Toglo gwelededd dewislen symudol

Deddf Galluedd Meddyliol a Safonau Amddifadu o Ryddid

Deddf Galluedd Meddyliol 2005 Gwybodaeth a Chymorth

Beth yw'r Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005?

Cyfraith yw Deddf Galluedd Meddyliol 2005 ynghylch deall a gwneud penderfyniadau dros eraill pan na allant wneud rhai penderfyniadau drostynt eu hunain, gelwir hyn yn ddiffyg galluedd.

Mae'r Ddeddf yn gymwys i oedolion dros 18 oed yng Nghymru a Lloegr. Mae'r Ddeddf yn sicrhau fod yr holl benderfyniadau a wnaed ar eich rhan, pan na fydd galluedd meddyliol gennych, yn cael eu gwneud er eich lles pennaf. 

Dolenni Defnyddiol:

https://olderpeople.wales/resource/mental-capacity-an-easy-guide/

Deddf Galluedd Meddyliol: making decisions - GOV.UK (www.gov.uk)

Deddf Galluedd Meddyliol (MCA) and DoLS | SCIE

Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid

Gwybodaeth a Chymorth

Amddifadu o Ryddid

Mae Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid yn rhan o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 ac maent wedi eu cynllunio i ddiogelu hawliau rhywun os yw'n cael ei amddifadu o'i ryddid mewn ysbyty neu gartref gofal a phan nad yw'r galluedd meddyliol gan y claf i gydsynio bod yno. Gall sefyllfa godi pan fydd ymarferion penodol neu offer penodol yn cael eu gosod mewn lle i ddiogelu'r claf neu'r preswyliwr rhag niwed, gallai hyn gael ei weld fel cyfyngiad. Cyfrifoldeb yr awdurdod lleol a'r bwrdd iechyd lleol yw sicrhau fod y rhain yn parhau er lles pennaf y person ac mai dyma'r opsiwn sy'n cyfyngu'r claf leiaf.

Pwy all gael ei amddifadu o'i ryddid? 

Mae Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid ar gyfer:

  • Pobl sy'n byw yng Nghymru a Lloegr,
  • Pobl sy'n 18 oed neu'n hŷn
  • Pobl ag anhwylder meddyliol fel dementia neu anabledd dysgu sy'n golygu nad yw'r galluedd meddyliol ganddynt i wneud penderfyniad am eu gofal a'u triniaeth.

Beth sy'n digwydd os ydych chi'n cael eich amddifadu o'ch rhyddid?

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yn cael ei amddifadu o'i ryddid, cyfrifoldeb yr awdurdod lleol neu'r bwrdd iechyd lleol yw sicrhau ei fod yn briodol ac yn gyfatebol.

Os ydych am gael gwybodaeth bellach neu'n dymuno trafod unrhyw beth ynghylch Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid, cysylltwch â'r Tîm Amddifadu o Ryddid yng Nghyngor Sir Powys ar:

Dolenni Defnyddiol:

Deprivation of Liberty Safeguards (powysmentalhealth.org.uk)

Age Cymru

Welsh Government- Mental Capacity Act: deprivation of liberty guidance and forms

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) at a glance | SCIE