Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Polisi Gorfodi Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

Rhagymadrodd

Mae Cyngor Sir Powys ("y Cyngor") wedi mabwysiadu'r polisi hwn am benderfynu cosbau ariannol a/neu orchmynion adennill o dan  Ddeddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022 ("y Ddeddf"), gan gyfeirio at yr ystyriaethau a ragnodir yn  Neddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022: canllawiau statudol i awdurdodau gorfodi ("y canllawiau statudol") Llywodraeth Cymru.

Mae'r Ddeddf yn defnyddio'r termau "landlord" a "thenant" er bod y polisi hwn, yn ogystal â'r canllawiau statudol, yn defnyddio'r termau "landlord" a "lesddeiliad" yn y drefn honno. Mae'r canllawiau statudol yn nodi bod lesddeiliad yn denant sy'n berchen ar fuddiant lesddaliadol mewn eiddo, a roddir gan unigolyn (y landlord) sy'n dal y buddiant rhydd-ddaliadol neu fuddiant lesddaliad uwch yn yr eiddo hwnnw.[1].

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i unrhyw benderfyniad a wneir gan y Cyngor yn rhinwedd ei swydd fel "awdurdod gorfodi" o dan adran 8 y Ddeddf.

 


 

[1]Paragraff 2.6 Canllawiau Statudol Llywodraeth Cymru

Trosolwg o Sancsiynau

Cosbau Ariannol

Mae'r Ddeddf yn darparu y gall y Cyngor osod cosbau ariannol o leiafswm o £500 hyd at uchafswm o £30,000 am dramgwydd perthnasol yn erbyn adran 3(1) y Ddeddf, lle mae'r Cyngor yn fodlon y tu hwnt i amheuaeth resymol bod tramgwydd perthnasol wedi digwydd.

Gorchmynion Adennill

Mae'r Ddeddf hefyd yn darparu y gallai'r Cyngor orchymyn y landlord, neu unigolyn sy'n gweithredu ar ei ran, a dderbyniodd daliad o'r rhent gwaharddedig[1] yn groes i adran 3(1) y Ddeddf i ad-dalu'r lesddeiliad a'i talodd, pan fo'r Cyngor yn fodlon yn ôl yr hyn sy'n debygol bod tramgwydd perthnasol wedi digwydd.

Ni all y Cyngor orchymyn unigolyn i ad-dalu'r rhent gwaharddedig os yw lesddeiliad wedi gwneud cais o dan adran 13 y Ddeddf i'r Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Eiddo) yn Lloegr neu'r Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau yng Nghymru (yn y naill gyd-destun neu'r llall byddwn yn cyfeirio at y fforwm perthnasol fel "y Tribiwnlys") mewn perthynas â'r un taliad.

Lle nad yw unrhyw ran o ddau neu fwy o daliadau rhent gwaharddedig a wnaed gan lesddeiliad o dan yr un brydles wedi'u had-dalu, gallai'r Cyngor wneud un gorchymyn mewn perthynas â'r holl rent gwaharddedig nad yw wedi'i ad-dalu.

Proses

Mae'r penderfyniad i roi, a'r broses o roi, cosb ariannol a/neu orchymyn adennill yn digwydd mewn sawl cam:

 • Ymchwiliad i'r achos honedig o dorri'r Ddeddf
 • Penderfynu ar ddifrifoldeb y toriad
 • Hysbysiad o fwriad i roi cosb ariannol a/neu orchymyn adennill
 • Cyfnod ar gyfer sylwadau ysgrifenedig
 • Adolygiad o'r sylwadau hynny, os ydynt wedi'u darparu
 • Hysbysiad terfynol yn gosod y gosb ariannol a/neu'r gorchymyn adennill

Gallai'r Cyngor gyflwyno un hysbysiad o fwriad ac un hysbysiad terfynol mewn perthynas â chosb ariannol a gorchymyn adennill[2].

Mathau eraill o gamau gorfodi y gellir eu cymryd

Bydd y Cyngor yn penderfynu ar y sancsiwn mwyaf priodol ac effeithiol ac a ddylid gosod cosb ariannol a/neu orchymyn adennill.  Mewn amgylchiadau addas, rhoddir ystyriaeth i gamau gweithredu llai ffurfiol megis llythyrau rhybudd neu gyngor i sicrhau cydymffurfiaeth, yn unol â pholisi gorfodi perthnasol y Cyngor.

 


 

[1]Adran 10(2)Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

[2]Atodlen a.2(2) a 5(3)Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

Pennu lefel y gosb ariannol

Yn unol â darpariaethau'r canllawiau statudol, bydd y Cyngor yn ystyried y ffactorau canlynol wrth bennu lefel y gosb ariannol i'w gosod am dorri'r Ddeddf:

 • Difrifoldeb y toriad
 • Man cychwyn ac ystod
 • Ffactorau gwaethygu a lliniaru
 • Tegwch a chymesuredd

Er bod gan y Cyngor ddisgresiwn wrth benderfynu ar y lefel briodol o gosb ariannol, o fewn y cyfyngiadau a nodir yn y Ddeddf, rhoddwyd ystyriaeth i'r canllawiau statudol wrth greu'r polisi hwn.

Cam 1 - Pennu'r Difrifoldeb

Po fwyaf difrifol yw'r tramgwydd, yr uchaf fydd y gosb.  

Bydd y Cyngor yn asesu difrifoldeb y tramgwydd gan ddefnyddio'r ffactorau beiusrwydd a niwed a nodir isod. Nid yw'r ffactorau a restrir yn hollgynhwysfawr, a lle nad yw tramgwydd yn perthyn yn amlwg i gategori arbennig, efallai y bydd angen rhywfaint o bwysoli ar ffactorau unigol i wneud asesiad cyffredinol. Gellir defnyddio ffactorau dewisol eraill hefyd er mwyn dangos cysondeb a gallai'r Cyngor ystyried penderfyniadau mewn awdurdodaethau eraill yn y DU lle maent yn cynnwys rhywfaint o gynnwys perthnasol a pherswadiol.

Euogrwydd

Lle mae beiusrwydd uwch, bydd cosb ariannol uwch.

Uchel iawn

(Bwriadol*)

Lle mae'r landlord wedi torri'r gyfraith yn fwriadol, neu wedi'i diystyru'n amlwg, neu fod ganddo/ ei fod wedi bod â phroffil cyhoeddus uchel ac yn gwybod bod ei weithredoedd yn anghyfreithlon.

Uchel

(Di-hid*)

Rhagwelediad gwirioneddol o risg, neu ddallineb bwriadol i risg o dramgwydd ond cymerir y risg serch hynny.

Canolig

(Esgeulus*)

Tramgwydd a gyflawnwyd drwy weithred neu anweithred na fyddai unigolyn sy'n arfer gofal rhesymol yn ei gyflawni.

Isel/Dim

Tramgwydd a gyflawnwyd heb fawr o fai, er enghraifft, oherwydd:

 • gwnaed ymdrechion sylweddol i ymdrin â'r risg er eu bod yn annigonol ar yr achlysur perthnasol
 • nid oedd unrhyw rybudd/amgylchiad yn nodi risg
 • roedd methiannau'n fach ac wedi digwydd fel achos unigol

* Dyma'r termau a ddefnyddir yn y canllawiau statudol.

Niwed

Lle mae mwy o niwed yn cael ei achosi, bydd cosb ariannol uwch.

Mae'r ffactorau canlynol yn ymwneud â gwir niwed a risg o niwed. Mae ymdrin â risg o niwed yn golygu ystyried y tebygolrwydd y bydd niwed yn digwydd ac i ba raddau y bydd yn digwydd.

Uchel

(Tebygolrwydd Uchel o Niwed)

 

 • Effaith/effeithiau andwyol difrifol ar unigolyn/unigolion a/neu yn cael effaith eang oherwydd natur a/neu raddfa busnes y Landlord
 • Risg uchel o effaith andwyol ar unigolyn/unigolion - gan gynnwys lle mae pobl yn agored i niwed

Canolig

(Tebygolrwydd Canolig o Niwed)

 • Effaith andwyol ar unigolyn/unigolion (nad yw'n gyfystyr â niwed "uchel" - uchod)
 • Risg ganolig o effaith andwyol ar unigolyn/unigolion neu risg isel o effaith andwyol ddifrifol.
 • Lesddeiliad a/neu landlordiaid yn cael eu tanseilio'n sylweddol gan yr ymddygiad.
 • Mae gwaith y Cyngor fel rheolydd yn cael ei lesteirio
 • Cafodd y lesddeiliad neu'r darpar lesddeiliad ei gamarwain

Isel

(Tebygolrwydd Isel o Niwed)

 • Risg isel o effaith andwyol ar lesddeiliaid gwirioneddol neu ddarpar lesddeiliaid.
 • Y cyhoedd yn cael eu camarwain ond ychydig neu ddim risg o unrhyw effaith andwyol ar unigolyn/unigolion

Bydd y Cyngor yn diffinio niwed yn eang a gallai'r lesddeiliad/lesddeiliaid ddioddef colled ariannol, niwed i iechyd neu drallod seicolegol (yn enwedig achosion bregus). Mae graddfeydd niwed ym mhob un o'r categorïau hyn.

Bydd natur y niwed yn dibynnu ar nodweddion personol ac amgylchiadau'r lesddeiliad a bydd yr asesiad o niwed yn ffordd effeithiol a phwysig o ystyried effaith tramgwydd penodol ar y lesddeiliad.

Mewn rhai achosion, efallai na fydd unrhyw niwed gwirioneddol wedi'i achosi, a bydd y Cyngor yn ymwneud ag asesu difrifoldeb y camymddwyn; bydd yn ystyried y tebygolrwydd y bydd niwed yn digwydd a difrifoldeb y niwed a allai ddeillio ohono.

 

Cam 2 - Mannau cychwyn ac ystod y categorïau

Ar ôl pennu'r categori y mae'r tramgwydd yn perthyn iddo, bydd y Cyngor yn cyfeirio at y mannau cychwyn ac ystodau'r categorïau isod i gyrraedd lefel briodol o gosb ariannol.

Bydd y Cyngor wedyn yn ystyried addasiadau pellach o fewn ystod y categorïau ar gyfer nodweddion gwaethygol a lliniarol.

Amrediad

Man Cychwyn (£)

Isafswm (£)

Uchafswm (£)

Beiusrwydd Isel/Dim

 

 

 

Niwed Isel

1,000

500

1,500

Niwed Canolig

1,500

1,000

2,000

Niwed Uchel

2,000

1,500

2,500

Beiusrwydd Canolig

 

 

 

Niwed Isel

3,500

2,500

4,500

Niwed Canolig

4,500

3,500

5,500

Niwed Uchel

5,500

4,500

6,500

Beiusrwydd Uchel

 

 

 

Niwed Isel

8,000

6,000

10,000

Niwed Canolig

9,500

7,500

11,500

Niwed Uchel

11,000

9,000

13,000

Beiusrwydd Uchel Iawn

 

 

 

Niwed Isel

15,000

11,000

19,000

Niwed Canolig

16,500

13,000

21,000

Niwed Uchel

22,500

15,000

30,000

 

Tramgwyddau Lluosog

Yn gyffredinol, dim ond un gosb ariannol y mae landlord, neu unigolyn ar ei ran, sy'n cyflawni tramgwyddau lluosog mewn perthynas â'r un brydles yn gyfrifol amdani.[1].  Ond byddant yn agored i gosb bellach os, ar ôl cael cosb ariannol yn flaenorol am dramgwydd cynharach, y byddant wedyn yn cyflawni tramgwydd pellach mewn perthynas â'r un brydles honno.[2]

Lle mae unigolyn wedi cyflawni un neu fwy o dramgwyddau mewn perthynas â dwy les neu fwy, gallai'r Cyngor hefyd ddewis gosod cosb ariannol sengl mewn perthynas â'r holl dramgwyddau hynny gyda'i gilydd.[3]. Os gosodir cosb unigol mewn perthynas â thramgwyddau lluosog, rhaid i swm y gosb beidio â bod yn llai na'r cyfanswm lleiaf, a rhaid iddo beidio â bod yn fwy na'r cyfanswm uchaf, y gellid neu a fyddai wedi'i osod pe bai pob tramgwydd wedi'i gosbi ar wahân.

Cael gwybodaeth ariannol

Mae'r canllawiau statudol yn cynghori y gallai cael gwybodaeth ariannol gan y landlord helpu gydag ystyried beth yw man cychwyn ac ystod briodol, yn seiliedig ar fodd y landlord.  Mewn achos lle mae'r landlord yn gorff corfforaethol, gallai'r Cyngor ystyried gwybodaeth sydd ar gael am ei drosiant neu'r hyn sy'n cyfateb iddo[4]

Mae gan y Cyngor bwerau ymchwilio o dan Atodlen 5 Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 i ymchwilio i achosion o dorri'r Ddeddf.

 


 

[1]Adran 9(3)Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

[2]Paragraff 5.2Canllawiau Statudol Llywodraeth Cymru

[3]Adran 9(5)Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

[4]Paragraff 6(4)(b)Canllawiau Statudol Llywodraeth Cymru

Cam 3 - Ffactorau gwaethygol a lliniarol

Isod mae rhestr o rai ffactorau, ond nid pob un, y gallai'r Cyngor eu hystyried wrth asesu gwerth cosb ariannol.

Bydd y Cyngor yn nodi a ddylai unrhyw gyfuniad o'r rhain, neu ffactorau perthnasol eraill, arwain at addasiad tuag i fyny neu tuag i lawr o'r man cychwyn.  Yn benodol, mae euogfarnau perthnasol heb eu disbyddu yn debygol o arwain at addasiad sylweddol tuag i fyny. 

Mewn rhai achosion, ar ôl ystyried y ffactorau hyn, gallai fod yn briodol symud y tu allan i ystod y categorïau a nodwyd na fydd yn fwy na'r uchafswm statudol a ganiateir beth bynnag.

Ffactorau Gwaethygol

(Materion cynyddol difrifol)

Ffactorau Lliniarol

(Materion sy'n lleihau difrifoldeb)

 • ·         os yw'r lesddeiliad yn unigolyn agored i niwed
 • ·         hanes cydymffurfio'r landlord neu euogfarnau blaenorol yn ymwneud â'r tramgwydd
 • ·         a oedd y tramgwydd wedi'i ysgogi gan elw ariannol
 • os bu unrhyw rwystr ar gyfiawnder
 • unrhyw gamau bwriadol i guddio'r gweithgaredd neu'r dystiolaeth
 • tystiolaeth sefydledig o effaith ehangach / cymunedol
 • rhwystr i'r ymchwiliad
 • record o gydymffurfio gwael
 • gwrthod cyngor neu hyfforddiant
 • lefel uchel o gydweithredu â'r ymchwiliad, y tu hwnt i'r hyn a ddisgwylir bob amser
 • tystiolaeth o gamau gwirfoddol i unioni'r tramgwydd, gan gynnwys ad-dalu rhent gwaharddedig yn brydlon
 • tystiolaeth o resymau iechyd sy'n atal cydymffurfiad rhesymol (iechyd meddwl gwael, problemau iechyd na ellid eu rhagweld a/neu bryderon iechyd brys)
 • dim tramgwyddau blaenorol
 • cymeriad da a/neu ymddygiad rhagorol
 • mae'r landlord yn unigolyn agored i niwed, lle mae bregusrwydd yn gysylltiedig â'r tramgwydd
 • derbyn euogrwydd

 

 

 

Cam 4 - Tegwch a Chymesuredd

Dylai lefel y gosb ariannol adlewyrchu i ba raddau yr aeth yr ymddygiad yn is na'r safon ofynnol.  Dylai'r gosb ariannol fodloni, mewn ffordd deg a chymesur, yr amcanion o gosbi, ataliaeth a chael gwared ar enillion sy'n deillio o gomisiynu'r tramgwydd.

Mae'r ffactorau y gellid eu hystyried yn cynnwys:

 • unrhyw wybodaeth ariannol berthnasol arall sydd ar gael, megis maint elw corff corfforaethol neu ddyled landlord. Dylai hyn ystyried a fyddai'r gosb ariannol yn cael effaith anghymesur ar allu'r landlord i gydymffurfio â'r gyfraith yn y dyfodol neu ganlyniadau anfwriadol eraill (ee, landlord mewn perygl o golli ei gartref ei hun).
 • effaith ariannol ehangach ar drydydd parti (ee, effaith ar staff a gyflogir).
 • egwyddor cyfanrwydd: os yw'n rhoi cosb ariannol am fwy nag un tramgwydd (yn ymwneud â dwy les neu fwy), neu lle mae'r landlord eisoes wedi cael cosb, rhaid i'r Cyngor ystyried a yw cyfanswm y cosbau ariannol yn cydymffurfio â'r Ddeddf ac yn gyfiawn ac yn gymesur â'r tramgwyddau.

Rhaid i gosb ariannol sy'n ymwneud â thramgwyddau lluosog beidio â mynd y tu hwnt i'r terfynau isaf ac uchaf ar gyfer cosb, fel pe bai pob tramgwydd wedi'i drin ar wahân.

Ni ddylai fod yn rhatach torri'r Ddeddf na thalu cosb ariannol.

Cam 5 a 6 - Gorchmynion Adennill a Cofnodi'r penderfyniad

Cam 5 - Gorchmynion Adennill

Os yw'r Cyngor yn fodlon, yn ôl pob tebyg, bod unigolyn wedi torri adran 3(1) y Ddeddf, ac nad yw wedi ad-dalu unrhyw rent gwaharddedig i'r lesddeiliad cyn diwedd y cyfnod o 28 diwrnod sy'n dechrau gyda'r diwrnod ar ôl ei dderbyn, gallai'r Cyngor benderfynu cyhoeddi gorchymyn adennill o dan adran 10 y Ddeddf.

Gallai'r Cyngor gyflwyno gorchymyn adennill yn lle, neu yn ychwanegol at, gosb ariannol.

Ni all y Cyngor orchymyn unigolyn i ad-dalu'r rhent gwaharddedig os yw lesddeiliad wedi gwneud cais o dan adran 13 y Ddeddf i'r Tribiwnlys mewn perthynas â'r un taliad.

Lle nad yw unrhyw ran o ddau daliad neu fwy o rent gwaharddedig a wnaed gan lesddeiliad o dan yr un les wedi'i had-dalu, gallai'r Cyngor wneud un gorchymyn mewn perthynas â'r holl rent gwaharddedig nad yw wedi'i ad-dalu.

Cam 6 - Cofnodi'r penderfyniad

Bydd y swyddog sy'n gwneud penderfyniad ynghylch cosb ariannol a/neu orchymyn adennill yn cofnodi ei benderfyniad gan roi rhesymau dros ddod i swm y gosb ariannol a fydd yn cael ei gosod ac unrhyw delerau gorchymyn adennill.

Rhoi Cosb Ariannol a/neu Orchymyn Adennill

Hysbysiad o Fwriad

Ar ôl pennu lefel y gosb ariannol, a/neu'r angen i gyhoeddi gorchymyn adennill, bydd y Cyngor yn rhoi "Hysbysiad o Fwriad" i'r landlord, neu'r unigolyn perthnasol, o fewn y terfynau amser a nodir yn y Ddeddf[1].

Bydd Hysbysiad o Fwriad yn cynnwys:

 • y dyddiad y cyflwynwyd yr hysbysiad
 • swm y gosb ariannol arfaethedig neu delerau'r gorchymyn adennill arfaethedig,
 • y rheswm dros osod y gosb neu wneud y gorchymyn, a
 • gwybodaeth am yr hawl i gyflwyno sylwadau

Sylwadau Ysgrifenedig

Bydd gan landlord neu berson perthnasol sy'n cael Hysbysiad o Fwriad gyfnod o 28 diwrnod, gan ddechrau ar y dyddiad y cyflwynwyd yr Hysbysiad o Fwriad, i gyflwyno sylwadau ysgrifenedig am y cynnig i roi cosb ariannol a/neu orchymyn adennill a'r telerau sydd ynddo. Rhoddir cyfarwyddiadau i dderbynnydd yr hysbysiad am sut i ddarparu ei sylwadau ysgrifenedig mewn ymateb i'r hysbysiad.

Adolygu Cosb Ariannol a/neu Orchymyn Adennill

Bydd y Cyngor yn adolygu unrhyw sylwadau ysgrifenedig a ddaw i law ac yn ystyried unrhyw ffactorau sy'n awgrymu bod gostyngiad yn y gosb, neu dynnu'r hysbysiad a/neu'r gorchymyn yn ôl, yn briodol.

Wrth wneud hynny, bydd y Cyngor yn ystyried y ffactorau a ganlyn yn ymwneud ag effeithiau ehangach y gosb ariannol ar drydydd parti diniwed; megis (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • Effaith y gosb ariannol ar allu'r Landlord neu'r Asiant i gydymffurfio â'r gyfraith neu wneud iawn lle bo'n briodol
 • Effaith y gosb ariannol ar gyflogi staff, defnyddwyr gwasanaeth, cwsmeriaid a'r economi leol.

Bydd y ffactorau canlynol yn cael eu hystyried wrth bennu lefel y gostyngiad. Wrth benderfynu ar unrhyw ostyngiad mewn cosb ariannol, rhoddir ystyriaeth i:

 • Y cam yn yr ymchwiliad neu wedi hynny pan dderbyniodd y troseddwr atebolrwydd
 • Yr amgylchiadau pan addefasant atebolrwydd
 • Maint y cydweithrediad â'r ymchwiliad

Uchafswm lefel y gostyngiad mewn cosb am gyfaddef atebolrwydd fydd traean. Mewn rhai amgylchiadau bydd llai o ddisgownt neu ddim disgownt o gwbl. Gallai hyn ddigwydd, er enghraifft, lle mae tystiolaeth o'r tramgwydd yn ddiwrthdro neu os oes patrwm o ymddygiad tramgwyddus.

Ni ddylai unrhyw ostyngiad arwain at gosb sy'n llai na'r enillion o ganlyniad i'r tramgwydd ei hun.

Gallai'r Cyngor ystyried diwygio telerau unrhyw orchymyn adennill yn ystod yr adolygiad hwn.

Hysbysiad Terfynol

Ar ôl diwedd y cyfnod o 28 diwrnod ar gyfer sylwadau ysgrifenedig, bydd y Cyngor yn penderfynu a ddylid cyhoeddi Hysbysiad Terfynol yn manylu ar werth y gosb ariannol a/neu orchymyn adennill. Os yw gorchymyn adennill wedi'i gynnwys yn yr hysbysiad terfynol, gallai'r Cyngor ychwanegu llog at y taliad hwn ar y gyfradd a bennir o dan adran 17 Deddf Dyfarniadau 1838[2] (8% y flwyddyn) o'r diwrnod y gwnaed y taliad rhent gwaharddedig.

Bydd yr hysbysiad terfynol yn gofyn am dalu cosb i'r Cyngor a/neu gydymffurfio â gorchymyn adennill, cyn diwedd y cyfnod o 28 diwrnod sy'n dechrau ar y diwrnod ar ôl y diwrnod y cyflwynir yr hysbysiad terfynol.

Bydd yr hysbysiad terfynol yn nodi:

 • y dyddiad y cyflwynir yr hysbysiad terfynol
 • swm y gosb neu delerau'r gorchymyn
 • y rhesymau dros osod y gosb neu dros wneud y gorchymyn
 • gwybodaeth am sut i dalu'r gosb neu gydymffurfio â'r gorchymyn
 • gwybodaeth am hawliau apelio a
 • chanlyniadau methu â chydymffurfio â'r hysbysiad

Tynnu'n ôl neu ddiwygio

Gallai'r Cyngor, ar unrhyw adeg, dynnu'n ôl neu ddiwygio'r hysbysiad o fwriad neu'r hysbysiad terfynol, gan gynnwys lleihau swm y gosb, y gosb neu'r gofyniad am orchymyn adennill. Wrth wneud hynny, bydd y Cyngor yn ysgrifennu at yr unigolyn y cyflwynwyd yr hysbysiad iddo.

 


 

[1] Atodlen a.3(1)Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhenti tir) 2022

[2]Adran 11(4)Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

Adolygu'r Polisi hwn

Bydd y polisi hwn yn cael ei ddiweddaru a'i ddatblygu fel sy'n ofynnol gan newidiadau mewn deddfwriaeth a bydd yn cael ei adolygu'n flynyddol i sicrhau cywirdeb parhaus.

Fersiwn y ddogfen a chymeradwyaeth

Rhif cyhoeddi 1.0

Adolygu'r ddogfen

Dyddiad

Rhan o'r ddogfen

Newidiadu