Dweud eich dweud ar brosiect 'Tyfu'r Drenewydd'

Image of the Growing Newtown plans

16 Tachwedd 2020

Image of the Growing Newtown plansMae cynlluniau ar gyfer y prosiect seilwaith gwyrdd yn y Drenewydd yn dechrau dod i fwcl ac mae hi bellach yn amser i 'ddweud eich dweud'.

Mae prosiect 'Tyfu'r Drenewydd' yn rhan o Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, sy'n cefnogi adfywiad economaidd a datblygiad cynaliadwy ehangach. 

Mae Cyngor Sir Powys mewn partneriaeth â Chyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn wedi cwblhau'r manylion a'r cynlluniau ar gyfer canol tref y Drenewydd ac maent yn lansio ymgynghoriad i gael cipolwg ar farn trigolion y Drenewydd a pherchnogion busnesau canol y dref.

Dywedodd y Cyng Iain McIntosh, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Datblygu Economaidd ac Adfywio: "Mae'n newyddion gwych i Drenewydd ein bod wedi gallu sicrhau £500,000 mewn arian grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiect 'Tyfu'r Drenewydd'.

"Gyda chyfraniad Cyngor Sir Powys o £240,000 a chyfraniad pellach o £20,000 gan Gyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn, gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol trwy adfywio pedair ardal yng nghanol y dref: Cyffordd y Lôn Gefn a'r Stryd Fawr, y Stryd Fawr, Sgwâr Hafren a maes Parcio Gas Street.

Ychwanegodd y Cyng Heulwen Hulme, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd: "Bydd y cyllid yn caniatáu i ni wneud gwelliannau y mae taer angen amdanyn nhw yn yr ardaloedd hyn, er enghraifft gosod wynebau newydd ar y llawr, gwella'r mannau gwyrdd a gwella'r draeniad.

"Ond rydym am wneud yn gwbl sicr bod y trigolion a pherchnogion busnesau canol tref y Drenewydd yn hapus gyda'n cynlluniau - eu tref hwy yw hi, wedi'r cyfan.

"Bydd yr ymgynghoriad hwn yn caniatáu i bobl wneud sylwadau am y cynlluniau arfaethedig ac awgrymu eu syniadau'u hunain. Rydym yn edrych ymlaen at glywed beth sydd gan bawb i'w ddweud a sut y mae hynny'n mynd effeithio'n bositif ar ganol tref y Drenewydd."

Dywedodd cynrychiolydd Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn: "Mae hyn yn fuddsoddiad gwych i'n tref a'n trigolion. Rydym wedi gallu cael mynediad i arian a fyddai'n mynd i rywle arall yng Nghymru pe na byddem wedi gallu datblygu'r cynllun gwella yma gyda'n partneriaid. Mae croeso mawr i fuddsoddiad yn ein tref ar yr adeg anodd yma.

"Bydd dod â mwy o goed i ganol y dref, lleihau swm y dŵr glaw sy'n cael ei wastraff, ac ychwanegu lliw a newidiadau amgylcheddol oll yn rhan o fynd i'r afael â newid yr hinsawdd, sydd yn un o'r polisïau â blaenoriaeth gan gynghorau Powys a'r Drenewydd fel ei gilydd.

"Rydym yn gobeithio y bydd busnesau a thrigolion yn hapus gyda'r cynlluniau, ac fe ddylent gael eu cwblhau y flwyddyn nesaf".

Bydd gweminar Zoom byw yn cael ei gynnal ddydd Mercher 18 Tachwedd am 6pm, lle bydd esboniad llawn o'r cynlluniau ar gyfer y dref a sut y bydd eich adborth yn helpu gyda'r rhain. I ymuno â'r gweminar, dilynwch y ddolen yma: https://zoom.us/j/93129114084

Gallwch ddarganfod manylion llawn yr ymgynghoriad, a sut y gallwch ddweud eich dweud ar y cynlluniau ar gyfer prosiect Tyfu'r Drenewydd, ar-lein yn y fan yma: https://growinpowys.wixsite.com/tyfu-ym-mhowys/dweudeichdweud

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu