SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Grant i weithwyr llawrydd

Mae'r ceisiadau ar gyfer y grant nawr ar gau.

Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19.

Diben y grant yw cefnogi gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol yn y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill i gynorthwyo sefydliadau a busnesau yng Nghymru i ymateb i COVID yn rhan o'r Gronfa Adferiad Diwylliannol.

Mae grant o £2,500 ar gael fesul unigolyn a bydd ceisiadau'n cael eu trin ar sail y cyntaf i'r felin. Gall hyn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl iddynt gael eu cyflwyno os yw'r gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.

 

 

Pwy sy'n gymwys?

Dyma'r meini prawf ar gyfer y grant:

 • Yn wynebu heriau ariannol yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021;
 • Gweithwyr llawrydd proffesiynol y mae gan eu gwaith ganlyniadau creadigol/diwylliannol uniongyrchol, sy'n gweithio yn y pedwar is-sector allweddol;
  • Y Celfyddydau
  • Diwydiannau Creadigol
  • Digwyddiadau Celfyddydol a Threftadaeth
  • Diwylliant a Threftadaeth
 • Rhaid eich bod yn gweithredu yng Nghymru;
 • Rhaid i chi fod wedi'ch lleoli o fewn yr awdurdod lleol yr ydych yn gwneud cais iddo.

Mae'r cyllid hwn yn benodol ar gyfer is-sectorau a swyddi creadigol/diwylliannol sydd wedi cael eu gorfodi i roi'r gorau i weithio a/neu ei chael hi'n anodd ail-ddechrau oherwydd effaith cyfyngiadau Covid-19. Ni ddylai'r rhai hynny sydd mewn swyddi sydd wedi gallu parhau ar lefelau blaenorol neu'n agos at weithgarwch blaenorol gyda neu heb gymorth (e.e. penseiri, dylunwyr graffig, dylunwyr gemau ac ati) wneud cais.

Byddwch hefyd yn gymwys os ydych yn cael eich cyflogi'n rhan-amser a bod gennych fusnes creadigol proffesiynol llawrydd hefyd. Fodd bynnag, nod y grant hwn yw helpu gweithwyr llawrydd sydd yn yr angen mwyaf oherwydd eu bod wedi colli incwm o ganlyniad i bandemig COVID-19.

Os ydych wedi cael cymorth blaenorol naill ai gan Gynllun Cadw Swyddi'r Llywodraeth a'r Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig a'ch bod yn wynebu heriau ariannol, rydych yn dal yn gymwys ar gyfer y gronfa hon.

 

Pwy sydd ddim yn gymwys?

Ni fyddwch yn gymwys:

 • Os ydych yn gweithiwr llawrydd yn y sector chwaraeon;
 • Os ydych wedi derbyn cyllid yn ddiweddar gan y Grant Cychwyn a lansiwyd ym Mehefin 2020 i helpu busnesau newydd i ymdopi â chanlyniadau'r coronafeirws (COVID-19)

 

Tystiolaeth

Bydd angen i weithwyr llawrydd ddarparu:

 • Tystiolaeth adnabod (un o'r canlynol):
 1. Trwydded yrru cerdyn-llun y DU neu'r Ardal Economaidd Ewropeaidd;
 2. Pasbort cyfredol wedi'i lofnodi;
 3. Tystysgrif Geni wreiddiol;
 4. Arall (nodwch).
 • Tystiolaeth o'ch cyfeiriad (un o'r canlynol):
 1. Bil cyfleustodau;
 2. Cyfriflen banc;
 3. Datganiad ffôn symudol

Tystiolaeth o rywfaint o waith rhwng mis Ebrill 2019 a Gorffennaf 2020 a/neu dystiolaeth o waith a ganslwyd rhwng mis Ebrill 2020 a Mawrth 2021. Noder na fydd angen tystiolaeth o waith ar gyfer yr holl gyfnod uchod. Os na allwch ddarparu'r dogfennau perthnasol oherwydd absenoldeb mamolaeth/rhiant neu fabwysiadu, rhowch wybod i ni.

 • Mae enghreifftiau o sut y gellir darparu hyn yn cynnwys:
  • Contract / contractau wedi eu canslo;
  • Anfonebau;
  • Geirda gan y cyflogwr / cadarnhad gan gyflogwr fod gwaith wedi cael ei ganslo;
  • Llythyr cynnig gwaith/canslo gwaith
  • Cadarnhad o grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru;
 • Arall (bydd angen ichi nodi). Gwybodaeth arall y mae'n rhaid ei darparu:
  • copi diweddar o gyfriflen ar gyfer eich banc personol (mae angen hwn i wirio eich manylion banc - ni fydd yn cael ei ddefnyddio i werthuso eich cais);
  • Cyfeirnod Treth Unigryw (UTR) os oes un gennych, contractau o dan gynllun talu wrth ennill, neu dystiolaeth arall fel P60 neu dystiolaeth o gyflogaeth ar gontractau tymor byr;
  • CV (neu broffil manwl ar gyfrif LinkedIn)

 

Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru – Cymorth i Weithwyr Llawrydd Canllawiau Medi 2020 [172KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu