1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru

Cofrestru busnes bwyd

Pizza - food and drink licences

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i bob busnes bwyd gofrestru gydag Iechyd yr Amgylchedd o leiaf 4 wythnos cyn ei fod yn bwriadu agor. Bydd angen caniatâd Iechyd yr Amgylchedd ar rai busnesau bwyd i weithredu.

Cofrestru

Os ydych yn berchen ar fusnes bwyd neu wedi cymryd un drosodd ym Mhowys, mae'n rhaid i chi yn ôl y gyfraith, gofrestru eich busnes gyda'r cyngor o leiaf 28 diwrnod cyn ei agor neu gymryd perchnogaeth.   

Nid oes rhaid talu am gofrestru.  Bydd y manylion yn cael eu rhoi ar ein cofrestr a bydd rhai manylion, megis y math o fusnes, cyfeiriad a rhif ffôn ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd.  Ni fydd y cyhoedd yn gallu gweld y manylion eraill y byddwch wedi'i roi.

Ar ôl i chi gofrestru, bydd angen i chi roi gwybod i ni os oes newid mewn perchnogaeth neu newid yn natur y busnes.

 

Cymeradwyaeth

Efallai bydd angen i'ch busnes bwyd gael ei gymeradwyo os ydych yn bwriadu defnyddio cynnyrch o anifeiliaid sydd heb ei brosesu.  Er enghraifft, cig ffres, briwgig ffres, llaeth neu wyau amrwd.  Mae hyn yn cynnwys:

 • Briwgig, bwydydd o gigoedd, cynnyrch cig a chig sy'n cael ei wahanu â pheiriant
 • Molysgiaid dwygragennog byw a chynnyrch pysgodfa
 • Llaeth amrwd (ac eithrio llaeth buwch amrwd)
 • Cynnyrch llaeth
 • Wyau a chynhyrchion wyau (ddim yn brif gynnyrch)
 • Cynnyrch eraill o anifeiliaid (mynnwch air gyda ni)
 • Rhai storfeydd oer a marchnadoedd cyfanwerthol 

Rhestr lawn o'r mathau o sectorau bwyd

Ni allwch agor eich sefydliad bwyd tan ei fod wedi'i gymeradwyo gan yr awdurdod hwn.  O dan y broses gymeradwyo bydd  rhaid i chi wneud yn siwr bod trefniadau yn eu lle i reoli diogelwch bwyd yn seiliedig ar egwyddorion HACCP. 

Bydd dogfennau HACCP yn rhan o'ch system rheoli diogelwch bwyd a dylid eu teilwra i fod yn addas i'ch busnes chi.  Dylent fod yn syml ac yn briodol ar gyfer maint eich busnes a'r math o gynhyrchu yr ydych yn bwriadu ei wneud.

Eithriadau

Mae'n bosibl bod  rhai eithriadau - yn dibynnu os yw'r safle'n fasnachol neu'n cyflenwi ar sail ymylol, lleol a chyfyngedig. 

Ffurflenni cais

Yn ogystal â chofrestru, bydd angen cymeradwyo rhai busnesau i weithredu.  Os ydych yn bwriadu defnyddio cynnyrch o anifeiliaid sydd heb ei brosesu (e.e. cig ffres, briwgig ffres, llaeth neu wyau amrwd), a fyddech gystal â tharo golwg dros yr adran 'Cymeradwyo' ar y dudalen hon.

Gwneud cais i gymeradwyo safle bwyd

Newid cymeradwyaeth safle bwyd

Mae'n rhaid i chi ofyn am gyngor cyn cyflwyno cais.  Byddwn yn rhoi help llaw i chi wneud y trefniadau angenrheidiol cyn i chi gyflwyno ffurflen gais.

Cofrestru sefydliad busnes bwyd

Newid cofrestriad safle bwyd

Nid ydym yn codi tâlam y gwasanaeth hwn.

Gallwch hefyd gael ffurflen gais trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  A fyddech gystal â llenwi'r ffurflen a'i dychwelyd i'r swyddfa ardal leol.

Os ydych yn cofrestru eich eiddo'n unig (NID yn gwneud cais i fod yn safle cymeradwy) gallwch gymryd bod eich cais wedi cael ei dderbyn os na fyddwch wedi clywed oddi wrthym ni o fewn 28 diwrnod.Sut i gofrestru

Byddwn yn eich cynghori'n gryf i siarad ag un o'n swyddogion yn ystod y cyfnod cynnar o gynllunio eich busnes. 

Diogelwch a hylendid bwyd ar gyfer busnesauAr ôl i chi wneud cais

Os na fyddwch wedi clywed oddi wrthym ni o fewn 28 diwrnod ar ôl i chi gyflwyno eich cais i gael eich cymeradwyo, a fyddech gystal â chysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.Apeliadau a chwynion

Ceisiadau ar gyfer safleoedd cymeradwy

Os ydych yn anfodlon gyda'n penderfyniad, mae croeso i chi gysylltu â ni i'w drafod.

Eraill sydd â diddordeb

Os nad chi yw'r ymgeisydd ac rydych yn anfodlon â'r penderfyniad i roi cymeradwyaeth, gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad hwnnw, o fewn 1 mis

Llys Ynadon Y Trallwng
Mansion House
24 Stryd Hafren
Y Trallwng
SY21 7UX

Cwynion gan ddefnyddwyr

Os ydych yn unigolyn preifat gyda chwyn am fusnes bwyd cofrestredig neu gymeradwy, cysylltwch â'r busnes yn gyntaf.  Os na fydd hynny'n gweithio, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.

 

Cysylltiadau

 

 • Ebost: public.protection@powys.gov.uk
 • Rhif ffôn: 01597 827467
 • Manylion cyswllt ar gyfer Gogledd Powys: Lechyd yr Amgylchedd, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng, Powys, SY21 7AS
 • Manylion cyswllt Safonau Masnach (Iechyd a Symudiadau Anifeiliaid): Lechyd yr Amgylchedd, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
 • Manylion cyswllt Safonau Masnach (Defnyddwyr): Lechyd yr Amgylchedd, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu