SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Newidiadau i Wasanaethau Plant

Mae'r ffordd y bydd Gwasanaethau Plant yn cael eu cyflenwi i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd ym Mhowys yn newid o fis Mai  2019.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei aildrefnu a'i wella i ddarparu rhagor o gymorth arbenigol.

Y nod yw gwella deilliannau i blant a phobl ifanc a chadw teuluoedd gyda'i gilydd lle bynnag y bo modd.

 

Mae Jan Coles, Pennaeth y Gwasanaethau
Plant, yn trafod y strwythur newydd.

 

Bydd mynediad i wasanaethau'n aros yr un fath trwy dîm y Drws Ffrynt (sef Llinell Uniongyrchol Powys) heb unrhyw newid i'r  manylion cysylltu

Yn y dyfodol bydd un tîm o weithwyr wedi'u neilltuo i gefnogi'r plant a'r bobl ifanc hynny sy'n derbyn gofal. Bydd timau eraill yn cynnal yr asesiadau, yn cefnogi teuluoedd i gadw eu plant yn ddiogel neu'n helpu rhieni i ofalu am eu plant. Diben hyn yw caniatáu rhagor o amser i weithwyr allu helpu pobl ifanc a sicrhau eu bod yn cael y cymorth y mae ei angen arnynt.

Gall hyn olygu y bydd gan rai plant a phobl ifanc weithiwr newydd. Y rheswm am hyn yw bod angen i rai o'r gweithwyr fynd i weithio mewn timau eraill. Rydym yn bwriadu cyflwyno'r newidiadau'n raddol, felly os oes angen i blant, pobl ifanc a theuluoedd newid gweithiwr, gallant wneud hyn mewn ffordd gynlluniedig.

Esbonnir y timau a'r hyn a wnânt isod.

Drws Blaen - Dyma fan cyrraedd Gwasanaethau Plant ym Mhowys lle gall deuluoedd ddod am wybodaeth, cyngor a chefnogaeth.  Yma hefyd daw atgyfeiriadau at Wasanaethau Plant.  Mae'r tîm yn casglu gwybodaeth a, gyda theuluoedd a chydweithwyr aml-asiantaeth, rydym yn gwneud penderfyniadau ar bwy sy'n gymwys i dderbyn gofal a chymorth a diogelu plant, gan sicrhau ein bod yn delio ag achosion yn briodol ac yn amserol, gan gyfeirio plant, pobl ifanc a'u teuluoedd at wasanaeth Cymorth i Deuluoedd am help cynnar, neu sicrhau eu bod yn symud ymlaen yn gyflym i'r Tîm Asesu pan mae'n amlwg fod angen asesiad.

Cymorth i Deuluoedd - Rydym yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd mor fuan â phosibl i'w helpu nhw wneud unrhyw newidiadau i gyrraedd eu gôl fel teulu ac osgoi'r angen am ymyriad gwaith cymdeithasol statudol.  Byddwn yn gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr ym maes iechyd, addysg, tai ac asiantaethau partner eraill, gan gynnwys y trydydd sector, i helpu teuluoedd greu cysylltiadau â'u cymunedau.

Tîm Asesu -  Dyma le fydd gweithwyr cymdeithasol yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd i gynnal Asesiadau Lles ac ymholiadau adran 47.  Yma rydym yn ceisio dal ac asesu cryfderau, anghenion a pheryglon er mwyn sicrhau ymyrraeth effeithiol.  Yn dilyn asesiad,  bydd rhai teuluoedd yn gallu camu lawr i'r tîm cymorth cynnar 'Cymorth i Deuluoedd' neu'n symud ymlaen i dderbyn gofal a chymorth.

Gofal a Chymorth - Mae'r timoedd hyn yn canolbwyntio ar blant, pobl ifanc a'u teuluoedd lle cafwyd asesiad gwaith cymdeithasol a'i fod yn amlwg bod angen gwasanaethau ychwanegol.  Gall fod yn blant sydd angen gofal a chymorth neu amddiffyn, teuluoedd yn y broses PLO neu  achosion llys.

Gofal Trwodd - Yn y timoedd hyn, ein blaenoriaeth yw plant sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n gadael gofal.  Rydym am fod y rhiant gorau posibl gan wneud ein gorau i sicrhau fod plant a phobl ifanc yn cael pob cyfle i wireddu eu breuddwydion. 

Ar Ffiniau Gofal- Bydd y gwasanaeth hwn yn helpu i sicrhau y gall plant barhau i fyw gyda'u theuluoedd lle bynnag bod hyn yn ddiogel ac yn fuddiol iddyn nhw. Mae'r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth ddwys i sefydlogi a chynorthwyo teuluoedd. Y nod yw lleihau'r angen i blant a phobl ifanc ddod i ofal. Os oes rhaid i blant ddod i ofal byddwn yn cydweithio â nhw a'u teuluoedd fel y gall plant ddychwelyd adref yn gyflym ac yn ddiogel.

Ymateb brys - Mae'r tîm hwn yn ymateb yn gyflym i deulu mewn angen gyda chymorth uniongyrchol a dwys. Gall hyn gynnwys cefnogaeth gyda'r hwyr a dros y penwythnos.

Amser Teulu - Mae'r tîm yma'n galluogi plant a phobl ifanc i dreulio amser gyda'u rhieni a'u brodyr a'u chwiorydd mewn awyrgylch diogel a gofalgar.

Byddwn yn parhau i gydweithio'n agos gyda gwasanaethau iechyd, addysg, tai ac asiantaethau eraill sy'n bartneriaid, gan gynnwys y trydydd sector, i ddarparu gwasanaethau di-fwlch i deuluoedd.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu