SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Arian ar gyfer Cefn Gwlad Powys

Image of old bridge

16 Tachwedd 2020

Image of old bridge Mae pont yng nghanol Powys wedi'i gwella diolch i arian gan Lywodraeth Cymru, yn ôl cyhoeddiad can y cyngor sir.

Mae rhaglen o waith gwella mynediad i gefn gwlad, wedi'i hariannu gan Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru, wedi caniatáu gwaith gwella ar bont ar draws afon Ithon ger Llaithddu, yn dilyn pryderon am gyflwr y bont a'r grisiau cyffiniol.

Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn gweithio'n agos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a'r contractwr lleol, R.F. Price, i sicrhau nad yw unrhyw welliannau yn niweidio afon Ithon, sydd yn safle dan warchodaeth amgylcheddol. Hoffai'r cyngor ddiolch i berchennog y tir am ei gefnogaeth i'r gwaith yma.

Mae'r 27 gris sy'n gyffiniol â'r bont bellach wedi'u disodli â rhai wedi'u creu o ddeunyddiau mwy gwydn a chynaliadwy. Mae pob un ohonynt bellach o faint rheolaidd, gyda gorchudd o gerrig mâl, ac mae canllaw newydd i gynorthwyo'r cerddwr. Mae'r rampiau hefyd wedi'u gwella, ac mae'r dyluniad wedi newid sy'n golygu bod modd gosod canllawiau ar y ddwy ochr, ac nad yw'r dec yn mynd yn llithrig yn y dyfodol. Mae'r difrod a wnaed yn y storm dros y gaeaf i'r cewyll o gerrig sy'n cynnal y bont hefyd wedi'i drwsio.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio'r Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Cefn Gwlad, y Cyng Aled Davies, "Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ein cynorthwyo ni gyda'r arian yma i'n helpu ni i wella ein cefn gwlad a'n hawliau tramwy cyhoeddus.

"Mae llwybrau cyhoeddus lleol yn anhygoel o bwysig, a ni ddylid eu diystyru. Gall ein rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus chwarae rhan hanfodol yn y dasg o gynnal iechyd a llesiant pobl Powys.

"Mae gan Bowys gefn gwlad mor brydferth a ffyniannus ac rydym yn awyddus i'w gwneud yn haws i'n trigolion gael mynediad iddi."

Mae arian Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru hefyd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â rhai ceisiadau hirdymor am welliannau.

Mae 15 prosiect arall ar y gweill i wella mynediad i gefn gwlad Powys, ac mae disgwyl iddynt gael eu cwblhau erbyn canol mis Mawrth 2021. Yn eu plith mae prosiectau i wneud llwybrau'n haws eu defnyddio, yn ogystal â gwelliannau i'r ffyrdd y gall aelodau o'r cyhoedd gael mynediad i hawliau tramwy cyhoeddus a rhoi eu hadborth ar wefan y cyngor.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu