1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Strategaeth Anghenion Addysg Ychwanegol

Image cynrychioli Strategaeth Anghenion Addysg Ychwanegol

Mae'r ddogfen strategaeth Anghenion Addysg Ychwanegol gyfredol yn amlinellu strategaeth Cyngor Sir Powys ar gyfer addysgu plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Addysg Ychwanegol (AAY).

Mae hefyd yn rhoi cyfarwyddyd ar bolisïau a gweithdrefnau'r Awdurdod ar gyfer nodi a chefnogi AAY. Mae hyn yn cynnwys y ddarpariaeth eang a'r arian ychwanegol sydd ar gael i ddiwallu anghenion.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud newidiadau i'r ddeddfwriaeth gyfredol sy'n rheoli sut mae awdurdodau lleol yn cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (y Ddeddf) yn darparu ar gyfer fframwaith statudol newydd er mwyn cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Mae hyn yn disodli'r ddeddfwriaeth bresennol ynghylch anghenion addysgol arbennig (AAA) ac asesu plant a phobl ifanc ag anawsterau a/neu anableddau dysgu sydd mewn addysg a hyfforddiant ôl-16. Mae'r Ddeddf hefyd yn cynnal Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC), sy'n gwneud darpariaeth i blant, eu rhieni a phobl ifanc apelio yn erbyn penderfyniadau a wneir gan yr awdurdod lleol mewn perthynas ag ADY y plentyn neu'r person ifanc, gan ei ailenwi'n Dribiwnlys Addysg Cymru.

Dyfyniad oDdeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru), Memorandwm Esboniadol yn Ymgorffori'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol a'r Nodiadau Esboniadol.

Gallwch chi weld y ddogfen lawn yma.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu