Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cynllun Gostyngiadau Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu nawdd grant i Gyngor Sir Powys i'w galluogi i barhau gyda'r Cynllun Gostyngiadau Trethi Stryd Fawr a Manwerthu ar gyfer trethdalwyr sy'n gymwys ar gyfer 2020-21.  Nod y cynllun yw darparu cymorth ar gyfer busnesau manwerthu cymwys trwy gynnig hyd at £2,500 o ddisgownt ar filiau trethi annomestig pob eiddo, ar gyfer manwerthwyr sy'n ddeiliad mewn eiddo sydd â gwerth ardrethol o £50,000 neu lai yn y flwyddyn ariannol 2020-21, yn ddibynnol ar derfynau cymorth gwladwriaethol.

 

Yr eiddo a fydd yn medru manteisio ar y gostyngiad hwn fydd eiddo busnesau manwerthu sy'n cael eu defnyddio fel siopau, bwytai, caffis, tafarnau a mannau yfed* sydd â gwerth ardrethol o £50,000 neu lai ar 1 Ebrill 2020.

 • Bydd yn berthnasol i fusnesau ar y Stryd Fawr ac eiddo manwerthu megis siopau, bwytai, caffis a mannau yfed gyda Gwerth Ardrethol o £50,000 neu lai ar 1 Ebrill 2020
 • Os yw'r eiddo'n cael ei ddefnyddio er dibenion manwerthu
 • Y gostyngiad uchaf yw £2500 o fewn y flwyddyn ariannol 2020-2021.  Rhaid i unrhyw swm y gostyngiad hwn ac unrhyw gymorth arall fod yn llai na chymorth gwladwriaethol de minimis (ar hyn o bryd 200,000 Ewro dros gyfnod o dair blynedd).

*Nid oes bwriad i'r rhestr uchod fod yn un gwbl drylwyr, gan y byddai'n amhosibl rhestru'r holl ddefnyddiau manwerthu amrywiol sy'n bodoli

 

Eithriadau

Mae yna rai mathau o eiddo, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, na fydd y Cyngor yn ei gynnwys yn y Cynllun Gostyngiadau Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu, mae'r rhain fel a ganlyn:

 • Eiddo gwag
 • Nid yw'r eiddo'n rhesymol hygyrch i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â nhw
 • Eiddo sydd â gwerth ardrethol o dros £50,000
 • Yn derbyn gostyngiadau ardrethi elusennol gorfodol

Hefyd, ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, nad yw'r cyngor yn ystyried bod y mathau o ddefnyddiau isod (neu rai tebyg o ran defnydd) yn ddefnydd y Stryd Fawr neu Fanwerthu er dibenion y gostyngiad hwn.  Felly ni fyddent yn gymwys i dderbyn y gostyngiad.  Y defnyddiau wedi'u heithrio yw:

 • Gwasanaethau ariannol (e.e. banciau, cymdeithasau adeiladu, peiriannau arian parod, bureaux de change, benthycwyr diwrnod cyflog, siopau betio, gwystlyddion)
 • Gwasanaethau meddygol (e.e. milfeddygon, deintyddion, meddygon, osteopathiaid, ceiropractyddion)
 • Gwasanaethau proffesiynol (e.e. cyfreithwyr, cyfrifwyr, asiantaethau yswiriant, ymgynghorwyr ariannol, tiwtoriaid)
 • Swyddfa ddosbarthu Swyddfa'r Post
 • Llety twristiaeth e.e. Gwely a Brecwast, gwestai a pharciau carafannau
 • Clybiau chwaraeon
 • Canolfannau chwarae plant
 • Meithrinfeydd dydd
 • Canolfannau gweithgareddau awyr agored
 • Campfeydd
 • Llety cŵn a chathod
 • Cartrefi arddangos ac ystafelloedd marchnata
 • Asiantaethau cyflogaeth

Gwneud cais yma Ffurflen Gwirio Hawl Cynllun Gostyngiadau Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu 2019-20

Cliciwch yma i weld Canllawiau Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr [441KB]

 

 

Cysylltiadau

 • Ffoniwch: 01597 827463  (oriau agor y swyddfa 9am - 4pm Llun - Gwe)

  Sylwch o 23 Mawrth bydd y gwasanaeth treth y cyngor / trethi busnes a dyfarniadau ar gael i gymryd galwadau rhwng 9 am tan 1pm yn unig.  Ein nod yw cael digon o staff ar gael yn ystod yr oriau hyn i helpu i wella'r amser y mae'n cymryd i ateb galwadau.
   
 • E-bost: revenues@powys.gov.uk
 • Ysgrifennwch aton ni yn: Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu