SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Powys 2025 - Ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

Vision 2025 image

Erbyn 2025, bydd Powys yn cael ei chydnabod yn eang fel lle gwych i weithio, byw a chwarae ynddo

Mae gennym amcanion clir ar gyfer cyflawni ein gweledigaeth:

  • Yr Economi - Byddwn yn datblygu economi llewyrchus
  • Iechyd a Gofal - Byddwn yn arwain y ffordd o ran darparu iechyd a gofal effeithiol integredig mewn amgylchedd gwledig
  • Dysgu a Sgiliau - Byddwn yn cryfhau dysgu a sgiliau
  • Dinasyddion a Chymunedau - Byddwn yn cefnogi ein dinasyddion a'n cymunedau

 Vision 2025 Economy iconVision 2025 Health iconVision 2025 Learning iconVision 2025 Community icon

 

Gweledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol 2020-2025

Mae ein cynllun gwella corfforaethol 2020-2025 yn rhoi manylion gweledigaeth y Cyngor ar gyfer dyfodol Powys ac yn cynnwys yr amcanion llesiant y byddwn yn canolbwyntio arnynt er mwyn helpu i droi ein gweledigaeth yn realiti.  Mae'r cynllun wedi cael ei adnewyddu ar gyfer Ebrill 2020 ymlaen, ac am y tro cyntaf rydym hefyd wedi ymgorffori amcanion cydraddoldeb strategol y Cyngor o fewn Vision 2025 i'w ymgorffori'n llawn yn ein cynlluniau.   Cynllunnir amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau er mwyn cyflawni ein hamcanion.

Gallwch lawrlwytho'r dogfennau canlynol i ddarganfod rhagor:

 

Cyflawni'r Weledigaeth

Er mwyn cyflawni'n llwyddiannus y dyheadau yng Ngweledigaeth 2025, mae trawsnewid  yn allweddol.  Gallwch ddarganfod mwy am yr hyn a olygwn wrth hyn, a'n cynlluniau ar gyfer trawsnewid, yn y dogfennau y gellir eu lawrlwytho isod:

 

Adroddiadau Perfformiad Blynyddol: Cynllun Gwella Corfforaethol

2019-2020 Perfformiad

I ddarganfod rhagor lawrlwythwch:

 

2018 - 2019 Perfformiad

Mae'r fideo byr hefyd ar gael i'w weld yn ôl thema:

 

Cysylltiadau defnyddiol

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae ein gweledigaeth a'n hamcanion llesiant yn dangos sut rydym yn cyfrannu at set genedlaethol o nodau (y 7 nod llesiant) mewn ffordd gynaliadwy. Mae hyn yn golygu meddwl am y tymor hir, cynnwys pobl yn ein gwaith cynllunio gwasanaethau, ystyried sut y gallwn ddarparu gwasanaethau ar y cyd ag eraill, sicrhau bod ein cynlluniau'n integredig a rhoi adnoddau tuag at atal problemau rhag digwydd neu waethygu.

Mae'n ddyletswydd ar Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru i fonitro ac asesu i ba raddau yr ydym yn cyflawni ein hamcanion llesiant.  Mae'r Comisiynydd wedi darparu'r adborth canlynol i'r cyngor ym mis Medi 2019 ac rydym yn defnyddio'r adborth hwn i ddiweddaru ein cynllun ar gyfer 2020 ymlaen.

Adborth Hunan-fyfyrio ar gyfer Cyngor Sir Powys [467KB]

 

Website accessibility checker iconMae'r dogfennau pdf ar y dudalen hon yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu