1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Gofyn am newid i'r Gofrestr Tir Comin

Newidiadau

Mae Adran 13 Deddf Cofrestru Tiroedd Comin yn rhoi grym cyfyngedig i'r Awdurdod Cofrestru ddiwygio'r wybodaeth a geir yn y cofrestri.

Adran Tir:

Gellir gwneud newidiadau dan adran 13(a) - pan fydd y tir yn peidio â bod yn dir comin neu'n lawnt pentref; ac Adran 13(b) - pan ddaw'r tir yn dir comin neu'n lawnt pentref.

O 6 Medi 2007 ymlaen yng Nghymru, sylwch na fydd yn bosibl tynnu'r tir o'r cofrestri lle mae'r cais dan S13(a) yn digwydd o ganlyniad i unrhyw bwerau statudol (e.e. cyfnewid tir neu orchymyn pryniant gorfodol.)

Adran Perchnogaeth:

Gellir gwneud newidiadau pan fydd Eiddo wedi'i gofrestru yng Nghofrestrfa Tir EM.

Nid yw cofrestru perchnogaeth yn y cofrestri tir comin yn dystiolaeth derfynol bod yr eiddo yn gyfreithiol eiddo I chi. Mae cofrestriad Eiddo yn y Gofrestrfa Tir yn disldi cofnod yn y cofrestri tir comin. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio ar statws cyfreithiol y tir fel tir comin cofrestredig.

Adran Hawliau:

Gellir gwneud newidiadau pan fydd hawliau pori wedi'u dosrannu, eu diddymu neu eu rhyddhau, eu hamrywio neu eu trosglwyddo.

Pa bryd bynnag y bydd tir gyda hawliau cysylltiedig yn cael ei werthu fesul llain, rhaid i'r hawl comin gael ei ddosrannu ar sail pro-rata yn unol â'r arwynebedd (yr erwau).

Ni ellir gwerthu hawliau comin cysylltiedig, fel hawliau pori, ar wahân i'r tir (gelwir hyn yn wahanu.) Mae Adran 9 Deddf Tiroedd Comin 2006 yn gwahardd gwahanu hawliau comin o 28 Mehefin 2005 ymlaen.

Dylid gwneud cais i ddiwygio Adran Hawliau'r gofrestr trwy ddefnyddio Ffurflen Statudol CR 19 (Diwygiedig), "Cais i ddiwygio cofrestr mewn perthynas â hawliau tir comin."  Ar hyn o bryd, does dim ffi'n daladwy am wneud cais trwy Ffurflen CR 19.

Lawrlwythwch CR 19 [36KB] Deddf Tiroedd Comin 2006:

Mae Deddf 2006 yn cydnabod bod yn Neddf Cofrestru Tiroedd Comin 1965 ddiffygion ac mae'n darparu mecanwaith i ddisodli a gwella'r system cofrestru gyfredol.

Bydd Cyngor Sir Powys yn parhau i gadw'r Cofrestri Tiroedd Comin a'r Lawntiau Tref neu Bentref a sefydlwyd dan Ddeddf 1965 a bydd gofyn iddo ddiweddaru'r cofrestri yma er mwyn darparu cofnod cwbl gywir a fydd yn sail i reoli tir comin yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch wefan Llywodraeth Cymru.

 

Contacts

Feedback about a page here

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu