Taliadau Hunan-Ynysu

Mae'r cynllun hwn yn agor ar 16 Tachwedd ar 3pm a bydd cwsmeriaid yn gallu ymweld â'r dudalen hon a gwneud cais ar-lein i hawlio'r Taliad Hunan-Ynysu.

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

 

Taliadau Cymorth Hunanynysu:

O 23 Hydref 2020, mae gan unigolion cymwys hawl i gael Taliad Cymorth Hunanynysu neu daliad cymorth yn ôl disgresiwn o £500. Mae hyn er mwyn cefnogi pobl ar incwm isel nad ydynt yn gallu gweithio gartref os bydd Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn dweud wrthynt am hunanynysu ac y byddant yn colli incwm o ganlyniad.

Pwrpas y taliadau hyn yw helpu i sicrhau bod pobl sydd wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 a'u cysylltiadau agos yn hunanynysu am y cyfnod gofynnol er mwyn atal y feirws rhag lledaenu. Maent hefyd wedi'u bwriadu i annog unigolion sy'n gymwys i gael y taliad hwn i gael eu profi os oes ganddynt symptomau. Mae hyn yn bwysig er mwyn helpu i atal trosglwyddo COVID-19 ac osgoi rhagor o gyfyngiadau economaidd a chymdeithasol.

Bydd y cynllun yn dechrau yng Nghymru ar 23 Hydref 2020, a dylai fod gan awdurdodau lleol Cymru drefniadau ar waith i weinyddu taliadau erbyn 16 Tachwedd 2020. Os dywedir wrth Bydd y cynllun yn dechrau yng Nghymru ar 23 Hydref 2020, a bydd y cynllun yn cael ei adolygu erbyn diwedd 31 Ionawr 2021.rywun am hunanynysu ar 23 Hydref neu ar ôl hynny (ond cyn i'r cynllun fod yn weithredol yn ei awdurdod lleol) bydd angen i'r person hwnnw allu gwneud cais ôl-ddyddiedig am daliad. Bydd y cynllun yn cael ei adolygu erbyn diwedd 31 Ionawr 2021.

 

Cymhwystra

Taliad Cymorth Hunanynysu

  • wedi cael gwybod bod yn rhaid iddynt aros gartref a hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu oherwydd eu bod wedi cael canlyniad positif i'r prawf coronafeirws neu wedi bod mewn cysylltiad agos yn ddiweddar â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif;
  • yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig
  • ddim yn gallu gweithio gartref ac a fydd yn colli incwm o ganlyniad
  • (â'r ymgeisydd neu'r partner) yn cael Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.

Taliad yn ôl disgresiwn

Mewn amgylchiadau eithriadol, gall awdurdodau lleol wneud taliad yn ôl disgresiwn o £500 i unigolion sy'n bodloni'r holl feini prawf uchod ond nad ydynt ar hyn o bryd yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau cymwys ond sydd ar incwm isel ac y byddant yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i'r ffaith na allant weithio tra byddant yn hunanynysu.

Ymysg yr enghreifftiau o'r amgylchiadau lle y gellid gwneud taliad yn ôl disgresiwn mae:

  • Pobl nad oes Ganddynt Hawl i Gyllid Cyhoeddus (NRPF)
  • Pobl ar aelwydydd gyda chyfanswm incwm o dan £500/yr wythnos (Net)
  • Pobl sy'n derbyn Tâl Salwch Statudol neu lai

Ar gyfer y Taliad Cymorth Hunanynysu a thaliadau yn ôl disgresiwn, bydd unigolion cymwys yn derbyn eu taliad o £500 yn ychwanegol at unrhyw fudd-daliadau a Thâl Salwch Statudol y maent yn eu cael ar hyn o bryd.

 

Ôl-ddyddio

Y rhai sy'n gymwys i gael Taliad Cymorth Hunanynysu GIG Cymru, gan gynnwys taliadau yn ôl disgresiwn, yw pobl y mae'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn dweud wrthynt am aros gartref a hunanynysu ar neu ar ôl 23 Hydref 2020 ac sy'n bodloni'r meini prawf cymhwystra perthnasol.

Bydd preswylwyr yn gallu gwneud ôl-hawliad, cyhyd â bod eu cyfnod hunanynysu wedi dechrau ar neu ar ôl 23 Hydref 2020.

Ni ddylai awdurdodau lleol dderbyn ceisiadau gan bobl y dywedwyd wrthynt am hunanynysu cyn 23 Hydref 2020, hyd yn oed pe bai'r cyfnod hunanynysu yn parhau ar ôl 23 Hydref.

 

Ceisiadau gan aelodau o'r un aelwyd

Gall pobl ar yr un aelwyd wneud cais unigol i dderbyn y taliad, os yw pob un yn bodloni'r meini prawf cymhwystra.

 

Hawliadau lluosog

Gall y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu ofyn i rai unigolion hunanynysu fwy nag unwaith.  Fodd bynnag, bydd cap ar nifer y taliadau o dan y cynllun hwn o un taliad y pen gyda chanlyniad positif a hyd at ddau daliad y pen i rai a nodwyd yn gyswllt agos.

Gall cysylltiadau agos hawlio ddwywaith (os dywedir wrthynt am hunanynysu fwy nag unwaith), ar yr amod eu bod yn bodloni'r meini prawf cymhwystra ar gyfer pob hawliad unigol ac nad yw eu cyfnodau hunanynysu yn gorgyffwrdd.   Felly, nifer fwyaf y taliadau i unrhyw unigolyn o dan y cynllun yw tri, os yw wedi cael ei nodi ddwywaith fel cyswllt agos a hefyd yn cael canlyniad positif ei hun.

Er enghraifft, os bydd rhywun yn hawlio am gyfnod hunanynysu sy'n para rhwng 1 Tachwedd ac 14 Tachwedd ac yna'n hawlio eto am ail gyfnod hunanynysu gan ddechrau ar 10 Tachwedd, dim ond unwaith y byddai'n gallu gwneud hawliad, oherwydd bod y ddau gyfnod yn gorgyffwrdd. Fodd bynnag, byddai'n cael hawlio am ail gyfnod hunanynysu a ddechreuodd ar ôl i'r cyfnod cyntaf ddod i ben ar 14 Tachwedd.

 

Ceisiadau a wneir ar ôl i gyfnod hunanynysu rhywun ddod i ben

Gall unigolion cymwys wneud cais hyd at 14 diwrnod ar ôl i'w cyfnod hunanynysu ddod i ben. Ni ddylai awdurdodau lleol dderbyn ceisiadau ar ôl hynny: er enghraifft, pe gofynnwyd i rywun hunanynysu tan 10 Tachwedd, byddai ganddo tan 24 Tachwedd i wneud hawliad.

 

Ceisiadau gan drydydd parti

Gall ymgeiswyr wneud cais ar ran rhywun arall; fodd bynnag, rhaid talu'r £500 i gyfrif banc yn enw'r sawl y mae'r cais yn cael ei wneud ar ei gyfer. Er enghraifft, pe bai rhywun yn gwneud cais ar ran rhiant, byddai'r taliad yn cael ei wneud i gyfrif banc y rhiant.

 

Os Ydych yn Gweithio yn y Sector Gofal - mae'n cysylltu â'r Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol ar gyfer Covid-19

Efallai y bydd gweithwyr gofal y mae'n ofynnol iddynt aros adref o'r gwaith oherwydd achos gwirioneddol neu achos a amheuir o Covid-19, neu y mae'n ofynnol iddynt hunanynysu, yn gallu gwneud cais i gynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol Llywodraeth Cymru, a lansiwyd ar 1 Tachwedd 2020 ac a fydd yn parhau tan 31 Mawrth 2021.   Mae canllawiau ar y cynllun hwn ar gael yma.   Noder: dim ond i weithwyr gofal cymdeithasol y mae'r cynllun hwn yn berthnasol.

Efallai y bydd gweithwyr gofal y mae'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu wedi dweud wrthynt am hunanynysu yn gallu gwneud cais i'r cynllun Taliad Cymorth Hunanynysu ond ni fyddant yn gallu gwneud cais i'r ddau gynllun ar gyfer un cyfnod ynysu.    Yn dibynnu ar eu hamgylchiadau personol, bydd angen iddynt benderfynu pa gynllun fydd fwyaf priodol.  Yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n debygol o fod yn y sefyllfa orau i roi cyngor.

Bydd siart lif ar wefan Llywodraeth Cymru'n eich helpu chi benderfynu a oes gennych hawl i gymorth dan gynllun tâl salwch statudol uwch: https://llyw.cymru/cynllun-ychwanegiad-dal-salwch-statudol-ar-gyfer-covid-19-offeryn-gwirio-pwy-syn-gymwys

Gwneud cais am y tâl ynysu Gwneud cais am y tâl ynysu

 

Sicrhewch bod gennych y wybodaeth isod ar gael cyn dechrau eich cais.

  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Cadarnhad o'r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
  • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf

Gellir gweld y datganiad i'r wasg am y grant gan Lywodraeth Cymru yma - https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-hunanynysu

Cynllun cymorth hunanynysu Covid-19: hysbysiad preifatrwydd: https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-hunanynysu-covid-19-hysbysiad-preifatrwydd

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu