Disgyblion yn derbyn bron i dair tunnell o fatris mewn her ailgylchu

Image of Irfon Valley CP School pupils

11 Tachwedd 2020

Image of Irfon Valley CP School pupilsMae ysgolion ar hyd a lled Powys wedi casglu ychydig o dan tair tunnell o fatris o gartrefi wrth gymryd rhan mewn her i ailgylchu batris.

Roedd y gystadleuaeth wedi'i threfnu gan Gyngor Sir Powys, ynghyd â Phlatfform Ailgylchu Ewrop (ERP) y DU, a bu miloedd o blant ysgol ym Mhowys yn cymryd rhan cyn dechrau'r cyfnod clo.

Roedd y gystadleuaeth ar agor i holl ysgolion y sir, ac anogwyd plant i gasglu batris wedi'u defnyddio a dod â hwy i'r ysgol i'w hailgylchu. Rhwng Tachwedd 2019 a Chwefror 2020, casglodd y 52 ysgol a gymerodd ran yn yr her swm anhygoel o fatris rhyngddynt.

Ysgol Gynradd Gymunedol Dyffryn Irfon oedd yn fuddugol, gyda 8.94kg o fatris fesul disgybl (cyfanswm o 322 kg) a byddant yn teilyngu gwerth £250 o docynnau Amazon.

Yn ail daeth Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr, a fydd yn derbyn gwerth £150 o docynnau Amazon ar ôl casglu 6.05kgkg o fatris fesul disgybl (cyfanswm o 284.25kg). Bydd Ysgol Dolafon yn derbyn gwerth £100 o docynnau Amazon am orffen yn drydydd ar ôl casglu 4.84kg o fatris fesul disgybl (sef cyfanswm o 227.5kg).

ERP UK, a noddodd y gystadleuaeth, oedd yn rhoi'r tocynnau Amazon, a hwy ddarparodd y blychau i gasglu'r batris a threfnu'r batris gael eu hailgylchu.

Diolchodd y Cyng Heulwen Hulme, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff, i bob ysgol a gymerodd ran yn yr her.

"Mae ailgylchu batris yn dda i'r amgylchedd gan ei fod yn cadw adnoddau ac yn arbed ynni trwy leihau'r angen am ddeunyddiau crai," meddai Cyng Hulme.

"Yn aml iawn, mae plant yn aml yn gefnogwyr ailgylchu, ac mae'n galondid gweld cymaint o ddisgyblion ym Mhowys yn dangos y fath frwdfrydedd ac ymrwymiad i'r gystadleuaeth yma. Mae eu parodrwydd i gasglu batris i'w hanfon i'w hailgylchu yn rhoi gobaith i ni bod dyfodol ein hamgylchedd lleol yn nwylo diogel y genhedlaeth nesaf.

"Hoffem ddiolch i'r holl ysgolion a disgyblion a gymerodd ran yn y gystadleuaeth  gan wyro miloedd o dunelli o fatris o'u taith i'r safle tirlenwi. Rhaid llongyfarch Ysgol Gynradd Sirol Dyffryn Irfon yn arbennig am ennill y gystadleuaeth."

Dywedodd John Redmayne, Rheolwr Gyfarwyddwr ERP UK: "Mae ERP UK yn falch gweld bod ysgolion yn parhau i gymryd rhan yn frwd yn y gystadleuaeth ailgylchu batris. Rydym wedi sylwi bod y gystadleuaeth wedi bod yn fwy llym eleni, gan fod pwysau'r batris a gasglwyd gan y tair ysgol ar y brig wedi dyblu o'i gymharu â'r pwysau yn 2019. Rydym yn eithriadol o falch o arwyr ailgylchu Powys ac yn edrych ymlaen at gystadleuaeth hyd yn oed yn fwy llwyddiannus yn 2021."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu