SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Glan Irfon 'Dod ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ynghyd'

Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Glan Irfon yw'r cyntaf o'i bath yng Nghymru. Mae'n ganlyniad i weithio ar y cyd rhwng Cyngor Sir Powys a Bwrdd addysgu Iechyd Powys.

Roedd angen gwaith a chyllid helaeth ar Ysbyty Cymunedol Llanfair-ym-Muallt i'w gadw ar agor. Penderfynwyd cau'r hen ysbyty ac adeiladu canolfan fyddai'n darparu gofal iechyd mewn ffordd newydd, gan ymuno â'r gwasanaethau cymdeithasol.Image of the Health and Social Care logo

Datblygwyd cynlluniau ar gyfer y cyfleuster integredig gydag ymgysylltiad  agos gan gynrychiolwyr y gymuned leol, gan gynnwys Meddygon Teulu lleol, dros gyfnod o flynyddoedd.

Dechreuwyd y gwaith adeiladu yn ystod hydref 2012, a chwblhawyd y gwaith fis Mehefin 2013 pan drosglwyddwyd y cyfleuster i'r cyngor a Bwrdd addysgu Iechyd Powys. Agorwyd yr uned yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a ddywedodd:

"Bydd y ganolfan newydd, a grewyd diolch i gyllid o £5.25 miliwn gan Lywodraeth Cymru, yn galluogi pobl i dderbyn gofal yn y gymuned yn agos at eu cartrefi, ac mae'r esiampl glir o wasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol sy'n cydweithio - ymrwymiadau allweddol Law yn Llaw at Iechyd, sef ein gweledigaeth ar gyfer y GIG yng Nghymru.

"Rwy'n falch iawn fod wedi gallu agor y cyfleuster arloesol yma heddiw. Bydd o fudd enfawr i'r cleifion ac yn adnodd amhrisiadwy i'r gymuned."

Bydd y ganolfan yn galluogi pobl i dderbyn gofal yn y gymuned yn agos at eu cartref, eu teulu a'u cyfeillion, ac yn esiampl o ofal iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn cydweithio.

Bydd Meddygon Teulu'n ymweld â'r ganolfan yn ddyddiol i weld y cleifion yn yr uned 12 gwely o'r feddygfa leol sydd ddim ond ychydig gannoedd o lathenni oddi yma, a bydd tîm 24/7 o nyrsus GIG yn diwallu'r anghenion am ofal nyrsio.

Bydd tîm o therapyddion a gweithwyr cymorth estyn-i-mewn yn darparu gwasanaethau ailalluogi i gynorthwyo pobl i fod 'ar eu traed' unwaith eto a dychwelyd i'w cartrefi gyda chymaint o annibyniaeth â phosibl.

Gellir defnyddio'r 12 gwely am hyd at 6 wythnos ar gyfer adsefydlu, seibiant neu adferiad ar ôl salwch neu ddamwain.

Bydd y Tîm Ailalluogi'n gweithio agos gyda Therapyddion galwedigaethol a Ffisiotherapyddion i helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth a dychwelyd cyn gynted ag y medrant i'w cartrefi er mwyn gwneud tasgau o ddydd i ddydd ac aros yn agos at eu cymuned.

Gwyliwch ein ffilmiau sy'n dangos profiadau cleifion sydd wedi ymweld â'r ganolfan. Gwrandewch ar farn staff y rheng flaen sydd wrthi'n gwella iechyd a lles pobl hyn yn ardal Llanfair-ym-Muallt.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu