gwelededd ddewislen symudol Toggle

Y Broses Recriwtio

Recruitment Process

Chwilio ac ymgeisio 

Chwiliwch am eich rôl berffaith ar ein tudalen swyddi ar ein gwefan (https://recruitment.powys.gov.uk/ ). Ar ôl i chi ddod o hyd i swydd sy'n eich gweddu chi, bydd angen i chi gwblhau ein ffurflen gais ar-lein, mae'n syml, dilynwch y broses gam wrth gam. Ar ôl ei chyflwyno, byddwn yn anfon e-bost atoch chi i'ch hysbysu ein bod ni wedi derbyn eich cais. 

Rhestr fer a chyfweliadau

Pan fydd y swydd wag wedi cau, bydd y rheolwr recriwtio yn gwneud rhestr fer o'r ceisiadau. Os fyddwch wedi bod yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn e-bost yn eich gwahodd am gyfweliad. Felly, cadwch lygad ar ein mewnflwch!

Adborth / Cynnig swydd

Ar ôl y cyfweliad, bydd y rheolwr recriwtio yn cysylltu â chi i roi adborth i chi a rhoi gwybod a ydych chi wedi bod yn llwyddiannus. Bydd yn cynnig y swydd i chi ar lafar yn amodol ar gyflawni gwiriadau cyn-cyflogaeth.

Os nad oeddech chi'n llwyddiannus am y rôl, gallwch wneud cais am adborth drwy e-bostio recruitment@powys.gov.uk

Gwiriadau cyn-gyflogaeth

Ar ôl cynnig y swydd i chi, bydd angen i ni gyflawni ychydig o wiriadau cyn-gyflogaeth. Efallai y bydd hyn yn swnio fel dipyn o dasg, ond mae angen i ni gael geirdaon, ac mewn rhai achosion Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a gwiriadau meddygol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n monitro eich e-byst fel bod cyn lleied o oedi ag sy'n bosibl.

Newyddion grêt - pan fydd eich gwiriadau cyn-gyflogaeth wedi dod yn ôl, byddwch yn derbyn contract a dyddiad dechrau.

Croeso!

Edrychwn ymlaen at eich cael chi fel aelod o'r tîm.