Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Rhanbarthol - Canolbarth Cymru

Mountain biking in Elan Valley

Powys yw'r sir fwyaf yng Nghymru gyda phoblogaeth wasgaredig sy'n byw mewn ardaloedd gwledig cymharol anghysbell.

Twristiaeth yw un o'r cyflogwyr mwyaf ac mae'n cystadlu fwyfwy ag amaethyddiaeth yn ei bwysigrwydd economaidd ar draws economi'r sir.

Fodd bynnag, ar draws yr ardal ddaearyddol hon, gall y sector twristiaeth ei chael hi'n anodd weithiau i gymhathu manylion, yn aml yn colli cyfleoedd ar gyfer datblygu cynnyrch yn ogystal â hyrwyddo.

Fel sir fawr a Pharc Cenedlaethol sy'n defnyddio llawer o'r ardal ddeheuol, mae'r ffocws yn amrywio yn dibynnu ar statws a chapasiti lleol.

  • Mae gan yr ardal gyfoeth o asedau - yn enwedig o fewn y sffêr/tirwedd naturiol, yn darparu cyfle ar gyfer gweithgaredd, digwyddiad a phrofiad sy'n adlewyrchu swyn/apêl yr ardal a yr ymdoddi'n fwy cyfannol i'n heconomïau lleol - gan ledaenu ffyniant economaidd ymhellach ac yn ddyfnach i'r cymunedau.
  • Mae twristiaeth yn cael ei gydnabod yn gynyddol fel sector sy'n tyfu ac yn un y dylid ei werthfawrogi o'i fewn gwledig Canolbarth Cymru, yn enwedig ar adegau ansicr o fewn yr amaethyddiaeth amlycaf yn hanesyddol sector.
  • Sicrhau darpariaeth o ddiwylliant, hamdden a chelf drwy gydol y flwyddyn i drigolion Powys i'w hannog i aros yn y sir (Gweledigaeth 2025, Cyngor Sir Powys)

Yn 2023, datblygwyd Astudiaeth Twristiaeth Ranbarthol newydd ar gyfer Canolbarth Cymru i gefnogi'r datblygiad a blaenoriaethu buddsoddiad twristiaeth yn y dyfodol, i gryfhau ac adeiladu gwytnwch yn yr economi ymwelwyr ranbarthol.

Cyhoeddir Astudiaeth / Cynllun Gweithredu Twristiaeth Canolbarth Cymru ar dudalen dogfennau gwefan Tyfu Canolbarth Cymru.