Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Coronafeirws (COVID19)

Pwysig! Peidiwch â mynd i feddygfa, fferyllfa nac ysbyty.  Mae rhagor o wybodaeth a chyngor ynghylch coronafeirws, ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Darllenwch y wybodaeth ar y wefan cyn penderfynu a oes angen ichi ffonio 111  (gwasanaeth coronafeirws am ddim ar gyfer Cymru).

Y wybodaeth ddiweddaraf.

Cyngor Sir Powys:

Mae Cyngor Sir Powys yn dilyn cyngor Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Diweddariad dyddiol ar y coronafeirws (COVID-19)
Cyhoeddiadau swyddogol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth y DU, Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. 

Diweddariad ar Wasanaethau'r Cyngor

Grwpau cymunedol: Coronafeirws (COVID-19) Tudalennau cymunedol ar Facebook

Neges bwysig i gyflenwyr: Mae'r digwyddiadau cyfredol yn cael effaith arnom i gyd ac mae'r Cyngor am wneud yn siwr y gellir cynnal taliadau i'n cyflenwyr.   Ar hyn o bryd, mae staff y cyngor yn gweithio o gartref ac mae gennym eisoes broses yn ei lle i gyflwyno anfonebau trwy e-bost.  Gellir prosesu anfonebau sy'n cael eu cyflwyno fel hyn llawer cyflymach na dogfennau papur drwy'r post ac nid ydynt yn ddibynnol ar leoliad ein staff.

Felly gofynnwn i chi gyflwyno eich anfonebau wedi'u hatodi i neges e-bost wedi'i hanfon i'r cyfeiriad e-bost canlynol:- invoices@powys.gov.uk.

Gellir cyflwyno anfonebau fel dogfen pdf, neu fel delwedd wedi'i sganio.  Os oes angen cyngor arnoch am ddiwyg y dogfennau, cysylltwch ag invoices@powys.gov.uk.

Wrth gwrs, bydd anfonebau papur sy'n cael eu derbyn drwy'r post yn parhau i gael eu prosesu, ond mae'n annatod y bydd hyn yn cymryd yn hirach.

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gwybodaeth ac arweiniad ar Coronafeirws COVID-19

Llywodraeth Cymru:

Coronafeirws (COVID-19) - Help ar gyfer busnesau

Iechyd Cyhoeddus Cymru:

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n gweithio'n agos â Llywodraeth Cymru ac asiantaethau iechyd cyhoeddus eraill y DU i fonitro'r sefyllfa'n ofalus a rhoi eu hymateb a gynlluniwyd ar waith, gyda mesurau yn eu lle i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

Y wybodaeth ddiweddaraf a chyngor i'r cyhoedd.

Gan gynnwys cyngor ar hunanynysu, cyngor ar deithio, canllawiau i ysgolion a gwybodaeth i rieni neu ofalwyr.

Datganiad ar Coronafeirws (COVID-19)

Byddwn yn diweddaru'r datganiad hwn bob dydd am 3 pm

Achosion o Dwyll a Sgâm yn sgil y Coronafeirws:

Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â negeseuon gwe-rwydo, gwefannau ffug a sawl sgâm arall wrth i droseddwyr gamfanteisio ar ofnau pobl ynglŷn â'r Coronafeirws.

Cymorth a Chyngor Meddygol

Galw Iechyd Cymru a NHS 111

Gwiriwr symptomau Coronafeirws COVID 19.

Mae'r gwiriwr symptomau hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n byw yng Nghymru a gellir ei ddefnyddio ar gyfer pobl o bob oed.

Mae gan wasanaeth coronafeirws ar-lein sy'n gallu dweud a ydych angen help meddygol a rhoi cyngor ar beth i'w wneud.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn:

  • os ydych chi'n credu bod gennych y coronafeirws
  • os ydych wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â'r coronafeirws.
  • Bydd angen i chi gael nodyn hunan-ynysu ar gyfer eich cyflogwr

Defnyddiwch wasanaeth coronafeirws 111.

Sut i osgoi dal neu ledaenu coronafeirws.

Cofiwch

  • olchi eich dwylo'n aml gyda sebon a dŵr - am o leiaf 20 eiliad.
  • olchi eich dwylo ar ôl cyrraedd adref neu'r gwaith.
  • ddefnyddio hylid diheintio dwylo os nad oes dŵr a sebon wrth law.
  • orchuddio eich ceg a'ch trwyn gyda hances bapur neu'ch llawes (nid eich dwylo) wrth beswch neu disian.
  • rhowch yr hancesi papur yn y bin yn syth ac yna golchi eich dwylo.
  • ceisiwch osgoi bod yn rhy agos i bobl sy'n sâl.

Peidiwch

  • gyffwrdd â'ch llygaid, trwyn neu geg os nad yw'ch dwylo chi'n lân.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu