gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cymorth ac Atal Cynnar yn y Cartref

Bydd trawsnewid gwasanaethau atal ym Mhowys yn cynnwys dod â sefydliadau a gwasanaethau lleol at ei gilydd dros y flwyddyn nesaf hon, fel bod cymorth ac atal cynnar yn y cartref ar gael yn gyson ar draws Powys. Mae hyn yn cynnwys y gwasanaethau a'r prosiect Cymorth Cartref. Bydd y dudalen we yn esblygu mewn ymateb i waith y grŵp llywio newydd dros y misoedd nesaf i gynnwys yr holl feysydd gwaith allweddol a rhai cysylltiedig neu i gysylltu â hwy.

Gwasanaeth Cymorth yn y Cartref

Mae Cymorth yn y Cartref yn wasanaeth cymorth ac atal cynnar i ddinasyddion (50+) sy'n galluogi ac yn darparu'r gefnogaeth a'r cymorth ymarferol y gallai fod eu hangen ar unigolyn yn ei fywyd o ddydd i ddydd i fyw gartref yn hyderus, mewn iechyd da, yn annibynnol ac yn ddiogel.

Mae a wnelo cymorth yn y cartref â gosod unigolyn mewn sefyllfa sy'n golygu ei fod yn gallu rheoli ei ofal a'i gymorth, fel y gall fyw gartref mor annibynnol â phosibl. Mae'r timau Cymorth Cartref yn gweithio'n agos gydag unigolion, eu teuluoedd ac unrhyw un arall yn eu bywyd, i'w helpu gyda'r cymorth sydd ei angen arnynt. Maent hefyd yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau eraill yn y gymuned leol i helpu i ddarparu gwell cymorth drwy'r cyfan. Mae gwasanaethau Cymorth Yn y Cartref am ddim. Nid yw mynediad yn seiliedig ar brawf modd nac yn dibynnu ar feini prawf cynhwysiant/gwahardd a gall unigolion hunangyfeirio. Unwaith y bydd unigolyn yn dod yn aelod o Gymorth Cartref gallant fynd i mewn ac allan o'r gwasanaeth yn unol â'u hanghenion heb orfod cael eu hailgyfeirio. Ymhlith y pethau y gall Cymorth Cartref helpu gyda nhw yn cynnwys:

  • Ymatebwyr Care Line 24/7/365
  • Gwiriadau llesiant rhagweithiol
  • Hyrwyddo annibyniaeth a lles a ffyrdd iach o fyw
  • Cymorth ymarferol (help gydag apwyntiadau, cael gafael ar bresgripsiynau neu siopa hanfodol)
  • Cynorthwyo gofalwyr gyda'u rôl
  • Cymorth personol a chymorth yn y cartref dros dro (er enghraifft, gwasanaeth cofrestredig gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC))
  • Cyfeirio, atgyfeirio a helpu i gael mynediad at grwpiau cymunedol lleol a rhwydweithiau cefnofi (gan gynnwys gofal a gwasanaeth a alluogir gan dechnoleg (TEC))

Gwasanaethau Cymorth yn y Cartref sydd ar gael ar hyn o bryd

  • Rhaeadr Gwy a Llandrindod a'r cyffiniau 01597 810432
  • Llanidloes a'r cyffiniau 01686 413652
  • Dwyrain Maesyfed (Llanandras a Thref-y-clawdd a'r cyffiniau) 01544 260360

Prosiect Cymorth yn y Cartref

Sefydlwyd y prosiect Cymorth Cartref yn 2018 i roi prawf ar effaith y gwasanaethau Cymorth Cartref presennol yn Rhaeadr yn Nwyrain Sir Faesyfed (Llanandras a Thref-y-clawdd), Llandrindod a Llanidloes; ac os yw'n llwyddiannus, pa mor hyfyw fyddai ymestyn y gwasanaeth ar draws pob un o dair ardal ar ddeg Powys.

Yn dilyn gwerthusiad cynhwysfawr (ac argymhellion a ddeilliodd ohono) ar ôl y flwyddyn gyntaf sicrhawyd dwy flynedd arall o gyllid i'r prosiect. Mae hyn wedi parhau, gan arwain at yr Adolygiad Tair Blynedd o Gymorth yn y Cartref (2018-21), sydd wedi darparu rhagor o dystiolaeth leol sy'n dangos yr effaith a'r gwahaniaeth y mae gwasanaethau Cymorth Cartref wedi'i wneud.

Ym mis Gorffennaf 2021, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Powys yr achos busnes i drawsnewid gwasanaethau atal ledled Powys drwy uno nifer o ffrydiau gwaith sy'n gorgyffwrdd ac yn gydnaws â'i gilydd a rhanddeiliaid allweddol i gyflawni'r amcan strategol i ymestyn a phrif ffrydio cymorth ac atal cynnar yn y cartref o dair ardal i bob un o'r tair ardal ar ddeg ym Mhowys.

Cynhelir cyfarfod swyddogol cyntaf Grŵp Llywio Cymorth Cynnar ac Atal Cynnar yn y Cartref fis Mawrth 2022 gyda'r nod o adeiladu ar y sail tystiolaeth a dysgu o'r Adolygiad Tair Blynedd Cymorth yn y Cartref er mwyn llywio, cefnogi a rheoli'r gwaith o drawsnewid gwasanaethau atal ym Mhowys.

Rhagor o wybodaeth

* Fersiwn Cymraeg ar y gweill

** Oherwydd maint yr adolygiad yma, nid yw ar gael yn ei gyfanrwydd yn Gymraeg. Os oes gennych ymholiadau ynghylch uchafbwyntiau adran, rhanddeiliaid neu bwnc, cysylltwch â TBC.