Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Beth yw'r fframwaith moesol?

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu'r Cod Ymddygiad Enghreifftiol ar gyfer Cynghorau Sir yng Nghymru. Mae'r Cod yn manylu ar safonau ymddygiad y mae disgwyl i Aelodau gadw atynt pan fyddant yn gwneud busnes y cyngor neu'n cynrychioli'r cyngor. 


Datganiadau o Fudd

Mae'r Cod yn manylu ar y rheolau ynghylch datgan buddiannau allanol. Mae'n rhaid i Gynghorwyr gofrestru eu buddiannau ariannol ac eraill yng Nghofrestr Buddiannau'r Cyngor. Mae'r Cod hefyd yn dweud bod yn rhaid i gynghorydd gofnodi pob rhodd a lletygarwch gwerth £25 neu fwy a gynigir, p'un a dderbyniodd y cynghorydd y cynnig ai peidio. Gall y cyhoedd archwilio'r ddwy gofrestr.

Rhaid i gynghorydd â budd ddatgan y budd hwnnw. Os oes gan aelod fudd allanol y gellid ystyried ei fod yn effeithio ar ei allu i weithredu ar deilyngdod yr achos ac er lles y cyhoedd, mae'n rhaid i'r cynghorydd hefyd dynnu'n ôl o drafod y mater mewn cyfarfod oni bai fod Pwyllgor Safonau'r awdurdod yn rhoi caniatâd iddynt gymryd rhan. Mae manylion yr oddefeb y mae'r Pwyllgor Safonau'n ei chaniatâu i'w gweld trwy glicio ar y cyswllt canlynol. Pwyllgor Safonau

Mae gan y Cyngor Bwyllgor Safonau sy'n cynnwys 4 cynghorydd a 5 aelod annibynnol. Mae'r pwyllgor yn hybu safonau ymddygiad uchel ac yn sicrhau bod y cynghorwyr yn cadw at God Ymddygiad.Cod Ymddygiad Swyddogion

Mae'r Cyngor yn cadw at Orchymyn Cod Ymddygiad (Cyflogeion Anghymwys Llywodraeth Leol) (Cymru) 2001.  Mae hwn yn manylu ar y safonau ymddygiad y mae gan y cyhoedd hawl i'w disgwyl gan staff y cyngor sir. Rhaid i swyddogion weithredu gydag integriti, gonestrwydd, amhleidioldeb a gwrthrychedd a rhaid iddynt gofrestru unrhyw roddion neu letygarwch sy'n cael eu cynnig, p'un a dderbyniwyd y cynnig ai peidio, a gall y cyhoedd archwilio'r gofrestr yma.

Mae'r Cyngor hefyd wedi cynhyrchu protocolau a chyfarwyddyd i helpu aelodau:

 

Mae'r Cod Ymddygiad Enghreifftiol Cynghorau Sir Cymru yn wahanol i'r fersiwn ar gyfer Lloegr. Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru sy'n ymchwilio i honiadau bod cynghorwyr wedi mynd yn groes i'r cod ymddygiad.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu