Coronafeirws (COVID19)

Pwysig! Peidiwch â mynd i feddygfa, fferyllfa nac ysbyty.  Mae rhagor o wybodaeth a chyngor ynghylch coronafeirws, ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Darllenwch y wybodaeth ar y wefan cyn penderfynu a oes angen ichi ffonio 111  (gwasanaeth coronafeirws am ddim ar gyfer Cymru).

Y wybodaeth ddiweddaraf.

Cyfnod Atal Covid-19

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn diweddaru ein gwefan yn dilyn y cyhoeddiad y prynhawn yma gan Lywodraeth Cymru o gyfnod atal i reoli lledaeniad Covid-19, a fydd yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener, 23 Hydref 2020.

Tra ein bod wrthi'n gwneud y newidiadau hyn, ewch I https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.32818622.1686044761.1603181938-1761679995.1596033583 am ragor o wybodaeth a chwestiynau cyffredin.

Cyngor Sir Powys:

Mae Cyngor Sir Powys yn dilyn cyngor Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Diweddariad dyddiol ar y coronafeirws (COVID-19)

Ein hymateb i Covid19 [365KB]

Cyhoeddiadau swyddogol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth y DU, Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. 

Diweddariad ar Wasanaethau'r Cyngor

Hysbysiadau gwella

Mae'r busnesau canlynol wedi derbyn hysbysiadau gwella Covid-19 am fethu â chydymffurfio â deddfwriaeth. I gael rhagor o wybodaeth am gamau gorfodi, ewch i https://llyw.cymru/hysbysiad-gwella-mangre-coronafeirws?_ga=2.49343908.302579264.1602585997-1761679995.1596033583

 • Gwesty'r Buck, Caersws (dosbarthwyd 10 Hydref)
 • Siop a Gorsaf Betrol Morrisons, Aberhonddu (dosbarthwyd 12 Hydref)

 

Prynu Lleol Powys

Gwirfoddoli: Beth sy'n digwydd ym Mhowys a sut allwch chi helpu

Grwpau cymunedol: Coronafeirws (COVID-19) Tudalennau cymunedol ar Facebook

Banciau bwyd Powys: Ymhle mae eich banc bwyd agosaf​​​​​​​

Neges bwysig i gyflenwyr: Mae'r digwyddiadau cyfredol yn cael effaith arnom i gyd ac mae'r Cyngor am wneud yn siwr y gellir cynnal taliadau i'n cyflenwyr.   Ar hyn o bryd, mae staff y cyngor yn gweithio o gartref ac mae gennym eisoes broses yn ei lle i gyflwyno anfonebau trwy e-bost.  Gellir prosesu anfonebau sy'n cael eu cyflwyno fel hyn llawer cyflymach na dogfennau papur drwy'r post ac nid ydynt yn ddibynnol ar leoliad ein staff.

Felly gofynnwn i chi gyflwyno eich anfonebau wedi'u hatodi i neges e-bost wedi'i hanfon i'r cyfeiriad e-bost canlynol:- invoices@powys.gov.uk.

Gellir cyflwyno anfonebau fel dogfen pdf, neu fel delwedd wedi'i sganio.  Os oes angen cyngor arnoch am ddiwyg y dogfennau, cysylltwch ag invoices@powys.gov.uk.

Wrth gwrs, bydd anfonebau papur sy'n cael eu derbyn drwy'r post yn parhau i gael eu prosesu, ond mae'n annatod y bydd hyn yn cymryd yn hirach.

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gwybodaeth ac arweiniad ar Coronafeirws COVID-19

Sicrhau Gofal Diogel a Pharchus i'r Meirw [411KB]

Llywodraeth Cymru:

Coronafeirws (COVID-19) - Gwasanaethau gan archfarchnadoedd

Llywodraeth Cymru 'Covid-19: Canllawiau Mannau Cyhoeddus Mwy Diogel'

Dyma ganllaw i berchnogion a gweithredwyr lleoedd cyhoeddus i helpu i gadw pobl yn ddiogel cyn i gyfyngiadau gael eu llacio a lleoedd yn dod yn prysurach. https://llyw.cymru/creu-mannau-cyhoeddus-mwy-diogel-coronafeirws

Canllawiau Gwarchod

Mae'r canllawiau llawn ar gyfer gwarchod ar gael yma :

https://llyw.cymru/guidance-on-shielding-and-protecting-people-defined-on-medical-grounds-as-extremely-vulnerable-from-coronavirus-covid-19?_ga=2.190454763.1753191787.1587479174-1367925179.1582704677

Mae fersiwn hawdd i'w darllen ar gael yma:

https://llyw.cymru/canllawi-ar-amddiffyn-pobl-sydd-fwyaf-tebygol-o-fynd-yn-wael-iawn-o-coronafeirws-gwarchod-canllaw?_ga=2.214651863.1753191787.1587479174-1367925179.1582704677

Coronafeirws (COVID-19) - Help ar gyfer busnesau

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru:

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n gweithio'n agos â Llywodraeth Cymru ac asiantaethau iechyd cyhoeddus eraill y DU i fonitro'r sefyllfa'n ofalus a rhoi eu hymateb a gynlluniwyd ar waith, gyda mesurau yn eu lle i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

Y wybodaeth ddiweddaraf a chyngor i'r cyhoedd.

Gan gynnwys cyngor ar hunanynysu, cyngor ar deithio, canllawiau i ysgolion a gwybodaeth i rieni neu ofalwyr.

Datganiad ar Coronafeirws (COVID-19)

Byddwn yn diweddaru'r datganiad hwn bob dydd am 3 pm

Achosion o Dwyll a Sgâm yn sgil y Coronafeirws:

Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â negeseuon gwe-rwydo, gwefannau ffug a sawl sgâm arall wrth i droseddwyr gamfanteisio ar ofnau pobl ynglŷn â'r Coronafeirws.

Cymorth a Chyngor Meddygol

Galw Iechyd Cymru a NHS 111

Gwiriwr symptomau Coronafeirws COVID 19.

Mae'r gwiriwr symptomau hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n byw yng Nghymru a gellir ei ddefnyddio ar gyfer pobl o bob oed.

Mae gan wasanaeth coronafeirws ar-lein sy'n gallu dweud a ydych angen help meddygol a rhoi cyngor ar beth i'w wneud.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn:

 • os ydych chi'n credu bod gennych y coronafeirws
 • os ydych wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â'r coronafeirws.
 • Bydd angen i chi gael nodyn hunan-ynysu ar gyfer eich cyflogwr

Defnyddiwch wasanaeth coronafeirws 111.

Sut i osgoi dal neu ledaenu coronafeirws.

Cofiwch

 • olchi eich dwylo'n aml gyda sebon a dŵr - am o leiaf 20 eiliad.
 • olchi eich dwylo ar ôl cyrraedd adref neu'r gwaith.
 • ddefnyddio hylid diheintio dwylo os nad oes dŵr a sebon wrth law.
 • orchuddio eich ceg a'ch trwyn gyda hances bapur neu'ch llawes (nid eich dwylo) wrth beswch neu disian.
 • rhowch yr hancesi papur yn y bin yn syth ac yna golchi eich dwylo.
 • ceisiwch osgoi bod yn rhy agos i bobl sy'n sâl.

Peidiwch

 • gyffwrdd â'ch llygaid, trwyn neu geg os nad yw'ch dwylo chi'n lân.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu