Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Crynodeb Gweithredol Asesiad Digonolrwydd Chwarae Powys 2019

Mae'n ofynnol i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru gynnal Asesiad Digonolrwydd Chwarae (ADCh/PSA) bob tair blynedd a chynhyrchu cynllun gweithredu blynyddol. Rhaid iddynt ddangos eu bod wedi ystyried ac asesu'r materion a nodwyd yn Rheoliadau ADCh/PSA (Cymru) 2012 a chanllawiau Statudol.

 

"Mae chwarae'n cwmpasu ymddygiad plant sy'n cael ei ddewis yn rhydd, ei gyfarwyddo'n bersonol a'i ysgogi'n gynhenid. Caiff ei gyflawni am ddim nod na gwobr allanol, ac mae'n rhan sylfaenol ac annatod o ddatblygiad iach - nid yn unig i blant unigol, ond hefyd i'r gymdeithas y maent yn byw ynddi". 

Llywodraeth Cymru "Creu Cymru sy'n Gyfeillgar i Chwarae" 2012

 

"Yr hawl i chwarae yw hawliad cyntaf plentyn ar y gymuned. Chwarae yw hyfforddiant natur am oes. Ni all unrhyw gymuned dorri'r hawl honno heb wneud niwed dwfn a pharhaus i feddyliau a chyrff ei dinasyddion "

David Lloyd George (1925)

 

Mae Chwarae Cymru yn nodi mai chwarae yw un o'r ffyrdd hawsaf a mwyaf naturiol y gall plant o unrhyw oedran gymryd rhan mewn lefelau gweithgarwch corfforol angenrheidiol. Mae ymgynghoriad Pwysau Iach: Cymru Iach Llywodraeth Cymru yn rhestru chwarae fel prif ddylanwadwr ar ymddygiadau pwysau iach plant. Mae papur Cynulliad Cenedlaethol Cymru 'Gweithgaredd Corfforol Plant a Phobl Ifanc' (Mawrth 2019) yn gweld datblygiad y cwricwlwm newydd sydd ar ddod yn gyfle i gynyddu gweithgarwch corfforol mewn ysgolion, ymhlith manteision eraill. Mae'r papur yn argymell y dylai pob ysgol ddarparu mynediad ehangach i'w cyfleusterau i gymunedau lleol, a fydd yn annog mwy o weithgarwch corfforol a lle hygyrch y tu allan i'r diwrnod ysgol.

Fel rhan o'r cylch comisiynu cyfan, mae'r Asesiad Digonolrwydd Chwarae hwn wedi bod yn ymarferiad i adolygu'r gwaith a'r gweithgareddau dros y 3 blynedd diwethaf ers cwblhau'r asesiad blaenorol yn 2016. Mae cynnal yr asesiad wedi dangos bod gennym nifer fawr o bartneriaid a rhanddeiliaid ym Mhowys sydd wedi ymrwymo i gefnogi plant, pobl ifanc a'u teuluoedd i gael mynediad at ystod eang o gyfleoedd chwarae.

 

Sut gwnaethom ni hynny?

 • Ymgysylltu ag Ysgolion
 • Adborth gan blant a phobl ifanc mewn digwyddiadau chwarae
 • Arolygon papur ac ar-lein i blant, pobl ifanc, rhieni, gwaith chwarae, gwaith ieuenctid, lleoliadau hamdden a gofal plant, gweithwyr proffesiynol, cynghorau tref a chymuned
 • Ymgysylltu â rhieni / gofalwyr, gweithwyr proffesiynol a grwpiau ar y cyrion
 • Cyfarfodydd lled-strwythuredig a thrafodaethau gyda gweithwyr proffesiynol arweiniol sy'n gysylltiedig â meysydd polisi a nodwyd mewn canllawiau digonolrwydd chwarae
 • Mapio a Chasglu Data - data a gasglwyd o ffynonellau presennol gan gynnwys; Comisiynu Plant, JSNA, Addysg, Cynllunio, Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Hamdden ac Adloniant
 • Mae'r Fforwm Ieuenctid wedi bod yn rhan o hyn a gofynnwyd am farn yr aelodau ar gyflwr Chwarae ym Mhowys
 • Adborth o'r Diwrnodau 'Dweud eich Dweud' i Ysgolion Uwchradd a Chynradd a gynhaliwyd yng Ngogledd, Canol a De'r Sir
 • Mae ymatebion o Ffair Yrfaoedd ddiweddar, lle roedd dros 3000 o bobl ifanc yn bresennol wedi cyfrannu at yr asesiad
 • Trafodaethau gyda chymuned Sipsiwn a Theithwyr Aberhonddu a'u barn ar gyfleoedd a darpariaeth chwarae lleol
 • Rhoddodd Rhwydweithiau / Cymdeithasau Chwarae adborth o ddigwyddiadau chwarae a gynhaliwyd dros yr haf.  Lefelau boddhad a gofnodwyd yn uniongyrchol gan blant ac arsylwadau gan weithwyr chwarae

 

Yr hyn a ddywedodd pobl

Beth sy'n ddaBeth sydd ddim cystal
Llwybrau cerddedBeth sydd ddim cystal
Teimlo'n ddiogelDiffyg lle ar gyfer pobl ifanc hŷn
Mannau GwyrddCeir
Awyr iachPalmentydd cyfyngedig
CoedDiffyg safleoedd ar gyfer beiciau a byrddau sgrialu
Beiciau diogel i'w reidioSbwriel
AnifeiliaidCludiant Cyhoeddus
ParciauCost cludiant
Y gymuned gyfagosCŵn yn baeddu
Lle i bêl-droed

Natur wledig

 

 

Yn gyffredinol pa mor dda yw eich cyfleoedd i chwarae a hel at eich gilydd?

 20162019
Maen nhw'n wych ac ni ellid eu gwella ryw lawer3%57%
Maen nhw'n dda ond gellid eu gwneud hyd yn oed yn well28%23%
Maen nhw'n dda ond mae angen eu gwneud yn well61%9%
Dydyn nhw yn ddim gwerth ac mae angen eu gwneud yn llawer gwell8%11%

 

 

Ydych chi'n cael digon o amser i chwarae neu ddod at eich gilydd fel ffrindiau?

 20162019
Nac ydw, mae ama iangen llawer mwy o amser12%8%
Nac ydw, hoffwn gael ychydig yn fwy o amser37%21%
Ydw, tua digon o amser11%35%
Ydw, mae gen i ddigon o amser40%36%

 

 

Rhanddeiliaid sy'n ymwneud â chwblhau ADCh/PSA 2019

 • Gweithredu dros Blant  
 • Gwasanaethau Llyfrgell
 • Gwasanaethau Teithio Llesol      
 • Bwrdd Gwasanaethau Lleol
 • Gwasanaeth Comisiynu Oedolion            
 • Tîm Hamdden Awyr Agored
 • Gwybodaeth Busnes     
 • PAVO
 • Cymorth Busnes Gofal Plant       
 • Gwasanaethau Cynllunio     
 • Swyddog Digonolrwydd Gofal Plant         
 • Rhwydweithiau Chwarae
 • Tîm Comisiynu Plant      
 • Dawns Powys
 • Gwasanaethau Plant     
 • Fforwm Ieuenctid Powys
 • Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu         
 • Iechyd y Cyhoedd
 • Eiddo Corfforaethol       
 • Gwasanaeth Ysgolion
 • Cynghorwyr      
 • Cefnogi Pobl   
 • Creu Chwarae   
 • Swyddog Dyfodol Cynaliadwy
 • Gofalwyr Ifanc Credu     
 • Tîm o Amgylch y Teulu
 • Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd              
 • Cynghorau Tref a Chymuned
 • Addysg Diogelwch Traffig a Ffyrdd
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd  
 • Adran Hyfforddiant
 • Dechrau'n Deg  
 • Gwasanaethau Trafnidiaeth
 • Freedom Leisure             
 • Sipsiwn, Roma a Theithwyr
 • Ysgolion Iach / Cyn-ysgolion Iach              
 • Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth
 • Gwasanaethau Priffyrdd              
 • Tîm Cymwysiadau'r We
 • Elusen Plant Honey Pot 
 • Swyddog yr Iaith Gymraeg
 • Gwasanaethau Tai          
 • Swyddog Cyfranogiad / Ymgysylltu â Phobl Ifanc
 • Gwasanaeth Integredig Anabledd Plant 
 • Gwasanaethau Ieuenctid

 

Sut y byddwn yn datblygu ac yn cyflwyno'r Cynllun Gweithredu

Bydd ymgysylltu a chyfathrebu rheolaidd â phartneriaid a sefydliadau yn parhau fel mecanwaith effeithiol i hyrwyddo, galluogi (lle bo modd) a chydlynu arfer gorau ar gyfer chwarae ar draws y sir i fonitro unrhyw gynnydd, datblygiadau neu newidiadau. Bydd hyn yn dibynnu ar isafswm yr adnoddau sydd eu hangen i wneud i hyn ddigwydd.  

Yn ogystal, mae'r ymateb cadarnhaol a dderbyniwyd gan randdeiliaid o ganlyniad i ymgymryd â'r ADCh/PSA, wedi helpu i nodi ystod ehangach o bartneriaid sydd â diddordeb mewn chwarae mwy o ran yn y broses.  Bydd cysylltiadau â Byrddau a Phartneriaethau Gweddnewid a Strategol yn parhau i ddatblygu gan alluogi'r rheini sy'n gweithio'n agos gyda phlant a phobl ifanc i fod â mecanwaith lle gallant gydnabod a chefnogi agweddau, ymddygiadau a datblygiadau chwarae cadarnhaol o gyfnod cynllunio cynnar ac ataliol.

Ond gallai ansicrwydd o ran cyllid yn y dyfodol i gefnogi seilwaith a darpariaeth olygu bod llai o adnoddau ar gael i godi'r safonau mewn gwaith chwarae i wneud y gorau o ymddygiad chwareus plant.

 

Beth fyddwn ni'n ei wneud?

Y bwriad yw y bydd y camau gweithredu a nodwyd o'r Asesiad Digonolrwydd yn cael eu trafod gydag unigolion, gwasanaethau a sefydliadau allweddol i sicrhau dilyniant ar sail aml-asiantaeth. Bydd gwreiddio'r camau gweithredu yng ngwaith cynllunio asiantaethau yn hanfodol i gyflawni'r canlyniadau gofynnol.

 

Pwy sy'n mynd i'w arwain?

Aelod Arweiniol - Portffolio ar gyfer Pobl Ifanc a Diwylliant

Cyfarwyddwr Arweiniol yr Economi a'r Amgylchedd

 

Grŵp Monitro Chwarae

 • Rheolwr Strategaeth a Datblygu Gwasanaeth, Hamdden ac Adloniant
 • Rheolwr Comisiynu Strategol Plant
 • Swyddog Comisiynu a Phrosiectau Plant  
 • Rheolwr Gwasanaeth Tai yr Awdurdod Lleol
 • Yn ogystal â rhanddeiliaid a phartneriaid ehangach yn ôl yr angen

 

Meysydd gwella allweddol yn ystod 2016-2019 (ers yr asesiad diwethaf)

The following criteria moved from Red to Amber RAG status during the period:

Matter D: Supervised provision

The Local Authority provides council premises and space free of charge to organisations which provide free (at the point of access) play provision for children - LA provided activities make use of current premises. Third Sector organisations build in venue costs for any grant funding applications to enable families to access FOC provision. SHEP project in 4 schools across Powys. AFC sessions in Flying Start areas for Babies provide rooms FOC under commissioning agreement.

Matter E: Charges for play provision

The Local Authority provides subsided transport for children travelling to play opportunities - There are a range of subsidised bus services that pass play areas. Children and young people travelling to sport or physical activity competitions or events receive subsidised transport funded by the LA who ask for a parent/carer contribution.

Matter G: Securing and developing the play workforce

The Local Authority has a staff development budget ring fenced for play, including playwork - Funding for training under the Integrated Workforce Development is prioritised to meet CCSIW national minimum standards. The OOSCG has been profiled to allow for playwork training to be delivered.

The following criteria moved from Amber to Green RAG status during the period:

Matter B: Providing for Diverse Needs

The requirements of young carers are understood and provided for - Activities aimed at Young Carers are provided via Credu. All other play provision is offered to all as inclusive practice.

Matter C: Space available for children to play: Open Spaces and Outdoor unstaffed designated play spaces

The Local Authority has introduced smoke-free playgrounds - C&ODR has installed 'No Smoking' Signage at a majority of fixed play areas throughout Powys including both PCC & Town & Community owned sites. All LA and school playgrounds are Smoke free. The Local Authority has removed 'no ball games' signs to encourage more children playing in the community - Corporate property has removed all signs unless there are known issues meaning signs have to be enforced. The Local Authority includes a recognition of the importance of playing fields to children's play when any disposal decisions are made - Requirement for new developers to undertake Open Space Assessments, prior to submitting planning applications, particularly where disposal concerns open space. All C&ODR managed playing fields are regularly inspected and assessed.

Matter D: Supervised provision

The Local Authority keeps an up to date record of all supervised play provision as described in the Statutory Guidance - Supervised play provision information is provided via the Family Information Service (FIS) as the central point for enquiries relating to childcare or play. The Leisure & Recreation service pages also contain further detail about the Council's supervised provision. In addition, InfoEngine and Dewis provide an online Database organisation can use to register their provision.

Staffed play provision that the Local Authority's partners provide meets the regulatory requirements and National Minimum Standards - Registered holiday schemes would be compliant with CSSIW standards. Play workers work to the CSSIW standards and have appropriate risk assessments and statutory policies in place. Staffed play provision across the Local Authority works to a recognised quality assurance programme - The Childcare Business Support Service provides quality assurance for settings and support for them to reach minimum national standards.

Third sector settings can make use of PQASSO and other quality assurance programmes such as Mudiads' Rhagol and Wales PPA.

Matter E: Charges for play provision

The Local Authority records the availability of no cost provision and the Local Authority records  the provision of no cost / low cost premises used for play provision - Through FIS, DEWIS and InfoEngine.

Matter F: Access to space/provision

The Local Authority publicises information and support for parents to help them encourage their children to play - Through FIS, Flying Start, PAVO, Give it time Campaign, Incredible Years, SHEP, Freedom Leisure and Health colleagues.

Matter G: Securing and developing the play workforce

The Local Authority supports all of the workforce to achieve the qualification level required by the Welsh Government's National Minimum Standards - Links are made with the childcare strategy and integrated workforce developments. OOSCG grant has supported the Level 3 Award in Transition to Playwork from Early Years in the last three years. Training awareness sessions are available for professionals and decision makers whose work impacts on children's opportunities to play - This has been part of the CPD available - including 2 Powys Conferences, playwork workshops, visits to other play spaces, funded places to Play Wales Conference.

Matter H: Community engagement and participation.

The Local Authority promotes community engagement - The National Participation Standards are adopted and used by the Local Authority when consulting in respect of services. Third sector organisations are supported and encouraged to undertake Young People's Participation Standards. Plus, community based organisations work to provide play opportunities within communities.

Matter I: Play within all relevant policy and implementation agendas

Schools ensure that children are provided with a rich play environment for breaks during the school day - Healthy Schools Initiative means schools have used elements of play to help increase levels of physical activity and provide a variety of activities at play times. Anti-bullying programme KIVA supports children to deal with conflict. IY programmes in schools provide a culture of positive behaviour.

There are a number of criteria within the Toolkit that was recorded as RED in 2016 and remain RED in 2019. These are:

Matter F: Access to space/provision

The Local Authority considers children's needs to access play opportunities when making decisions about public transport planning and expenditure

Matter I: Play within all relevant policy and implementation agendas

The local Transport Plan identifies ways of assessing and addressing the needs of all groups including those which are often marginalised.

The Local Authority offers the provision of insurance through the Local Authority scheme to all third sector play providers and community councils.

Criteria within the Toolkit which have seen a change in RAG status from Green to Amber or Amber to Red;

Matter C: Space available for children to play: Open Spaces and Outdoor unstaffed designated play spaces

Brownfield sites owned by the Local Authority are assessed for the potential for the site to be reclaimed to provide for children's play.

Matter D: Supervised provision

The Local Authority Youth Service provides for children's opportunities for leisure and association.

Matter F: Access to space/provision

The Local Authority uses road safety grants and/or other funding to support delivery of cycling training for children to national standards.

Matter G: Securing and developing the play workforce

There is a comprehensive range of Continuing Professional Development (CPD) opportunities available for playworkers in the area.

 

Y ffordd ymlaen

Mae Cynllun Gweithredu Powys wedi nodi'r themâu blaenoriaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf a byddant yn cael eu rhannu'n gynlluniau blynyddol. Seiliwyd hyn ar adborth o wasanaethau a phartneriaid sydd wedi cyfrannu at yr Asesiad. Rydym wedi defnyddio'r diffygion a amlygwyd i nodi meysydd penodol i'w datblygu a gwaith pellach.

Wrth gwblhau'r asesiad, gwnaethom sylwi ar nifer o themâu oedd yn codi dro ar ôl tro, fel yr angen am grwpiau ffocws a digwyddiadau ymgynghori - yn enwedig gyda grwpiau lleiafrifol, datblygu gweithio ar y cyd, amcanion a chanlyniadau, yr angen am gydweithio rhwng partneriaid, ymgysylltu â chymunedau i werthfawrogi a buddsoddi yn ein plant a'n pobl ifanc a'r angen i ddatblygu amrywiaeth o ddeunyddiau marchnata, hyrwyddo a chyhoeddusrwydd i godi proffil chwarae.

Mae'r Cynllun Gweithredu wedi cael ei drafod a'i gytuno gyda'r Aelod Arweiniol, Rheolwr Datblygu Gwasanaeth a'r Strategaeth Tai a Datblygu Cymunedol a'r Rheolwr Partneriaeth Dros Dro ar gyfer Comisiynu Plant a'r Swyddog Comisiynu a Phrosiectau.

Caiff y Cynllun Gweithredu ei adolygu'n flynyddol a'i ddosbarthu i bartneriaid trwy nifer o sianelau, gan gynnwys cyfarfodydd y Bartneriaeth Chwarae ddwywaith y flwyddyn. Yn ddiweddar, bu newid ac ad-drefnu sylweddol o fewn yr awdurdod lleol o ran strwythurau, gwasanaethau a phersonél, sydd mewn gwirionedd wedi codi ymwybyddiaeth a chydnabod yr agenda chwarae a fydd yn ei dro yn ei gwneud yn bosibl i godi proffil chwarae ledled Powys er mwyn darparu Cyfleoedd Chwarae Digonol i genedlaethau'r dyfodol ac iechyd a lles cyffredinol cymunedau.

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Datblygu gwefan CSP
 • Pryd: Blwyddyn 1
 • Targedau: Diweddaru'r safle i gynnwys map rhyngweithiol, cyfeirio at fecanwaith ar gyfer Dewis a'r Info Engine ar gyfer darparwyr, hysbysu, hyrwyddo a chodi'r proffil
 • Cysylltiadau â Materion: Mater F
 • Adnoddau, gan gynnwys costau:: £2,321.95
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): LlC - Cyllid cyfleoedd chwarae fel rhan o ADCh/PSA

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Datblygu trefi Teithio Llesol ymhellach i gynyddu cerdded a beicio
 • Pryd: Bob blwyddyn
 • Targedau: Cytuno ar drefi / ardaloedd gan ddefnyddio'r data sydd ar gael a'r anghenion a nodwyd
 • Cysylltiadau â Materion: Materion E, F ac I 
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion, datblygu gwirfoddolwyr, gweithio gyda Chynghorau Tref a Chymuned, nid yw'r costau'n hysbys eto
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Cyllid Teithio Llesol ond efallai y bydd angen arian ychwanegol

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Hyrwyddo pwyntiau data gwybodaeth (Dewis / Info Engine) a chyfleoedd cyfeirio
 • Pryd: Blwyddyn 1
 • Targedau: Annog partneriaid a sefydliadau i ddiweddaru a defnyddio, cwsmeriaid i ddefnyddio un ffynhonnell gwybodaeth
 • Cysylltiadau â Materion: Materion D ac F 
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Adnoddau presennol

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Sicrhau bod data ar gael i eraill (hyrwyddo, lledaenu, rhannu) ac at ddibenion cynllunio
 • Pryd: Bob blwyddyn
 • Targedau: Dulliau a ffynonellau i'w trafod a'u cytuno
 • Cysylltiadau â Materion: Materion A, B a G 
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Cyllidebau / cyllid presennol

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Amrywiaeth ehangach o ddigwyddiadau ymgysylltu ac ymgynghori a grwpiau ffocws
 • Pryd: Bob blwyddyn
 • Targedau: O leiaf tri grŵp bob blwyddyn - yr union grwpiau i'w cytuno
 • Cysylltiadau â Materion: Materion A, B, F ac I 
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion, cyfleusterau, deunyddiau ar gyfer digwyddiadau
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Efallai y bydd angen cyllid ychwanegol - nodi'r adnoddau presennol

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Hyrwyddo gwefan Chwarae Cymru
 • Pryd: Blwyddyn 1
 • Targedau: Trwy wefan CSP a phartneriaid
 • Cysylltiadau â Materion: Mater F
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Cyllidebau / cyllid presennol

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Datblygu cysylltiadau, ymgysylltu a chydweithio â Chynghorau Tref a Chymuned
 • Pryd: Bob blwyddyn
 • Targedau: O leiaf dri Chyngor Tref a Chymuned bob blwyddyn - yr union ardaloedd i'w cytuno
 • Cysylltiadau â Materion: Materion A, B, C, F a H
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion a Chynghorau Tref a Chymuned, efallai y bydd angen deunyddiau ac adnoddau ychwanegol
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Cyllidebau / cyllid presennol, efallai y bydd angen cyllid ychwanegol ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Datblygu rhaglenni sgiliau bywyd awyr agored a llythrennedd corfforol
 • Pryd: Blwyddyn 2
 • Targedau: Gweithio gyda'r gwasanaeth ysgolion a darparwyr eraill
 • Cysylltiadau â Materion: Mater I
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion, gwirfoddolwyr, efallai y bydd angen ymarferwyr arbenigol
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Efallai y bydd angen cyllid ychwanegol ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Ystyried pobl hŷn a chwarae
 • Pryd: Blwyddyn 1
 • Targedau: Sgyrsiau cychwynnol gyda Gwasanaethau Oedolion a darparwyr
 • Cysylltiadau â Materion: Mater I
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Cyllidebau / cyllid presennol

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Cysylltiadau ag ADY a rhaglenni gweddnewid y cwricwlwm newydd
 • Pryd: Blwyddyn 1
 • Targedau: Prosiect peilot mewn ardal clwstwr ysgolion
 • Cysylltiadau â Materion: Mater I
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion, efallai y bydd angen ymarferwyr arbenigol
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Efallai y bydd angen cyllid ychwanegol ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Datblygu cydweithio, amcanion a chanlyniadau
 • Pryd: Bob blwyddyn
 • Targedau: Yn gysylltiedig â blaenoriaethau a chynlluniau corfforaethol allweddol eraill, cynlluniau a rhaglenni ar y cyd i'w cytuno gyda phartneriaid
 • Cysylltiadau â Materion: Materion A, C, D ac F 
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion, nid yw'r costau ar gyfer prosiectau ychwanegol yn hysbys eto
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Efallai nad yw'r cyllidebau presennol yn cynnwys capasiti ar gyfer prosiectau / amser ychwanegol sydd eu hangen i wneud y gwaith hwn

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Nodi a chaffael ffrydiau / grantiau ariannu ychwanegol
 • Pryd: Bob blwyddyn
 • Targedau: Bydd hyn yn ofynnol os nad yw'r adnoddau presennol yn caniatáu i flaenoriaethau / camau gael eu cyflawni
 • Cysylltiadau â Materion: Materion B, G, H a I  
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes):

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Datblygu a gweithredu safonau ansawdd y cytunwyd arnynt ymhellach
 • Pryd: Blwyddyn 2
 • Targedau: Y safonau presennol i'w cynnal, cyfres o safonau priodol i'w cytuno ar gyfer y dyfodol
 • Cysylltiadau â Materion: Materion B a D   
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion, nid yw'r costau ar gyfer prosiectau neu adnoddau ychwanegol yn hysbys eto
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Efallai nad yw cyllidebau presennol yn cynnwys capasiti ar gyfer prosiectau / amser ychwanegol sydd eu hangen i wneud y gwaith hwn

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Datblygu darpariaeth gwyliau a chyfleoedd ar gyfer grwpiau penodol ymhellach
 • Pryd: Blwyddyn 1
 • Targedau: Cyfarwyddyd o grŵp 'Start Well' parthed: math a maint y ddarpariaeth
 • Cysylltiadau â Materion: Mater D   
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion, nid yw'r costau ar gyfer prosiectau neu adnoddau ychwanegol yn hysbys eto
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Bydd angen cyllid ychwanegol ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol, efallai y bydd rhywfaint o gyllid presennol ar gael

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Datblygu ystod o ddeunyddiau marchnata, hyrwyddo a chyhoeddusrwydd i godi proffil chwarae
 • Pryd: Blwyddyn 1
 • Targedau: Cynllun marchnata, hyrwyddo a chyhoeddusrwydd i'w gytuno rhwng partneriaid
 • Cysylltiadau â Materion: Mater G   
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion, nid yw'r costau ar gyfer prosiectau neu adnoddau ychwanegol yn hysbys eto
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Efallai nad yw cyllidebau presennol yn cynnwys capasiti ar gyfer prosiectau / amser ychwanegol sydd eu hangen i wneud y gwaith hwn

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Partneriaid, gwasanaethau, rhanddeiliaid allweddol, swyddi dylanwadol a sefydliadau i gydnabod pwysigrwydd chwarae a'i gydnabod wrth gynllunio, darparu a chyflwyno gwasanaethau.
 • Pryd: Blwyddyn 1
 • Targedau: ADCh/PSA i'w ddosbarthu i randdeiliaid allweddol, bydd yr aelodau'n cael eu briffio, cyfarfodydd Digonolrwydd Chwarae yn y dyfodol i'w cynllunio
 • Cysylltiadau â Materion: Materion F ac I    
 • Adnoddau, gan gynnwys costau: Amser swyddogion, nid yw'r costau am adnoddau ychwanegol os oes eu hangen ar gael
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Efallai nad yw cyllidebau presennol yn cynnwys capasiti ar gyfer yr amser sydd ei angen i wneud y gwaith hwn

 

 • Gweithredu / Blaenoriaethau: Gwaith pellach gydag ysgolion i ddatblygu dealltwriaeth o chwarae a defnydd cymunedol o diroedd ysgol
 • Pryd: Blwyddyn 2
 • Targedau: Gweithio gydag ysgolion a gwasanaeth ysgolion, Cymdeithasau Rhieni ac Athrawon, llywodraethwyr a rhieni, grwpiau a sefydliadau eraill i gymryd rhan
 • Cysylltiadau â Materion: Mater I
 • Adnoddau, gan gynnwys costau:  Amser swyddogion i ddechrau, nid yw'r costau am adnoddau ychwanegol os oes eu hangen ar gael
 • Ffynhonnell ariannu (ffrydiau ariannu newydd neu rai sy'n bodoli eisoes): Efallai nad yw cyllidebau presennol yn cynnwys capasiti ar gyfer prosiectau / amser ychwanegol sydd eu hangen i wneud y gwaith hwn

 

Am fwy o fanylion a gwybodaeth edrychwch ar yr  Asesiad Digonolrwydd Chwarae llawn. [1MB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu