Taliadau hunan-ynysu ar gael i weithwyr ar incwm isel

Image of money

13 Tachwedd 2020

Image of money Bydd pobl y dywedir wrthyn nhw am hunan-ynysu am hyd at 14 diwrnod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru os ydynt ar incwm isel.

Gall unigolion cymwys dderbyn hyd at £500 o daliad penodol os ydynt wedi derbyn canlyniad positif i brawf coronafeirws, neu os yw'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn gofyn iddynt hunan-ynysu oherwydd eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun y mae'r firws arnynt.

Mae'r taliad ar gael i bobl na allant weithio o'r cartref ac nad ydynt yn gallu fforddio hunan-ynysu am bythefnos. I fod yn gymwys mae'n rhaid i chi fod yn hunan-ynysu ac yn derbyn Credyd Cynhwysol neu un o'r budd-daliadau penodol eraill a enwir. 

Bydd Cyngor Sir Powys unwaith eto'n chwarae rhan bwysig wrth ddosbarthu cyllid i drigolion. Bydd y ceisiadau am y cynllun hwn yn agor ddydd Llun 16 Tachwedd ac yn rhedeg hyd Fawrth 2021. Bydd y taliadau yng Nghymru yn cael eu hôl-ddyddio i 23 Hydref lle mae hynny'n berthnasol.

Dywedodd y Cyng Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Cyllid: "Rhaid i bobl hunan-ynysu pan fydd ganddynt symptomau'r firws neu os dywedir wrthyn bod yn rhaid iddynt wneud hynny, gan fod hynny'n ffordd bwysig o arafu lledaeniad y firws, ond i rai pobl gall hynny olygu colli eu cyflog. 

"Mae colli pythefnos o dâl pan fydd yn anhawster cael deupen llinyn ynghyd yn anodd, felly rydym yn croesawu'r cynllun newydd hwn gan Lywodraeth Cymru a fydd yn rhyddhau peth o'r pwysau ac yn rhoi sicrwydd ariannol i lawer o bobl ym Mhowys er mwyn iddynt gydymffurfio â'r rheoliadau.

"Mae elfen ddisgresiynol i'r Cynllun a fydd ar gael i grŵp ehangach o bobl nad ydynt yn cyflawni'r meini prawf ar gyfer y taliad o £500 ond sy'n dioddef caledi ariannol o ganlyniad i ofynion hunan-ynysu.

"Mae'n hanfodol fod pobl yn hunan-ynysu os yw'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn gofyn iddynt wneud hynny, neu os oes ganddynt symptomau oherwydd mae'n gyfrifoldeb ar bob un ohonom i gadw ein cymunedau'n ddiogel.

"Rwyf am atgoffa pobl fod nifer o ddewisiadau cymorth Covid-19 ar gael, ac mae gwefan y Cyngor yn lle da i ddod o hyd i'r wybodaeth berthnasol. Rwy'n annog pobl i'w darllen ac i gysylltu os oes angen help arnynt."

Gellir gwneud cais am y taliadau hunan-ynysu £500 ar wefan y cyngor o 3pm ddydd Llun 16 Tachwedd. Edrychwch ar wefan y cyngor i gael rhagor o wybodaeth: https://cy.powys.gov.uk/article/9958/Taliadau-Hunan-Ynysu

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu