Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cefndir i'r Porth Cadwyn Gyflenwi

Background

Tecach, Cryfach, Gwyrddach

Mae Cabinet Cyngor Sir Powys wedi gosod mynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur wrth wraidd ei Gynllun Corfforaethol Tecach Cryfach Gwyrddach newydd gan ddatgan argyfwng Hinsawdd yn 2020, ac argyfwng natur a bioamrywiaeth yn 2022.

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i sbarduno'r lleihad yn ei allyriadau nwyon tŷ gwydr ei hun yn ei wasanaethau, gan leihau ei gyfraniad i newid pellach yn yr hinsawdd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol tuag at ddod yn Sero-Net fel Cyngor erbyn 2030 a helpu unigolion a chymunedau i gyflawni'r trawsnewid hwnnw erbyn 2050.

Rydym am i'r camau gweithredu a gymerwn fel Cyngor ac mewn partneriaeth ag eraill gael effaith barhaol ar unwaith wrth helpu unigolion i ddewis ar sail gwybodaeth i gynorthwyo eu llesiant a'u hunanddibyniaeth unigol, a chydnerthedd yn wwyneb yr heriau sydd o'u blaenau. Mae'r Cyngor yn cydnabod bod dyfodol mwy cynaliadwy i gymunedau Powys yn gofyn nid yn unig am weledigaeth glir ond hefyd y penderfyniad a'r modd o gyflawni hyn mewn ffordd sy'n deg i bawb.

Gwyrddach

Rydym am sicrhau dyfodol mwy gwyrdd i Bowys, lle mae ein lles yn gysylltiedig â lles y byd naturiol, ac mae ein hymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur wrth wraidd popeth a wnawn.

Cynllun newid hinsawdd y Cyngor

Datblygodd y Cyngor strategaeth newid hinsawdd gyda'r weledigaeth ganlynol "Yn 2030 mae Cyngor Sir Powys yn garbon niwtral ac yn gallu gwrthsefyll y newid yn yr hinsawdd." Ochr yn ochr â'r strategaeth hon, mae'r cyngor wedi datblygu rhaglen trawsnewid hinsawdd a natur ac mae wrthi'n cwblhau cynlluniau gweithredu uchelgeisiol sy'n canolbwyntio ar feysydd allweddol o ddatgarboneiddio ar draws cwmpas 1, 2 a 3.

Mae'r meysydd blaenoriaeth hyn yn cynnwys symudedd a thrafnidiaeth, adeiladau, tir ac afonydd, llywodraethu, caffael cynaliadwy, ac ynni. Mae'r cyngor, fel y rhan fwyaf o sefydliadau sector cyhoeddus mawr, yn caffael ystod eang o gynhyrchion a gwasanaethau i'n galluogi i ddarparu gwasanaethau fforddiadwy o'r ansawdd gorau i'n trigolion a'n cymunedau. Fodd bynnag, mae hyn yn golygu bod yr allyriadau o'n gadwyn gyflenwi yng nghwmpas 3yn cyfrif am gyfran sylweddol fawr o'n hôl troed carbon.

Cadwyn Gyflenwi

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda chyflenwyr i wreiddio cynaliadwyedd ym mhopeth a wnawn. Mae'r cyngor yn awyddus i weithio gyda chyflenwyr sydd wedi ymrwymo i ddatgarboneiddio eu gweithrediadau a darparu gwasanaethau gwyrddach i'r cyngor, gan ein cefnogi i leihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr a chyfrannu'n gadarnhaol tuag at ein huchelgeisiau o ran yr hinsawdd a natur a chyngor a sir sy'n wyrddach.