HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Mae cartrefi gofal ym Mhowys yn cael anhawster dros dro gyda phrinder staff oherwydd pandemig Covid-19.

Gall y prinder hwn peryglu gofal a lles trigolion bregus ac agored i niwed.

Yn fwyfwy, mae cartrefi gofal wedi bod angen help gyda staff tymor byr.  Mae'r sefyllfaoedd hyn yn digwydd ar fyr rybudd a rhaid ymateb iddynt ar frys.

Er mwyn diwallu'r angen hwn rydym yn sefydlu 'Tîm Ymateb Brys Cartrefi Gofal' o staff y Cyngor sydd wedi gwirfoddoli i gael eu hadleoli i helpu mewn argyfwng staffio cartrefi gofal.

Os bydd yr angen yn codi i ddefnyddio aelodau o staff wedi'u hadleoli, bydd unigolion yn cael eu rhyddhau o'u dyletswyddau gwaith arferol gyda'r Cyngor i wneud hyn.  Bydd aelodau o'r tîm yn cael eu hadleoli i gartref gofal fel mesur olaf unwaith y bydd y Cyngor wedi penderfynu nad oes unrhyw ddewis arall ar ôl iddynt.

Bydd tri 'Tîm Ymateb Brys' (Gogledd, Canol a De Powys) ond efallai y bydd yn rhaid i staff gael eu hadleoli y tu allan i'w 'hardal' eu hunain mewn argyfwng.  Bydd pob 'tîm' yn cynnwys 5-6 aelod o staff sydd wedi gwirfoddoli i wneud y rôl hon.

Bydd y timoedd yn cael eu hadleoli i ddarparu gwaith llanw brys dros dro i staff - fel arfer am gyfnod o 2 - 5 diwrnod.  Yn ymarferol, dim ond 1 neu 2 aelod o'r Tîm y bydd angen eu hadleoli ar unrhyw ddyddiad/sifft benodol. 

Fel arfer, mae cartrefi gofal yn rhedeg patrymau sifft 8 awr - Bore, Prynhawn a'r Nos.  Bydd y sifftiau y bydd angen i staff CSP weithio yn cael eu cytuno gyda'r cartref er mwyn diwallu anghenion y cartref ond hefyd amgylchiadau'r staff a fydd yn cael eu hadleoli.

Bydd natur y dyletswyddau i'w cyflawni yn dibynnu ar y prinder staff yn y cartref gofal, ond gallant gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

1.                   Glanhau a/neu goginio

2.                   Cymorth cyffredinol i breswylwyr (gwneud te/coffi ac ati, darparu gweithgareddau i breswylwyr, ac ati)

3.                   a (lle mae gan staff brofiad/hyfforddiant) helpu staff y cartref gofal gyda gofal preswylwyr

Bydd angeni staff sy'n gwirfoddoli i fod yn aelodau o'r 'Tîm Ymateb Brys': ​

•       Gallu cael eu hadleoli ar fyr rybudd ac yn barod i weithio sifftiau nos neu sifftiau penwythnos​

•       Cytuno i weithio mewn lleoliadau sydd ag achosion o Covid-19 ​

•       Bod yn barod i weithio mewn unrhyw leoliad cartref gofal yn 'ardal' eu tîm​

•       Meddu ar gludiant eu hunain i gyrraedd ac i deithio adref o'u lle gwaith ​

•       Wedi'u brechu'n llawn ar gyfer Covid-19​

•       Cytuno i wneud profion llif unffordd Covid-19 yn ystod cyfnod eu hadleoliad ac ar ôl eu hadleoliad yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru Cysylltiadau COVID-19: canllawiau i staff iechyd a gofal cymdeithasol [HTML] | LLYW.CYMRU

•       Meddu ar wiriad DBS cyfredol priodol​

Os penderfynwch eich bod am wirfoddoli i fod yn aelod o 'Dîm Ymateb Brys Cartrefi Gofal' llenwch yr holiadur hwn a byddwn yn cysylltu â chi'n uniongyrchol.

Ffurflen gais i wirfoddoli Ffurflen gais i wirfoddoli

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu