Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cyflwyniad i'r Porth Cadwyn Gyflenwi

Introduction

Beth yw'r porth

Mae'r porth ar-lein wedi'i gynllunio i gefnogi darparwyr gofal cymdeithasol ym Mhowys gyda'u cynlluniau cynaliadwyedd a lleihau carbon. Ein nod yw creu cadwyn gyflenwi gyda gwybodaeth a sgil credadwy ynghylch datgarboneiddio a newid yn yr hinsawdd. Bydd hyn yn cynyddu cystadleuaeth a'r gyfradd ymateb i dendrau gofal cymdeithasol ac felly'n gwella ansawdd y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu. Bydd y cynllun gweithredu a gynhyrchir gan yr holiadur yn gwella'r rhyngweithio rhwng y cyflenwr a'r maes gwasanaeth oherwydd bydd mwy o ddealltwriaeth a gwell darpariaeth o'r agenda cynaliadwyedd.

Sut y bydd o fudd i'r cyflenwr

Nod y prosiect yw creu porth ar-lein i ganiatáu i gyflenwyr gofal cymdeithasol lenwi holiadur cynaliadwyedd a natur a fydd yn creu cynllun gweithredu personol. Byddwn yn defnyddio dull cyfeillgar sy'n canolbwyntio ar atebion lle bydd cyflenwyr yn gweithio'n agos â'r cleient, yn hytrach na'n gosod gofynion Mae'r porth yn ceisio galluogi darparwyr gofal cymdeithasol lleol i bontio eu bwlch gwybodaeth i'w huwchsgilio eu hunain er mwyn gallu bodloni gofynion argyfwng hinsawdd a natur y cyngor ochr yn ochr â chefnogi darparwyr â'u cynlluniau i leihau carbon.

Yr hyn y bydd angen iddynt ei wneud

Fel sefydliad, bydd angen i chi lenwi holiadur y gadwyn gyflenwi a fydd yn creu cynllun awgrymiadau fesul cam wedi'i dargedu, a fydd yn dangos sut i uwchsgilio a datgarboneiddio eich sefydliad. Mae er budd gorau'r sefydliad i fod yn onest wrth gwblhau'r holiadur er mwyn derbyn y gorau cynllun posibl. 

Bydd yn cymryd tua 30 munud i gwblhau'r holiadur.

Gellir cadw'r holiadur ar unrhyw adeg, felly gellir casglu gwybodaeth i ateb yr holiadur mor gywir â phosibl.

Gwaith yn y Dyfodol i Gyngor Sir Powys

Nid oes cysylltiad rhwng cwblhau'r offeryn hwn a chael rhagor o waith gyda'r cyngor. Dim ond i ddatgarboneiddio eich sefydliad y dylid ei ddefnyddio sy'n cael ei ystyried gan y cyngor yn anfantais gystadleuol