Ydych chi'n weithiwr cymdeithasol cymwys sy'n benderfynol o wneud gwahaniaeth?

Image of a social worker with young family

16 Tachwedd 2020

Image of a social worker with young familyOs ydych chi'n credu yn nylanwad positif gwaith cymdeithasol wrth weithio ochr yn ochr â theuluoedd sy'n awyddus i newid pethau er gwell, yna dyma gyfle i ymuno â Gwasanaethau Plant Powys.

Yn ôl y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet, Gwasanaethau Plant: "Mae Gwasanaethau Plant yn wasanaeth sy'n gwella'n gyflym gyda gweledigaeth glir ar weithio ochr yn ochr â theuluoedd, diogelu pobl ifanc a sicrhau fod llais y plentyn yn ganolog.  Mae'r gwasanaeth wedi bod yn greadigol ac yn ymatebol iawn, ond mae'r ffocws yn parhau i fod ar fudd plant a phobl ifanc Powys i'r dyfodol.  Mae'r dyfodol yn gyffrous dros ben.

Os hoffech gyfle newydd i weithio gyda thîm brwd ac awyddus sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc ar draws y sir, yna rydym am glywed gennych."

Daw'r alwad yn dilyn y cyhoeddiad gan Arolygiaeth Gofal Cymru nad oes bellach angen lefelau monitro 'uwch' ar dimoedd gofal cymdeithasol y cyngor.  Yn dilyn arolwg gan yr Arolygiaeth ar berfformiad ym mis Medi eleni, daeth yr Arolygiaeth i'r casgliad: "Mae'r awdurdod lleol wedi gwneud cynnydd sylweddol ers yr arolwg diwethaf ym mis Hydref 2018.  Mae ailstrwythuro gwasanaethau plant i gynnwys cymorth cynnar, gwasanaethau ymyrraeth ac atal a defnyddio dull 'Arwyddion Diogelwch' o weithio'n galluogi gweithwyr cymdeithasol a staff cymorth i ganolbwyntio ar gryfderau wrth weithio gyda phobl ifanc a theuluoedd.

"Mae'r awdurdod lleol yn cydnabod fod ei weithlu'n bwysig i'w waith ac mae ganddo ffocws clir ar recriwtio, cadw a datblygu'r gweithlu.  Mae pob aelod staff yn elwa o'r cyfle i ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a gyrfaoedd."

Mae Gwasanaethau Plant yn cynnig cyfleoedd i weithio'n hyblyg ac ystwyth, cyflog cystadleuol, pecyn adleoli hael, yn talu ffioedd cofrestru Gweithwyr Cymdeithasol, cymorth busnes penodol, goruchwyliaeth gyson a chyfleoedd i hyfforddi a datblygu.

Mae gennym nifer o swyddi Gweithwyr Cymdeithasol mewn gwahanol dimoedd ar draws y gwasanaeth a chynhelir cyfweliadau'n gyson.

Ymunwch â'r tîm heddiw - ewch i'r dudalen recriwtio am fanylion pellach: https://cy.powys.gov.uk/swyddi

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu