SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Cynlluniau ar gyfer campws blaenllaw wedi'u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru

Image of Ysgol Bro Hyddgen logo

10 Tachwedd 2020

Image of Ysgol Bro Hyddgen logoMae campws cymunedol blaenllaw dysgu a hamdden ar gyfer tref yng ngogledd Powys wedi cymryd cam mawr ymlaen ar ôl i gynlluniau'r cyngor sir gael eu cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu codi adeilad newydd o'r radd flaenaf gwerth £48m ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth.  Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu dros £31 miliwn tuag at y prosiect, o dan y rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain.

Mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi cymeradwyo Achos Amlinellol Strategol ac Achos Busnes Amlinellol ar y cyd y cyngor.   Bydd y cyngor yn awr yn symud ymlaen i gam Achos Busnes Llawn y prosiect.

Bydd y campws newydd sbon, pwrpasol, yn cynnwys ysgol pob oed ar gyfer 620 o ddisgyblion gyda chyfleusterau blynyddoedd cynnar ynghyd â darpariaeth hamdden a llyfrgelloedd.  Fe'i cynlluniwyd hefyd i fodloni achrediad Passivhaus sy'n golygu y bydd gan yr adeilad safonau effeithlonrwydd ynni uchel, gan leihau'n sylweddol yr ynni ar gyfer gwresogi ac oeri, gan leihau allyriadau CO2 yr adeilad.

Bydd y cyfleuster wedi'i leoli ar gaeau chwarae presennol y campws uwchradd gydag adeilad presennol yr ysgol yn cael ei ddymchwel i greu lle ar gyfer y campws cymunedol newydd.

Bydd y cynlluniau ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, strategaeth 10 mlynedd uchelgeisiol a gymeradwywyd yn gynharach eleni (Ebrill).

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys dros Addysg ac Eiddo: "Rwy'n falch iawn bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo ein cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen.

"Nid yn unig y byddwn yn darparu cyfleuster sy'n canolbwyntio ar y gymuned, Ysgol Bro Hyddgen fydd yr ysgol pob oed Passivhaus gyntaf yng Nghymru ac yn y DU gyda phwll nofio a chyfleusterau hamdden.

"Mae cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru yn cynrychioli buddsoddiad enfawr yn ein seilwaith ysgolion.

"Un o amcanion ein Gweledigaeth 2025 yw darparu amgylcheddau addysgu a dysgu o ansawdd uchel a bydd ein cynlluniau ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen yn ein helpu i gyflwyno'r weledigaeth hon."

Dywedodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg: "Mae hwn yn brosiect cyffrous i Fachynlleth a'r cyffiniau a fydd yn gwneud gwahaniaeth positif iawn i'r boblogaeth leol.

"Bydd y cyfleuster newydd yn cynnwys yr ysgol a gofal plant, mannau i'w defnyddio gan y gymuned gyfan a chyfleusterau hamdden a llyfrgell o'r radd flaenaf i bobl o bob oed.

"Rwy'n falch iawn o gefnogi'r cynlluniau cyffrous hyn, a fydd wrth wraidd y gymuned ac yn gweithredu fel glasbrint ar gyfer prosiectau ledled Cymru yn y dyfodol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu