SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfrifiad 2021

Newyddion

Bydd Cyfrifiad 2021 yn rhoi ciplun o gymdeithas fodern

Ffeithiau am y cyfrifiad

Ar adeg y cyfrifiad diwethaf...

  • Roedd 132,976  o bobl yn byw ym Mhowys, gan gynnwys 5,428 o fyfyrwyr
  • Roedd 4,954 o ffermwyr - y brif swydd - a 955 o seiri coed
  • Roedd 375 o bobl yn gweithio ym maes prosesu bwyd, diod a thybaco
  • Roedd 194 o weithwyr coedwigaeth
  • Roedd 20 o bobl yn beilotiaid awyrennau ac yn beirianwyr hedfan
  • Roedd 37,649 ohonoch chi'n defnyddio car neu fan i yrru i'r gwaith, ac roedd 14,260 ohonoch chi (22.1%) yn gweithio gartref
  • Roedd 175 o gefndiroedd ethnig gwahanol ym Mhowys
  • Heblaw am y Deyrnas Unedig, Gwlad Pwyl oedd y brif wlad enedigol, a Phwyleg oedd yr iaith fwyaf cyffredin heblaw am y Gymraeg neu'r Saesneg, ac roedd 815 ohonoch chi'n ei siarad
  • Roedd 74 o gartrefi ag 8 person neu fwy
  • Dywedodd 414 o bobl eu bod yn Farchogion Jedi

Cwestiynau ac Atebion am y Cyfrifiad

Beth yw'r cyfrifiad?

Arolwg a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd sy'n rhoi'r amcangyfrif mwyaf cywir o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr yw'r cyfrifiad. Mae'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi yn helpu i benderfynu sut y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu yn eich ardal leol. Gallai hyn olygu pethau fel meddygfeydd, tai neu lwybrau bysiau newydd.

Mae'n gofyn cwestiynau amdanoch chi a'ch cartref er mwyn creu darlun o bob un ohonom ni. Mae'n edrych ar bwy ydym ni a sut rydym ni'n byw. Nid oes unrhyw arolwg arall sy'n rhoi cymaint o wybodaeth am ein cymdeithas ac anghenion yn y dyfodol.

Pryd mae'n digwydd?

Diwrnod y Cyfrifiad fydd 21 Mawrth. Fodd bynnag, bydd cartrefi yn cael llythyr yn y post ddechrau mis Mawrth a fydd yn cynnwys manylion am sut i gymryd rhan yn yr arolwg gorfodol. Byddant hefyd yn cael cod mynediad unigryw er mwyn gallu llenwi'r arolwg ar lein, er bod holiaduron papur ar gael ar gais.

Pam y dylwn i gymryd rhan?

Mae'r cyfrifiad yn ein helpu i ddeall yr hyn sydd ei angen ar ein cymdeithas nawr, a'r hyn mae'n debygol y bydd ei angen arni yn y dyfodol. Mae'r wybodaeth a gaiff ei chasglu ganddo yn helpu gyda phenderfyniadau ynglŷn â chynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich ardal. Gallai hyn gynnwys ysgolion, meddygfeydd, gwasanaethau brys neu hyd yn oed grwpiau cymorth lleol.

Mae elusennau hefyd yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad er mwyn helpu i gael y cyllid sydd ei angen arnynt. Mae busnesau'n ei defnyddio i benderfynu ble i leoli eu hunain, sy'n creu cyfleoedd gwaith.

Faint o amser y bydd yn ei gymryd?

Dylai gymryd tua 10 munud fesul unigolyn i gwblhau'r cyfrifiad. Mae'n hawdd i'w wneud a gellir ei wneud ar unrhyw ddyfais, gan gynnwys cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn symudol.

Beth os nad ydw i'n siarad Cymraeg na Saesneg?

Mae llyfrynnau cyfieithu ar gael i'w lawrlwytho. Os nad yw eich iaith wedi'i chynrychioli, ffoniwch y ganolfan gyswllt cwsmeriaid ar 0800 169 2021.

Sut y gallaf gael help i lenwi fy holiadur?

Mae'r tudalennau help ar cyfrifiad.gov.uk yn esbonio sut y gallwch chi gael help. Mae'r rhain yn cynnwys canllawiau cyffredinol, help gydag iaith ac amrywiaeth eang o fformatau hygyrch, gan gynnwys canllawiau fideo a sain (Cymraeg a Saesneg). Gallwch chi hefyd ffonio'r ganolfan gyswllt ar 0800 169 2021 neu ymweld ag un o'n canolfannau cymorth sy'n cynnig help.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn llenwi fy holiadur?

Gallech gael eich erlyn, cael dirwy sylweddol (hyd at £1000) a chofnod troseddol.

 

Ewch i cyfrifiad.gov.uk am ragor o wybodaeth ac unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cyfrifiad.

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu