Arian ar gyfer Cefn Gwlad Powys

Image of old bridge

16 Tachwedd 2020

Image of old bridge Mae pont yng nghanol Powys wedi'i gwella diolch i arian gan Lywodraeth Cymru, yn ôl cyhoeddiad can y cyngor sir.

Mae rhaglen o waith gwella mynediad i gefn gwlad, wedi'i hariannu gan Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru, wedi caniatáu gwaith gwella ar bont ar draws afon Ithon ger Llaithddu, yn dilyn pryderon am gyflwr y bont a'r grisiau cyffiniol.

Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn gweithio'n agos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a'r contractwr lleol, R.F. Price, i sicrhau nad yw unrhyw welliannau yn niweidio afon Ithon, sydd yn safle dan warchodaeth amgylcheddol. Hoffai'r cyngor ddiolch i berchennog y tir am ei gefnogaeth i'r gwaith yma.

Mae'r 27 gris sy'n gyffiniol â'r bont bellach wedi'u disodli â rhai wedi'u creu o ddeunyddiau mwy gwydn a chynaliadwy. Mae pob un ohonynt bellach o faint rheolaidd, gyda gorchudd o gerrig mâl, ac mae canllaw newydd i gynorthwyo'r cerddwr. Mae'r rampiau hefyd wedi'u gwella, ac mae'r dyluniad wedi newid sy'n golygu bod modd gosod canllawiau ar y ddwy ochr, ac nad yw'r dec yn mynd yn llithrig yn y dyfodol. Mae'r difrod a wnaed yn y storm dros y gaeaf i'r cewyll o gerrig sy'n cynnal y bont hefyd wedi'i drwsio.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio'r Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Cefn Gwlad, y Cyng Aled Davies, "Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ein cynorthwyo ni gyda'r arian yma i'n helpu ni i wella ein cefn gwlad a'n hawliau tramwy cyhoeddus.

"Mae llwybrau cyhoeddus lleol yn anhygoel o bwysig, a ni ddylid eu diystyru. Gall ein rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus chwarae rhan hanfodol yn y dasg o gynnal iechyd a llesiant pobl Powys.

"Mae gan Bowys gefn gwlad mor brydferth a ffyniannus ac rydym yn awyddus i'w gwneud yn haws i'n trigolion gael mynediad iddi."

Mae arian Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru hefyd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â rhai ceisiadau hirdymor am welliannau.

Mae 15 prosiect arall ar y gweill i wella mynediad i gefn gwlad Powys, ac mae disgwyl iddynt gael eu cwblhau erbyn canol mis Mawrth 2021. Yn eu plith mae prosiectau i wneud llwybrau'n haws eu defnyddio, yn ogystal â gwelliannau i'r ffyrdd y gall aelodau o'r cyhoedd gael mynediad i hawliau tramwy cyhoeddus a rhoi eu hadborth ar wefan y cyngor.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu