Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Powys 2025 - Ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

Vision 2025 image

Byddwn yn gyngor agored a mentrus, sy'n golygu:

  • Gweithio gyda chymunedau, dinasyddion a busnesau  
  • Parodrwydd i ystyried dulliau gweithio a chyflenwi gwasanaethau mewn ffyrdd newydd  
  • Canolbwyntio ar atebion yn hytrach na phroblemau

Erbyn 2025, bydd Powys yn cael ei chydnabod yn eang fel lle gwych i weithio, byw a chwarae ynddo

Mae gennym amcanion clir ar gyfer cyflawni ein gweledigaeth:

  • Yr Economi - Byddwn yn datblygu economi llewyrchus
  • Iechyd a Gofal - Byddwn yn arwain y ffordd o ran darparu iechyd a gofal effeithiol integredig mewn amgylchedd gwledig
  • Dysgu a Sgiliau - Byddwn yn cryfhau dysgu a sgiliau
  • Dinasyddion a Chymunedau - Byddwn yn cefnogi ein dinasyddion a'n cymunedau

 Vision 2025 Economy iconVision 2025 Health iconVision 2025 Learning iconVision 2025 Community icon

Er mwyn cyflawni'n llwyddiannus y dyheadau yng Ngweledigaeth 2025, mae trawsnewid  yn allweddol.  Gallwch ddarganfod mwy am yr hyn a olygwn wrth hyn, a'n cynlluniau ar gyfer trawsnewid, yn y dogfennau y gellir eu lawrlwytho isod:

Gweledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol 2020-2025

Mae ein Cynllun Gwella Corfforaethol 2020-2025 yn manylu ar weledigaeth y cyngor ar gyfer dyfodol Powys ac mae'n cynnwys yr amcanion llesiant y byddwn ni'n ffocysu arnyn nhw i helpu troi ein gweledigaeth yn realiti.  Mae'r cynllun wedi cael ei adnewyddu ar gyfer Ebrill 2020 ymlaen, ac eleni am y tro cyntaf rydyn ni hefyd wedi ymgorffori Amcanion Cydraddoldeb Strategol y Cyngor o fewn Gweledigaeth 2025 i'w gwreiddio'n llawn yn ein cynlluniau.   Mae amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau wedi'u cynllunio er mwyn diwallu ein hamcanion.

 

I ddarganfod rhagor lawrlwythwch:

 

Perfformiad

Gwyliwch ein fideo byr am grynodeb o sut y gwnaethom ni berfformio yn erbyn ein cynllun yn 2018-2019.

Mae'r fideo byr hefyd ar gael i'w weld yn ôl thema :

I gael golwg mwy manwl o'n perfformiad lawrlwythwch fersiwn pdf o'r ddogfen Gweledigaeth 2025:  Ein Cynllun Gwella Corfforaethol Diweddariad ac Adroddiad Blynyddol 2019 [8MB] .

 

Cysylltiadau defnyddiol

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae ein gweledigaeth a'n hamcanion llesiant yn dangos sut rydym yn cyfrannu at set genedlaethol o nodau (y 7 nod llesiant) mewn ffordd gynaliadwy. Mae hyn yn golygu meddwl am y tymor hir, cynnwys pobl yn ein gwaith cynllunio gwasanaethau, ystyried sut y gallwn ddarparu gwasanaethau ar y cyd ag eraill, sicrhau bod ein cynlluniau'n integredig a rhoi adnoddau tuag at atal problemau rhag digwydd neu waethygu.

Mae'n ddyletswydd ar Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru i fonitro ac asesu i ba raddau yr ydym yn cyflawni ein hamcanion llesiant.  Mae'r Comisiynydd wedi darparu'r adborth canlynol i'r cyngor ym mis Medi 2019 ac rydym yn defnyddio'r adborth hwn i ddiweddaru ein cynllun ar gyfer 2020 ymlaen.

Adborth Hunan-fyfyrio ar gyfer Cyngor Sir Powys [467KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu