HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Coronafeirws (COVID19)

 

Pwysig! Peidiwch â mynd i feddygfa, fferyllfa nac ysbyty.  Mae rhagor o wybodaeth a chyngor ynghylch coronafeirws, ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Darllenwch y wybodaeth ar y wefan cyn penderfynu a oes angen ichi ffonio 111  (gwasanaeth coronafeirws am ddim ar gyfer Cymru).

 

Y wybodaeth ddiweddaraf

Cyhoeddiadau swyddogol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth y DU, Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. 

 

Cyngor Sir Powys:

Profi, Olrhain, Diogelu.

Ein hymateb i Covid19 [365KB]

Mae Cyngor Sir Powys yn dilyn cyngor Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Diweddariad ar Wasanaethau'r Cyngor

Camau gorfodi

Rhaid i fusnesau sicrhau bod yr HOLL fesurau diogelwch cywir ar waith ac y glynir wrth y cyfyngiadau presennol.

Mae ein Swyddogion Diogelu'r Cyhoedd yn helpu i sicrhau bod busnesau'n parhau i gydymffurfio. Riportiwch unrhyw bryderon itrading.standards@powys.gov.uk / 01597 827460

 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gwybodaeth ac arweiniad ar Coronafeirws COVID-19

Sicrhau Gofal Diogel a Pharchus i'r Meirw [411KB]

 

Llywodraeth Cymru:

 • Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio cyfres o Gardiau Gweithredu Busnes i gyd-fyndâchanllawiau COVID-19

Mae'r cardiau busnes yn rhoi crynodeb clir o rai o'r prif bwyntiau i fusnesau sectorau penodol er mwyn iddynt ddiogelu eu hunain, eu gweithluoedd a'u cysylltiadau.

Mae'r cardiau'n delio ag amrywiaeth o fusnesau gan gynnwys tacsis, meithrinfeydd a mannau gwarchod plant, mannau cynhyrchu bwyd, mannau cynhyrchu eraill a swyddfeydd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho cardiau busnes

 • Cyflwyno dau gynllun yng Nghymru i helpu pobl i hunanynysu:

https://llyw.cymru/cyflwyno-dau-gynllun-yng-nghymru-i-helpu-pobl-i-hunanynysu?_ga=2.28433724.1013831838.1604415970-2029934540.1582215068

Coronafeirws (COVID-19) - Gwasanaethau gan archfarchnadoedd

 • Llywodraeth Cymru 'Covid-19: Canllawiau Mannau Cyhoeddus Mwy Diogel'


Dyma ganllaw i berchnogion a gweithredwyr lleoedd cyhoeddus i helpu i gadw pobl yn ddiogel cyn i gyfyngiadau gael eu llacio a lleoedd yn dod yn prysurach. https://llyw.cymru/creu-mannau-cyhoeddus-mwy-diogel-coronafeirws

 • Canllawiau Gwarchod

Mae'r canllawiau llawn ar gyfer gwarchod ar gael yma :

https://llyw.cymru/guidance-on-shielding-and-protecting-people-defined-on-medical-grounds-as-extremely-vulnerable-from-coronavirus-covid-19?_ga=2.190454763.1753191787.1587479174-1367925179.1582704677

Mae fersiwn hawdd i'w darllen ar gael yma:

https://llyw.cymru/canllawi-ar-amddiffyn-pobl-sydd-fwyaf-tebygol-o-fynd-yn-wael-iawn-o-coronafeirws-gwarchod-canllaw?_ga=2.214651863.1753191787.1587479174-1367925179.1582704677

Coronafeirws (COVID-19) - Help ar gyfer busnesau

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru:

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n gweithio'n agos â Llywodraeth Cymru ac asiantaethau iechyd cyhoeddus eraill y DU i fonitro'r sefyllfa'n ofalus a rhoi eu hymateb a gynlluniwyd ar waith, gyda mesurau yn eu lle i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

Gan gynnwys cyngor ar hunanynysu, cyngor ar deithio, canllawiau i ysgolion a gwybodaeth i rieni neu ofalwyr.

Byddwn yn diweddaru'r datganiad hwn bob dydd am 3 pm

Y bore yma (02/12/2020), mae'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd wedi rhoi sêl eu bendith.

 

Achosion o Dwyll a Sgâm yn sgil y Coronafeirws:

Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â negeseuon gwe-rwydo, gwefannau ffug a sawl sgâm arall wrth i droseddwyr gamfanteisio ar ofnau pobl ynglŷn â'r Coronafeirws.

 

Cymorth a Chyngor Meddygol

Galw Iechyd Cymru a NHS 111

Gwiriwr symptomau Coronafeirws COVID 19.

Mae'r gwiriwr symptomau hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n byw yng Nghymru a gellir ei ddefnyddio ar gyfer pobl o bob oed.

Mae gan wasanaeth coronafeirws ar-lein sy'n gallu dweud a ydych angen help meddygol a rhoi cyngor ar beth i'w wneud.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn:

 • os ydych chi'n credu bod gennych y coronafeirws
 • os ydych wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â'r coronafeirws.
 • Bydd angen i chi gael nodyn hunan-ynysu ar gyfer eich cyflogwr

Defnyddiwch wasanaeth coronafeirws 111.

 

Sut i osgoi dal neu ledaenu coronafeirws.

Cofiwch

 • olchi eich dwylo'n aml gyda sebon a dŵr - am o leiaf 20 eiliad.
 • olchi eich dwylo ar ôl cyrraedd adref neu'r gwaith.
 • ddefnyddio hylid diheintio dwylo os nad oes dŵr a sebon wrth law.
 • orchuddio eich ceg a'ch trwyn gyda hances bapur neu'ch llawes (nid eich dwylo) wrth beswch neu disian.
 • rhowch yr hancesi papur yn y bin yn syth ac yna golchi eich dwylo.
 • ceisiwch osgoi bod yn rhy agos i bobl sy'n sâl.

Peidiwch

 • gyffwrdd â'ch llygaid, trwyn neu geg os nad yw'ch dwylo chi'n lân.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu