SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Angen help gyda hawl i fudd-daliadau neu gyngor ariannol?

need help with benefits entitlement or money advice

 Oherwydd y sefyllfa bresennol Covid-19, mae Incwm a Dyfarniadau Cyngor Sir Powys wedi sefydlu rhif ffôn penodol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno siarad â chynghorydd sy'n gallu eu helpu gyda gostyngiadau trethi busnes a grantiau, gwybodaeth am fudd-daliadau, materion ariannol a chyngor ar ddyledion.  Bydd y rhif ffôn hwn ar gael o 9 - 4 bob dydd.
Y rhif yw: 01597 827462

Rydym yn cynnig cyngor a chefnogaeth nail ai dros y ffôn neu drwy apwyntiad wyneb yn wyneb yn eich Swyddfa Gyngor lleol neu yn eich cymuned i'ch helpu gyda:

  • Budd-daliadau Lles; help i wneud cais am fudd-daliadau, grantiau lles, cyngor ar eich hawliau a chymorth parhaus.
  • Gweithio mewn partneriaeth gyda Macmillan i gynnig cyngor ar hawliau i fudd-daliadau
  • Delio â Dyled
Cyfrifiannell Budd-daliadau
Rheolwr Arian i hawlwyr Credyd Cynhwysol
Cynlluniwr Cyllidebu
Help arall yn eich ardal chi

 

Macmillan_Logo_02

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda Macmillan Cancer Support a'r Adran Gwaith a Phensiynau,  i ddarparu cymorth ariannol a budd-daliadau arbenigol i gleifion canser a'u gofalwyr sy'n byw ym Mhowys.

Os hoffech chi gyfeirio eich hunan neu rywun arall fel claf Macmillan 

I ddarganfod rhagor am y cymorth y gall Macmillan ei gynnig, cliciwch yma

 

Holi am gyngor ynglŷn ag arian

 

Cyngor ar Ddyledion

Mae Cyngor ar Bopeth Powys yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr ar ddyledion yn ogystal ag amrywiaeth eang o faterion ariannol.

  • Mae'r cyngor am ddim, yn gyfrinachol ac yn ddi-duedd.
  • Nid oes unrhyw broblemau dyled na ellir eu datrys

Mae llawer o sefydliadau eraill a all helpu gyda chyngor am ddyledion ac arian, mae gan gwefan Dewis yr holl sefydliadau sydd ar gael yn eich ardal chi. 

Cyngor ar Bopeth
Step Change
Dewis

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu