) sydd wedi bod yn gweithio gyda Mr Ellis. Esboniodd; "Wedi trafodaeth hir gyda Jack a'i wyres, Jayne Hill, derbyniais gyngor am ddefnyddio teclyn codi fel dull arall o drosglwyddo, a chytunodd Jack i roi cynnig ar hyn." 

"Es ati i drefnu gosod y teclyn codi, a gan fod offer tracio eisoes ar y nenfwd a bod gwely symudedd da eisoes gan Jack, roedd yn gallu cael ei godi gan un gofalwr sydd hefyd yn creu arbedion i'r trethdalwr," esboniodd. 

"Heblaw am yr arbedion ariannol, dywedodd Jack nad oes ganddo unrhyw boen bellach yn ei ysgwyddau a'i fod yn teimlo fod ganddo fwy o egni i wneud yr hyn sy'n bwysig iddo ef," ychwanegodd. 

Esboniodd Mr Ellis: "Mae cael y teclyn codi wedi gwaredu â'r straen a'r perygl o drosglwyddo o'm gwely i'm sgwter ac yna i'm cadair freichiau. Mae'r darn penodol hwn o gyfarpar wedi gwella ansawdd fy mywyd ac wedi rhoi annibyniaeth barhaus i mi. Hebddo, mae'n bosibl na fyddwn wedi gallu aros yn fy nghartref fy hunan."  
 
"Rwyf yn ddiolchgar iawn i'm hwyres, Jayne ac i'm Therapydd Galwedigaethol, Jo Barton, gyda chefnogaeth Gwasanaethau Cymdeithasol, am bopeth maen nhw wedi'i wneud i'm cefnogi i aros yn fy nghartref yn ddiogel." Ychwanegodd Mr Ellis.
 
Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw Aelod y Cabinet dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion. Dywedodd: "Mae'r stori hon yn darlunio sut mae Cyngor Sir Powys yn ymroddedig i wella gofal i'n trigolion ac y byddwn yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i'w helpu i fyw eu bywydau cystal ag sy'n bosibl, gan fuddsoddi mewn deilliannau gwell." 
 
Gwasanaethodd Mr Ellis yn 10fed Bataliwn y Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol a drawsnewidwyd yn 6ed Bataliwn y Gatrawd Barasiwtwyr (Brenhinol Cymreig) yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Fe wasanaethodd yn yr Eidal, Gogledd Affrica a Phalesteina a Gwlad Groeg. Mae ei brofiadau wedi cael eu ffilmio fel rhan o gyfres 'I was There' y BBC a gellir ei ganfod mewn cyfweliad gwych ar Youtube ar  https://youtu.be/rr1yxxZF3Pk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu