Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Pecynnau Offer Twristiaeth

Mae pecynnau cymorth ar gael i'ch helpu i weithio eich ffordd drwy faes pwnc, gan ddarparu arweiniad a syniadau cam wrth gam i'ch helpu chi a'ch busnes.

Drwy gydweithio a rhannu'r un pecynnau cymorth, gallwn gyflwyno negeseuon am Gymru, gan sicrhau bod ein llais yn cael ei glywed uwchben y dorf.

Ymgyrch Cymru Cymru 

Mae ymgyrch Cymru Wales yn cyflwyno datganiad lefel uchel o rinweddau hanfodol Cymru. Dyma'r priodoleddau sy'n sail i bopeth a wnawn, ar draws pob sector o gymdeithas a diwydiant. 

Ymgyrch Addo

Cafodd ymgyrch Addo ei chyflwyno am y tro cyntaf yn haf 2020 i annog twristiaeth gyfrifol; mae bellach wedi esblygu i fod yn fenter hirdymor sy'n annog pobl yng Nghymru ac ymwelwyr i wneud addewid i ofalu am Gymru.

Llwybrau

Ar ôl llwyddiant ymgyrchoedd ar thema blaenorol, mae'r diweddaraf "Llwybrau, Cymru, by Trails" yn gwahodd ymwelwyr a thrigolion Cymru i archwilio llwybrau epig Cymru, wrth i ni ddangos yr hyn sydd ar gael - gan ddefnyddio llwybrau fel sbardun i brofiadau cyffrous a chyfleoedd newydd.

Adventure Smart Wales

Nod menter Adventure Smart Wales yw lleihau nifer y digwyddiadau y gellir eu hosgoi y mae'r gwasanaethau achub ac achosion brys yn delio â nhw bob blwyddyn. Yr amcan yw sefydlu set gynhwysfawr o negeseuon diogelwch a gweithio gyda'r sector awyr agored i hyrwyddo'r rhain ymhell ac agos.

Ffordd Cymru

Ffordd Cymru yw un o'r ymrwymiadau mwyaf uchelgeisiol yn ein cynllun gweithredu twristiaeth. Mae'n deulu o dri llwybr, yn wahanol ond yn ategol: Ffordd yr Arfordir, Ffordd y Cambrian a Ffordd Gogledd Cymru.

Cymru Greadigol

Mae Cymru bob amser wedi bod yn genedl o storïwyr. Heddiw, mae ein doniau creadigol yn gwneud marc mewn sawl maes gwahanol: ffilm a theledu, llyfrau, pob math o gerddoriaeth, a chelfyddydau digidol fel gemau cyfrifiadurol.

Celfyddydau a Diwylliant

Treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog yw sylfaen hunaniaeth genedlaethol Cymru, ac mae'r celfyddydau wedi'u plethu i wead bywyd Cymru. Mae ein hanthem genedlaethol yn ein cyflwyno fel "gwlad beirdd a chantorion", ac mae ein treftadaeth lenyddol a cherddorol yn dyst i'w gwirionedd.

Ystod gynhwysfawr o ddeunyddiau sy'n barod i'w lawrlwytho a'u defnyddio, gan gynrychioli'r gorau o ddiwylliant Cymru.

Cadw

Gydag enw sy'n golygu 'cadw' yn Gymraeg, Cadw yw'r sefydliad sy'n gyfrifol am warchod, dathlu a hyrwyddo ein hamgylchedd hanesyddol.

Mae Cadw, sy'n rhannu'r adran honno, yn gofalu am adeiladau, henebion a lleoedd eraill sylweddol sydd wedi llunio hanes ein cenedl - gan gynnwys ein cestyll byd-enwog - ac yn sicrhau ein bod yn eu trosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf yn y cyflwr gorau posibl.

Cyrchu cyfeirlyfr wedi'i guradu'n arbennig o ddelweddau ac adnoddau sy'n ymwneud â gwaith Cadw, ac i'r safleoedd niferus ledled Cymru o dan ei cheidwaid.

Ymdeimlad o Le

Rydym wedi llunio casgliad o asedau digidol sy'n cyfleu ein hymdeimlad o le yn fyw, a byddwn yn eich helpu i synnu, swyno ac ysbrydoli eich cynulleidfa.

Bwyd a Diod

O ran bwyd a diod, mae ein henw da am ragoriaeth yn haeddiannol iawn. Mae'r cyfan yn dechrau gyda chynhwysion naturiol o'r radd flaenaf - a diolch i'n harfordir hir a'n tirwedd ffrwythlon, mae cynnyrch Cymru yn enwog am ei ffresni a'i ansawdd.

Pecyn Cymorth Marchnata Llwybr Arfordir Cymru

Adnodd ar-lein rhad ac am ddim sydd wedi'i gynllunio i helpu busnesau arfordirol i farchnata eu busnes drwy ddefnyddio pŵer tynnu Llwybr Arfordir Cymru. 

Mae'n rhoi mynediad i chi at ystod eang o ddeunyddiau a gwybodaeth mewn un lle. 

Ei nod yw ysgogi syniadau a rhoi arweiniad ar sut y gall busnesau roi profiad Llwybr Arfordir Cymru bythgofiadwy i'w cwsmeriaid newydd a phresennol.