SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Dweud eich dweud ar brosiect 'Tyfu'r Drenewydd'

Image of the Growing Newtown plans

16 Tachwedd 2020

Image of the Growing Newtown plansMae cynlluniau ar gyfer y prosiect seilwaith gwyrdd yn y Drenewydd yn dechrau dod i fwcl ac mae hi bellach yn amser i 'ddweud eich dweud'.

Mae prosiect 'Tyfu'r Drenewydd' yn rhan o Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, sy'n cefnogi adfywiad economaidd a datblygiad cynaliadwy ehangach. 

Mae Cyngor Sir Powys mewn partneriaeth â Chyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn wedi cwblhau'r manylion a'r cynlluniau ar gyfer canol tref y Drenewydd ac maent yn lansio ymgynghoriad i gael cipolwg ar farn trigolion y Drenewydd a pherchnogion busnesau canol y dref.

Dywedodd y Cyng Iain McIntosh, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Datblygu Economaidd ac Adfywio: "Mae'n newyddion gwych i Drenewydd ein bod wedi gallu sicrhau £500,000 mewn arian grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiect 'Tyfu'r Drenewydd'.

"Gyda chyfraniad Cyngor Sir Powys o £240,000 a chyfraniad pellach o £20,000 gan Gyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn, gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol trwy adfywio pedair ardal yng nghanol y dref: Cyffordd y Lôn Gefn a'r Stryd Fawr, y Stryd Fawr, Sgwâr Hafren a maes Parcio Gas Street.

Ychwanegodd y Cyng Heulwen Hulme, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd: "Bydd y cyllid yn caniatáu i ni wneud gwelliannau y mae taer angen amdanyn nhw yn yr ardaloedd hyn, er enghraifft gosod wynebau newydd ar y llawr, gwella'r mannau gwyrdd a gwella'r draeniad.

"Ond rydym am wneud yn gwbl sicr bod y trigolion a pherchnogion busnesau canol tref y Drenewydd yn hapus gyda'n cynlluniau - eu tref hwy yw hi, wedi'r cyfan.

"Bydd yr ymgynghoriad hwn yn caniatáu i bobl wneud sylwadau am y cynlluniau arfaethedig ac awgrymu eu syniadau'u hunain. Rydym yn edrych ymlaen at glywed beth sydd gan bawb i'w ddweud a sut y mae hynny'n mynd effeithio'n bositif ar ganol tref y Drenewydd."

Dywedodd cynrychiolydd Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn: "Mae hyn yn fuddsoddiad gwych i'n tref a'n trigolion. Rydym wedi gallu cael mynediad i arian a fyddai'n mynd i rywle arall yng Nghymru pe na byddem wedi gallu datblygu'r cynllun gwella yma gyda'n partneriaid. Mae croeso mawr i fuddsoddiad yn ein tref ar yr adeg anodd yma.

"Bydd dod â mwy o goed i ganol y dref, lleihau swm y dŵr glaw sy'n cael ei wastraff, ac ychwanegu lliw a newidiadau amgylcheddol oll yn rhan o fynd i'r afael â newid yr hinsawdd, sydd yn un o'r polisïau â blaenoriaeth gan gynghorau Powys a'r Drenewydd fel ei gilydd.

"Rydym yn gobeithio y bydd busnesau a thrigolion yn hapus gyda'r cynlluniau, ac fe ddylent gael eu cwblhau y flwyddyn nesaf".

Bydd gweminar Zoom byw yn cael ei gynnal ddydd Mercher 18 Tachwedd am 6pm, lle bydd esboniad llawn o'r cynlluniau ar gyfer y dref a sut y bydd eich adborth yn helpu gyda'r rhain. I ymuno â'r gweminar, dilynwch y ddolen yma: https://zoom.us/j/93129114084

Gallwch ddarganfod manylion llawn yr ymgynghoriad, a sut y gallwch ddweud eich dweud ar y cynlluniau ar gyfer prosiect Tyfu'r Drenewydd, ar-lein yn y fan yma: https://growinpowys.wixsite.com/tyfu-ym-mhowys/dweudeichdweud

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu