SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor sir Powys camau allweddol

Camau allweddol a gymerwyd eisoes: 

 • Grantiau cymorth busnes - fel cyngor rydym wedi talu dros £40m i filoedd o fusnesau ar draws Powys.  Darllenwch ymlaen - Busnesau Powys yn derbyn hwb ariannol
 • Benthyciadau Bownsio Nôl - Bydd cynllun cyllid cyflym newydd Llywodraeth y DU yn darparu benthyciadau o hyd at £50,000 i fusnesau bach.  Bydd y benthyciadau'n ddi-log am y 12 mis cyntaf.
 • Cronfa Cadernid Economaidd - Mae hwn wedi cael ei oed oherwydd y derbyniwyd dros 9,000 o geisiadau.  Bydd hyn yn rhoi'r cyfle i Lywodraeth Cymru ystyried pa gymorth ychwanegol sydd ei angen ar fusnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol.
 • Absenoldeb Gwirfoddoli Brys.  Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd absenoldeb i wirfoddoli cysylltwch â PAVO (Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Powys) ar 01597 822191 neu 01686 626220 neu drwy ddilyn y ddolen hon: https://www.pavo.org.uk/home.html
 • Priodasau/seremonïau sifil wedi'u gohirio
 • Adnodd mewnol newydd.  Mae porth mewnrwyd COVD-19 nawr ar gael i staff a chynghorwyr. Mae'n dod â llu o gyhoeddiadau, gwybodaeth ac adnoddau corfforaethol mewnol am COVID-19 at ei gilydd mewn un man cyd-drefnus.  Edrychwch ar eich negeseuon e-bost a thudalen flaen y fewnrwyd staff am fanylion llawn.
 • Sefydlwyd cyfleuster marwdy dros dro ar Stad Ddiwydiannol Wyeside, Llanelwedd, ger Llanfair-ym-Muallt. Bydd cyfleusterau dros dro yn golygu yn galluogi'r sir i fod yn hyderus bod ganddi'r gallu i ddarparu urddas mewn marwolaeth i bobl Powys
 • Lansiwyd cymorth newydd ar gyfer profedigaethau yn ystod Pandemig Covid-19
 • Lwfans budd-dal tai ychwanegol o £181k ar gyfer 1,200 o aelwydydd
 • Yn unol â chyngor y DU, mae'n rhaid i chi aros gartref oni bai am deithio hanfodol neu efallai y byddwch yn derbyn dirwy. 
 • Profion ar gyfer rolau allweddol o fewn gwasanaethau cymdeithasol
 • Tîm Ymateb Brys Sector Cymunedol Powys yn cofrestru gwirfoddolwyr
 • Llinell cymorth ariannol - 01597 826345
 • Cynlluniau cefnogi busnesau wedi'u lansio
 • Cais i reolwyr a goruchwylwyr CSP i wneud yn siŵr eu bod yn cofnodi unrhyw absenoldebau yn gysylltiedig â COVID-19 ar iTrent People Manager gan ddefnyddio'r codio newydd.  Gweler y cyfarwyddiadau diwygiedig a anfonwyd drwy e-bost gan Gyfathrebu Corfforaethol ar 01/04/20.
 • Canolfannau gofal plant brys wedi agor i weithwyr allweddol mewn mannau strategol i blant blynyddoedd cynnar ac oed ysgol.
 • Y Cyngor a'r Heddlu yn darparu cyngor newydd ar ofynion busnes gyda Covid-19
 • Gwasanaeth bysiau cyhoeddus wedi'u cwtogi ac yn dilyn gwasanaeth dydd Sul diwygiedig  
 • Y rhan fwyaf o lwybrau cyhoeddus y cyngor ar agor, ardaloedd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gau 
 • Mae'r cyngor yn recriwtio rhagor o staff ar frys mewn ystod eang o swyddi.
 • Mae'r cyngor wedi rhybuddio trigolion i fod yn ymwybodol o sgamiau yn ystod y pandemig. Anogir staff sy'n cefnogi cleientiaid sy'n agored i niwed yn arbennig i fod yn ymwybodol o hyn.
 • Mae'r Cyngor wedi rhoi stop ar holl fusnes y cyngor nad yw'n hanfodol.  Y meysydd blaenoriaeth yw Ymateb i Covid-19; cadw ein cymunedau'n ddiogel a chadarn; a meysydd Corfforaethol sef rhedeg y Cyngor
 • Cyfleusterau/gwasanaethau'r cyngor ar gau - llyfrgelloedd, canolfannau hamdden, canolfannau dydd, amgueddfeydd, meysydd chwarae, Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref
 • Parciau'n parhau ar agor ond bydd torfeydd o fwy na dau berson yn cael eu gwasgaru
 • Dylai gweithwyr y cyngor sy'n gallu gweithio o gartref neu o bell fod yn gwneud hynny erbyn nawr.
 • Dylai gweithwyr fod yn annog trigolion/ defnyddwyr gwasanaethau i gysylltu â'r cyngor trwy e-bost, y wefan, apiau neu dros y ffôn yn hytrach nag wyneb yn wyneb i leihau'r risg o drosglwyddo'r clefyd.
 • Dylid cynnal cyfarfodydd drwy Skype/Teams lle'n bosibl.
 • Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i gydlynu a chefnogi ymateb brys i bobl yn ein cymunedau a allai gael eu heffeithio gan COVID 19.  Enw'r tîm yw Tîm Ymateb Brys Gwasanaethau Cymunedol (C-SERT).  

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu