Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Adroddiad Blynyddol STEAM 2022

STEAM 2022 Crynodeb

Dangoswyd tueddiad dymunol ar i fyny yn nifer a gwerth yr ymwelwyr â'r sir, Er eu bod yn dal i fod yn is na'r ffigurau cyn y pandemig 2019.

 • Cyfanswm effaith economaidd twristiaeth £1.12 B - % newid o gymharu â 2019 1.6%
 • Cyfanswm y diwrnodau ymwelwyr (Miliynau) 11.75 - % newid ar 2019 -3%
 • Diwrnodau ymwelwyr sy'n aros (Miliynau) 8.98 - % newid ar 2019 -1.3%
 • Cyfanswm nifer yr ymwelwyr (Miliynau) 4.80 - % newid ar -3.8%
 • Nifer yr ymwelwyr sy'n aros (Miliynau) 2.02 - % newid ar 2019 -3.8%
 • Nifer yr ymwelwyr dydd (Miliynau) 2.77 - % newid ar 2019 -7.9%
 • Nifer y swyddi CALl a gefnogir gan wariant twristiaeth 12,054 - % newid o gymharu â 2019 -4.7%
 • Cyfanswm gwariant yn yr economi leol - £1.12 B y.a.
 • Gwariant ar gyfartaledd fesul diwrnod ymwelydd - £71.17

Mae STEAM yn broses fodelu effaith economaidd twristiaeth ryngwladol sy'n agosáu at y mesur twristiaeth o'r gwaelod i fyny, trwy ei ddefnydd o ddata ochr gyflenwi lleol a thwristiaeth casglu data arolygon perfformiad ac ymwelwyr. Mae STEAM yn meintioli effaith economaidd leol twristiaeth, gan ymwelwyr sy'n aros ac ymwelwyr dydd, trwy ddadansoddi a defnyddio amrywiaeth o fewnbynnau gan gynnwys ymwelwyr niferoedd atyniadau, stoc gwelyau llety twristiaid, presenoldeb mewn digwyddiadau, lefelau deiliadaeth, tariffau llety, ffactorau macro- conomaidd, lefelau gwariant ymwelwyr, lefelau defnydd trafnidiaeth a lluosyddion economaidd twristiaeth-benodol'.

Cipolwg ar Adroddiad Proffil Twristiaeth Canolbarth Cymru, 2017 - 2019

 • Yn 2017-2019 gwnaed cyfartaledd blynyddol o 1.9 miliwn o deithiau domestig dros nos yn y DU, 99,000 o ymweliadau rhyngwladol a 12.3 miliwn o ymweliadau Diwrnod Twristiaeth i Ganolbarth Cymru, gyda gwariant cysylltiedig blynyddol cyfartalog o £994 miliwn.
 • Derbyniodd Canolbarth Cymru 19 y cant o deithiau domestig dros nos, 10 y cant o ymweliadau rhyngwladol a 13 y cant o ymweliadau Diwrnod Twristiaeth â Chymru. Roedd gwariant ar ymweliadau twristiaeth yng Nghanolbarth Cymru yn cyfrif am 16 y cant o wariant twristiaeth yng Nghymru
 • Cynyddodd cyfartaledd blynyddol gwariant twristiaeth yng Nghanolbarth Cymru 32 y cant o £755 miliwn yn 2016-2018 i £994 miliwn yn 2017-2019. Mewn cymhariaeth, gostyngodd gwariant twristiaeth cysylltiedig i Gymru 2 y cant i £6.21 biliwn.
 • Mae ymweld â ffrindiau a theulu yn parhau i fod yn rheswm allweddol dros deithiau yng Nghanolbarth Cymru (18%, 2017-19), wedi'i ategu gan weithgareddau awyr agored (13%) a mynd allan am bryd o fwyd (10%).
 • Er eu bod yn eang eu natur ddaearyddol mae'r ffigurau'n rhoi arweiniad i'r duedd ar i fyny yn y economi ymwelwyr ar draws y Canolbarth wledig. Yn bwysig, maent hefyd yn dangos rhesymau allweddol dros deithio a ymwybyddiaeth gynyddol o fewn y sector o'r angen i ddarparu cof drwy brofiad eiliadau ar gyfer y segmentau marchnad allweddol.
 • Mae marchnadoedd allweddol yn parhau i fod yn 'archwiliwr annibynnol' ar draws pob oedran. Y rhai sy'n dymuno teilwra profiadau i'w hanghenion eu hunain, teithio mewn grwpiau bach ac ymgolli yn ein naturiol a thirweddau o waith dyn.