Polisi Casglu Gwastraff ac Ailgylchu o Ddrws i Ddrws

1.0 Deddfwriaeth

1.1 O dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd, 1990, mae Cyngor Sir Powys (y "Cyngor") yn cael ei ystyried yn Awdurdod Casglu a Gwaredu Gwastraff, ac fel y cyfryw, o dan adran 45 (1), mae ganddo ddyletswydd statudol i gasglu gwastraff cartref o'r holl eiddo domestig yn y Sir. O dan Adran 46(4) y Ddeddf, mae gan y Cyngor bwerau penodol i nodi:

·         Maint a math y cynhwysydd/cynwysyddion casglu;

·         Lle mae'n rhaid gosod y cynhwysydd/cynwysyddion at ddibenion casglu a gwagio;

·         Y deunyddiau y gellir eu gosod yn y cynhwysydd / cynwysyddion neu ddim.

 

2.0 Cymhwyster i gael Casgliad

2.1 Bydd gan bob eiddo ym Mhowys sy'n talu Treth Gyngor safonol (hy adeilad domestig nad yw'n cael ei ddefnyddio er budd masnachol, fel tai sy'n cael eu gosod ar gyfer gwyliau ac ati) hawl i wasanaeth casglu.

2.2 Mae Rheoliadau Gwastraff Rheoledig 2012 hefyd yn gwneud darpariaeth i leoedd penodol eraill dderbyn y gwasanaeth casglu safonol a gynigir i ddeiliaid tai.


3.0 Amledd y Casglu

3.1 Bydd gwastraff na ellir ei ailgylchu yn cael ei gasglu bob tair wythnos.

3.2 Bydd deunydd ailgylchu sych (metel, plastig, papur, cerdyn a gwydr) a gwastraff bwyd yn cael eu casglu bob wythnos.

3.3 Bydd y cyngor yn hysbysu deiliaid tai am amlder a threfniadau'r casglu trwy gydol y flwyddyn a thros gyfnodau gwyliau banc.

 

4.0 Cynwysyddion ar gyfer Storio Deunyddiau

4.1 Bydd pob cynhwysydd a gyflenwir i aelwydydd at ddibenion unrhyw wasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu yn parhau bob amser i fod yn eiddo i'r cyngor.

4.2 Mae deiliaid tai yn gyfrifol am storio, cadw'n ddiogel a glanhau cynwysyddion a ddarperir gan y Cyngor.

4.3 Bydd gan bob eiddo hawl i'r cynwysyddion canlynol yn rhad ac am ddim i storio'u gwastraff a'u deunyddiau ailgylchadwy cyn eu casglu:

·         1 x bin du safonol 180 litr ar olwynion ar gyfer gwastraff. Dim ond gwastraff a gynhyrchir gan aelwydydd o ddydd i ddydd arferol na ellir ei ailgylchu y dylid ei roi yn y bin olwynion hwn (hy ni ddylai gynnwys eitemau ansafonol fel gwastraff swmpus, gwastraff peryglus neu fasnachol).

·         1 blwch ailgylchu coch 55 litr gyda rhwyd (ar gyfer plastig a metel)

·         1 blwch ailgylchu glas 44 litr gyda chaead (ar gyfer papur a chardbord)

·         1 blwch ailgylchu gwyrddlas 44 litr (ar gyfer gwydr)

·         1 cadi gwastraff bwyd gwyrdd 23 litr ac 1 cadi cegin gwyrdd 5 litr (mae'r Cyngor hefyd yn darparu bagiau am ddim i gartrefi er mwyn leinio'r cadi cegin)

4.4 Bydd pob eiddo sydd â lle i fin olwynion yn cael un, oni bai fod hynny'n anymarferol i'r Cyngor.

4.5 Pan aseswyd nad yw eiddo'n addas ar gyfer bin olwynion, bydd aelwydydd yn derbyn dau rolyn o sachau gwastraff porffor Cyngor Sir Powys. Bydd nifer y sachau ar y rholiau hyn yn galluogi cartrefi i roi hyd at dair sach allan (sydd â'r un capasiti â bin olwynion maint safonol) ar gyfer pob casgliad (tair wythnos).  Mae hwn yn lwfans am 12 mis. Mae sachau porffor yn cael eu danfon yn flynyddol.

4.6 Pe bai eiddo wedi cael ei asesu'n wreiddiol gan y Cyngor fel un anaddas ar gyfer bin olwynion ond bod deiliad y tŷ yn dweud y byddai'n well ganddo gael bin ar olwynion yn hytrach na'r sachau porffor a gyflenwir, gellir caniatáu hyn, os yw'n ymarferol, a gofynnir i ddeiliad y tŷ ddychwelwch y sachau porffor a ddyrannwyd. Ond wrth ofyn am fin olwynion, mae deiliad y tŷ bellach yn gyfrifol am fynd ag ef i'r man casglu dynodedig a'i ddychwelyd.

4.7 Pe bai'r Cyngor wedi asesu eiddo yn wreiddiol fel un sy'n addas ar gyfer bin olwynion ond bod deiliad y tŷ yn teimlo na all yr eiddo gynnwys bin olwynion, bydd y Cyngor yn gwneud asesiad pellach. Yn dilyn yr asesiad ychwanegol, os yw deiliad y tŷ yn dal i deimlo na all yr eiddo gynnwys bin olwynion a bod y Cyngor yn credu y gall wneud hynny, bydd Uwch Swyddog yn cadarnhau penderfyniad terfynol yr awdurdod. Os na all preswylydd drin y bin olwynion gallai wneud cais am gasgliad â chymorth. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol iawn y bydd y bin olwynion yn cael ei gyfnewid am sachau porffor os nad yw'r gwasanaeth casglu â chymorth (adran 10) yn gallu cynorthwyo deiliad y tŷ ee bernir bod y ffordd fynediad yn rhy bell, yn anniogel neu na all deiliad y tŷ godi caead y bin ar olwynion i ollwng y gwastraff iddo.

4.8 Os oes angen capasiti ychwanegol ar ddeiliad y tŷ, gallai ofyn am gynwysyddion ailgylchu ychwanegol heb unrhyw gost (tri ar y mwyaf), prynu sachau porffor, y gellir eu rhoi allan ar y diwrnod casglu sbwriel fel gwastraff ychwanegol neu y gellir mynd â nhw i un o'r pum Canolfan Gwastraff Cartref ac Ailgylchu lle mae'n rhaid i'r gwastraff gael ei ddidoli i sicrhau bod yr holl ddeunyddiau ailgylchadwy yn cael eu tynnu ohono. Bydd Cynghorwyr Ymwybyddiaeth a Gorfodi yn gweithio gyda thrigolion i'w helpu i sicrhau eu bod yn ailgylchu cymaint â phosibl.

4.9 Dim ond ar gyfer storio eitemau fel y rhagnodir gan y Cyngor y dylid defnyddio'r holl gynwysyddion a gyflenwir gan y Cyngor. Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i gymryd y cynhwysydd / cynwysyddion yn ôl oddi wrth ddeiliad y tŷ lle nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio at y diben a nodwyd.

4.10 Mae'n ofynnol i ddeiliaid tai wahanu eu gwastraff a'u heitemau ailgylchadwy i'r cynwysyddion priodol yn unol â'r cyfarwyddiadau a roddir gan y Cyngor. Gallai methu â gwneud hynny arwain at wrthod deunydd neu at beidio â gwagio'r cynhwysydd. Os yw deiliad y tŷ yn methu â gwahanu ei ddeunyddiau gwastraff yn gywir i'r cynwysyddion fel y nodwyd, yna ni fydd hwn yn cael ei ddosbarthu fel casgliad a gollwyd pan na chaiff y deunydd ei gasglu. Yn dilyn digwyddiad o'r fath, rhaid i ddeiliad y tŷ osod yr eitemau gwastraff yn y cynhwysydd cywir a fydd wedyn yn cael eu casglu yn ystod y casgliad nesaf a drefnwyd.

4.11 Gellir darparu cynwysyddion gwastraff cymunedol i rai lleoliadau ee fflatiau ac eiddo anodd eu cyrraedd, lle mae'r Cyngor wedi nodi pwyntiau casglu penodol i fodloni gofynion gweithredol ac amgylcheddol lleol at ddibenion storio deunyddiau gwastraff. Bydd y mathau o gynwysyddion yn cael eu diffinio gan y Cyngor.

4.12 Dylai deiliaid tai gysylltu â'r Cyngor i ddweud os oes unrhyw golled neu ddifrod damweiniol wedi digwydd i unrhyw gynhwysydd gwastraff neu ailgylchu. Os nodwyd bod cynhwysydd wedi'i ddifrodi, yna gallai'r Cyngor ofyn am dystiolaeth o hyn cyn darparu cynhwysydd newydd i'r cartref.

Bydd biniau olwyn, blychau ailgylchu neu gynwysyddion gwastraff bwyd newydd yn cael eu danfon at ddeiliaid tai yn rhad ac am ddim cyn gynted ag sy'n ymarferol ar ôl i'r cais gael ei wneud. Bydd y Cyngor yn cadw cofnodion o ble mae cynwysyddion newydd wedi'u darparu i sicrhau nad yw cynwysyddion yn cael eu defnyddio at ddefnydd arall. At hynny, pan adroddir am ladrad, gallai'r Cyngor hysbysu'r Heddlu, gan fod y cynwysyddion yn parhau i fod yn eiddo i Gyngor Sir Powys.

4.13 Pan fydd yn amlwg fod bin ar olwynion wedi'i ddifrodi neu ei golli oherwydd gweithredoedd neu ddiffygion deiliad y tŷ, gan gynnwys unrhyw ddifrod o ganlyniad i roi gwastraff gwaharddedig yn y cynhwysydd, codir tâl ar ddeiliad y tŷ am gost ei amnewid.  Nid oes unrhyw dâl am ddarparu blwch ailgylchu neu gadi gwastraff bwyd newydd er os bydd hyn yn digwydd yn rheolaidd bydd swyddogion yn ymchwilio i hyn.

4.14 Pan fydd gan aelwyd 6 neu fwy o breswylwyr parhaol neu ddau o blant mewn clytiau gallant wneud cais am fin olwynion mwy, 240 litr neu rolyn ychwanegol o 26 sach borffor y flwyddyn ar gyfer storio gwastraff. Efallai y bydd angen llenwi ffurflen gais, ymweliad â'r cartref neu archwiliadau er mwyn i'r Cyngor gytuno i'r cais. Rhaid i'r cartref fod yn ailgylchu i fod yn gymwys i gael capasiti storio ychwanegol a bydd y gwasanaeth hwn yn destun adolygiad blynyddol. Bydd y bin olwynion 240 litr yn cael ei gyfnewid am fin olwynion safonol 180 litr unwaith y bydd nifer y preswylwyr parhaol yn gostwng o dan 6 neu pan nad oes bellach ddau blentyn mewn clytiau.

4.15 Pan fydd ar gartref angen capasiti gwastraff ychwanegol ar gyfer storio cyn casglu gwastraff clinigol nad yw'n heintus fel gwastraff anymataliaeth a bagiau colostomi (rhaid i ddeiliaid tai sicrhau bod yr eitemau hyn wedi'u lapio'n ddwbl) gallant wneud cais am fin olwynion mwy, 240 litr, neu rolyn/roliau cyfatebol o sachau porffor.Efallai y bydd angen llenwi ffurflen gais, ymweliad â'r cartref neu archwiliadau er mwyn i'r Cyngor gytuno i'r cais. Rhaid i'r cartref fod yn ailgylchu i fod yn gymwys i gael capasiti storio ychwanegol a bydd y gwasanaeth hwn yn destun adolygiad blynyddol. Bydd y bin ar olwynion yn cael ei gyfnewid am fin olwyn safonol 180 litr os nad oes bellach angen y capasiti storio ychwanegol.

4.16 Pan fydd cartref yn cynhyrchu llawer iawn o wastraff ailgylchu neu wastraff bwyd, gallant wneud cais am hyd at dri chynhwysydd ychwanegol (tri o'r un cynwysyddion neu gyfuniad o gynwysyddion); felly, gellir cyflwyno uchafswm o saith cynhwysydd wrth ymyl y palmant bob wythnos. Bydd darparu cynwysyddion ychwanegol yn amodol ar argaeledd, y gyllideb, goblygiadau iechyd a diogelwch, cyfyngiadau gweithredol ac unrhyw amodau cytundebol presennol sydd ar waith. Cyn ystyried a ellid rhoi cynwysyddion ailgylchu mwy neu ychwanegol, gallai'r Cyngor gynnig cyngor a chefnogaeth ychwanegol i ddeiliaid tai er mwyn caniatáu iddynt grynhoi a lleihau eu gwastraff i'r eithaf yn synhwyrol.

4.17 Os yw deiliad tŷ yn credu y byddai bin olwynion capasiti llai (120 litr) ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu yn ddigon, yna gallant wneud cais am y cynhwysydd hwn. Ond bydd yr un polisi ar wastraff ochr gormodol yn berthnasol (adran 9). Os yw deiliaid tai yn dymuno mynd yn ôl at fin 180 litr safonol ar unrhyw adeg yna gallant wneud hynny trwy ofyn (ond efallai y codir ffi weinyddu am gyfnewid y biniau, i dalu costau cludo'r hen gynhwysydd a mynd ag ef i ffwrdd).

4.18 Lle byddai'n well gan ddeiliad tŷ optio allan o'r gwasanaeth o ddrws i ddrws a defnyddio trefniadau ailgylchu a chasglu gwastraff amgen, fel compostio cartref, Safleoedd Ailgylchu Cymunedol neu Ganolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Cartrefi, bydd angen iddynt gysylltu â'r Cyngor i drefnu i ddychwelyd unrhyw gynwysyddion a ddosbarthwyd gan y Cyngor.

4.19 Ni chaniateir cael gwared â gwastraff gardd mewn biniau ar olwynion neu sachau porffor. Dim ond trwy'r gwasanaeth tanysgrifio y telir amdano a ddarperir gan y Cyngor y bydd gwastraff gardd yn cael ei gasglu. Gellir mynd â gwastraff gardd, yn rhad ac am ddim, i unrhyw un o'r prif Ganolfannau Gwastraff ac Ailgylchu o Gartrefi.

4.20 Ar ôl eu dosbarthu, mae'r holl finiau ar olwynion, blychau ailgylchu a chadis gwastraff bwyd yn parhau i fod yn eiddo i Gyngor Sir Powys. Pan fydd deiliaid tai yn symud tŷ rhaid iddynt adael yr holl flychau ailgylchu, cadis gwastraff bwyd a'r bin ar olwynion ar ôl yn yr eiddo.

 

5.0 Pwynt Casglu

5.1 Rhaid gosod y blychau ailgylchu, y cadi gwastraff bwyd, y bin olwynion neu'r sachau porffor, wrth ymyl y ffordd ger yr eiddo. Diffinnir ymyl y ffordd fel y briffordd a fabwysiadwyd gan y Cyngor agosaf at yr eiddo (y palmant neu ymyl y priffyrdd fel arfer), lle gellir storio cynwysyddion gwastraff yn ddiogel (gweler adran 6 'Ffyrdd Preifat a Rhai heb eu Mabwysiadu' ynghylch pwyntiau casglu ar gyfer deiliaid tai gyda dreif breifat hir neu sy'n byw oddi ar lonydd heb eu mabwysiadu). Y Cyngor fydd yn penderfynu ynghylch union leoliad unrhyw bwynt casglu, fel y nodir yn Neddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

5.2 Os gadewir blychau ailgylchu, cadis gwastraff bwyd, biniau ar olwynion neu sachau porffor ar y briffordd i'w casglu, cyfrifoldeb y deiliad tŷ yw sicrhau nad ydynt yn achosi rhwystr nac unrhyw niwsans ee sbwriel. Ni fydd y Cyngor yn derbyn cyfrifoldeb os bydd unrhyw ddigwyddiadau yn digwydd o ganlyniad i'r ffaith fod biniau olwyn, sachau porffor, blychau ailgylchu neu gadi gwastraff bwyd yn cael eu rhoi allan yn barod i'w casglu gan ddeiliaid tai.

5.3 Os nad yw'r pwynt casglu ar y briffordd fabwysiedig agosaf yn ymarferol (ee i ganiatáu i'r cerbyd droi yn ôl) neu y gallai fod yn anniogel, yna bydd y Cyngor yn rhoi gwybod i ddeiliad y tŷ am bwynt casglu penodol arall. Penderfyniad y Cyngor fydd union leoliad pwyntiau casglu penodol yn y categori hwn, fel y nodir yn Neddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

5.4 Bydd y bin olwynion, y blychau ailgylchu a'r cadi gwastraff bwyd yn cael eu pentyrru'n daclus a'u dychwelyd i'w man casglu gan y criwiau sbwriel / ailgylchu yn syth ar ôl eu casglu (neu i safle mwy diogel os oes angen). Gofynnir i griwiau gwastraff / ailgylchu beidio â rhwystro tramwyfeydd os yw hynny'n bosibl.

5.5 Dylai deiliad y tŷ gasglu ei fin olwynion / blychau ailgylchu / cadi gwastraff bwyd ar ôl iddynt gael eu casglu a'u dychwelyd o fewn ffin eu heiddo ar ddiwrnod y casglu.

5.6 Gallai'r Cyngor newid unrhyw bwynt casglu, naill ai dros dro neu'n barhaol, yn dilyn unrhyw broses adolygu - gweler 5.3 uchod a'r adran 'Casgliadau â Chymorth' isod (Adran 10).

 

6.0 Ffyrdd Preifat a Ffyrdd heb eu Mabwysiadu

6.1 Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i wrthod mynd ar ffyrdd preifat, heb eu hwynebu neu heb eu mabwysiadu gyda cherbydau ailgylchu a chasglu sbwriel.

6.2 Bydd ffyrdd preifat, heb eu hwynebu a heb eu mabwysiadu yn cael eu hasesu'n unigol i weld a ydynt yn addas yn seiliedig ar yr ystyriaethau a ganlyn:

-       Unrhyw risgiau iechyd a diogelwch

-       Nifer yr eiddo ar y ffordd breifat neu heb ei mabwysiadu

-       Mannau troi'n ôl digonol i gerbydau casglu CSP allu eu defnyddio'n ddiogel

-       Unrhyw gyfyngiadau ar fynediad neu faterion yn ymwneud â chyflwr wyneb y ffordd sy'n peri risg o ddifrod i gerbydau neu ffordd fynediad trydydd parti

-       Yr amser a'r costau a gymerid i gwblhau'r casgliad

6.3 Ni chaniateir i griwiau casglu groesi llinellau rheilffordd nad oes ganddynt fan croesi sy'n cael ei reoli. Bydd yn ofynnol i'r deiliaid tai osod eu cynwysyddion gwastraff ac ailgylchu mewn lleoliad y cytunwyd arno i ffwrdd o'r rheilffordd.

 

7.0 Diwrnod ac Amser y Casglu

7.1 Bydd casgliadau biniau olwyn, ailgylchu a gwastraff bwyd yn digwydd ar yr un diwrnod bob wythnos gasglu (dydd Llun - dydd Gwener) ar ddiwrnod a nodir gan y Cyngor.

7.2 Cyfrifoldeb deiliad y tŷ yw sicrhau bod yr holl finiau olwynion, blychau ailgylchu a chadis gwastraff bwyd yn cael eu rhoi wrth ymyl y palmant (neu unrhyw bwynt casglu y cytunwyd arno), yn barod i'w casglu ar y diwrnod casglu priodol erbyn 07.30 y bore. Ni ddylid rhoi biniau olwyn, blychau ailgylchu a chadis gwastraff bwyd ar ymyl y palmant yn gynharach na 19.30 awr ar y noson cyn y casgliad a drefnwyd.

7.3 Gallai'r Cyngor newid diwrnodau casglu o bryd i'w gilydd ee dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, yn dilyn tywydd garw neu oherwydd problemau annisgwyl gyda'r cerbydau. O dan rai amgylchiadau efallai y bydd angen trefnu casgliadau yn ystod penwythnosau. Bydd y Cyngor yn rhoi cyhoeddusrwydd i unrhyw newidiadau.

7.4 Ni fydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn digwydd ar Ddydd Nadolig a Dydd San Steffan. Bydd penderfyniad am yr amserlen weithredol ar gyfer y gwyliau cyhoeddus eraill yn cael ei gadarnhau ar wahanol adegau trwy gydol y flwyddyn.

7.5 Weithiau bydd yn rhaid atal y gwasanaeth casglu yn rhannol neu'n llawn oherwydd aflonyddwch ar y gwasanaeth (ee yn ystod eira trwm, amodau rhewllyd, gweithredu diwydiannol, prinder tanwydd ac ati). Bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech i leihau'r aflonyddwch i ddeiliaid tai a bydd yn ceisio casglu unrhyw gasgliadau a gollwyd yn ystod wythnos yr aflonyddwch, neu cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol a phan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Pan na all y Cyngor gasglu unrhyw gasgliadau gwastraff a gollwyd oherwydd amhariad ar y gwasanaeth, dylai deiliaid tai gadw eu deunyddiau gwastraff tan y dyddiad casglu nesaf a drefnwyd. Os bydd tarfu ar wasanaeth oherwydd atal gwasanaeth yn rhannol neu'n llawn , gellir caniatáu cyfeintiau rhesymol o wastraff ochr, a ystyrir naill ai fel tair sach neu'r hyn sy'n cyfateb i bob un o'r blychau ailgylchu. Ni fydd unrhyw wastraff ochrol gormodol uwchlaw'r terfynau hyn yn cael ei gasglu tan y casgliad nesaf a drefnwyd. Bydd gwybodaeth am aflonyddwch eang i gasgliadau gwastraff yn cael ei chyhoeddi gan y Cyngor.

 

8.0 Cyflwyno'r gwastraff


8.1 Rhaid cyflwyno'r holl wastraff mewn cynwysyddion a gymeradwywyd gan y Cyngor i sicrhau ei fod yn cael ei gasglu'n ddiogel o ymyl y palmant. Am resymau diogelwch, mae biniau olwynion wedi'u cynllunio i gael eu gwagio gyda'r caeadau ar gau, felly mae'n rhaid i gaeadau ar finiau olwynion fod wedi'u cau pan gesglir y gwastraff. Dim ond gwastraff sydd wedi'i gynnwys yn y bin olwynion a lle mae'r caead ar gau y bydd y Cyngor yn ei wagio. Bydd gwastraff sy'n cadw'r caead ar agor yn cael ei dynnu allan a'i drin fel gwastraff ochr, gweler adran 9. Mae'r Cyngor yn cyfyngu ar gasglu gwastraff ochr er mwyn annog ailgylchu.

8.2 Ni fydd unrhyw sbwriel sy'n sownd mewn bin olwynion nad yw'n cwympo allan yn dilyn y broses gwagio fecanyddol arferol ar y cerbyd casglu gwastraff yn cael ei gymryd. Yn yr achosion hyn bydd yn rhaid i ddeiliaid tai lacio'r deunyddiau eu hunain yn barod ar gyfer y casgliad nesaf a drefnwyd.

8.3 Pan fydd blychau ailgylchu neu gadis gwastraff bwyd yn cynnwys deunyddiau na ellir eu hailgylchu, byddant naill ai'n cael eu gwagio a bydd y deunydd anghywir yn cael ei adael gyda cherdyn adborth yn hysbysu'r cartref, neu lle nad yw hynny'n bosibl ni fydd y blychau ailgylchu na'r cadi gwastraff bwyd yn cael eu gwagio, gadewir cerdyn adborth a bydd yn rhaid i ddeiliad y tŷ symud y deunyddiau na ellir eu hailgylchu yn barod ar gyfer y casgliad nesaf a drefnwyd.

 

9.0 Gwastraff Ochr

9.1 Rhaid cynnwys y gwastraff i gyd o fewn bin olwynion du neu fagiau porffor a gyflenwir gan y Cyngor. Ni fydd unrhyw wastraff ochr dros ben yn cael ei gasglu yn ystod y casgliad arferol. Rhoddir sticer ar y bagiau i hysbysu deiliad y tŷ am hyn. Ni fydd y Cyngor yn dychwelyd i wneud casgliadau heb eu trefnu oddi wrth y preswylwyr hynny sydd wedi cyflwyno gwastraff ochr.

9.2 Dylid rhoi deunydd ailgylchu a gwastraff bwyd yn y cynhwysydd priodol. Rhaid i ddeiliad y tŷ dorri unrhyw gardbord fel ei fod yn ffitio y tu mewn i'r blwch ailgylchu.

9.3 Gweler adran 7.5 am wybodaeth bellach ynghylch gwastraff ochr.

 

10.0 Casgliadau â Chymorth

10.1 Pan na all deiliad tŷ, oherwydd nodwedd gorfforol, fynd â'i fin olwynion, blychau ailgylchu neu gadi gwastraff bwyd at ymyl y palmant, ac, os nad oes unrhyw un abl arall yn byw yn yr eiddo, neu'n gweithio yno, ac nad oes unrhyw unigolyn arall mewn sefyllfa i gynorthwyo'n rhesymol gyda symud cynwysyddion gwastraff yn yr eiddo, gallai deiliad y tŷ wneud cais ffurfiol i'r Cyngor am Drefniant Gwasanaeth Casglu â Chymorth.

10.2 Gellir gwneud cais am y gwasanaeth hwn naill ai trwy gysylltu â'n tîm Gwasanaethau Cwsmer neu trwy ein gwefan.

10.3 Os oes gan ddeiliad y tŷ fathodyn glas eisoes, mae'n gymwys yn awtomatig am y gwasanaeth er bod angen cadarnhad o hyd nad oes unrhyw unigolyn abl arall ar gael i gynorthwyo yn y cartref. Gwneir gwiriadau i sicrhau bod rhifau bathodynnau glas yn ddilys a gallai'r Cyngor gynorthwyo preswylydd sydd â bathodyn glas yn ei feddiant i lenwi'r ffurflen Casglu â Chymorth.

10.4 Mae ceisiadau'n cael eu gwirio yn erbyn Cofrestr Diogelwch Personol y Cyngor. Mae'r Gofrestr Diogelwch Personol yn gofrestr o bobl / amgylchiadau a allai fod yn dreisgar sy'n hysbys i'r Awdurdod. Ni fydd preswylwyr sy'n ymddangos ar y gofrestr hon yn gallu derbyn casgliad â chymorth.

10.5 Ar ôl derbyn ffurflen, mae'r Cyngor yn cynnal asesiad risg o safle'r eiddo. Os cymeradwyir Casgliad â Chymorth gan y Cyngor yna cytunir ar bwynt casglu addas ar yr eiddo gyda deiliad y tŷ, a rhaid sicrhau bod mynediad ar gael i'r criw casglu o 07.30 y bore ar ddiwrnod y casglu. Os canfyddir, yn dilyn asesiad risg, bod ffordd fynediad i eiddo Casgliad â Chymorth yn rhy bell neu'n anniogel ee oherwydd tyllau yn y ffordd neu rwystrau ac ati, yna ni fydd y gwasanaeth Casglu â Chymorth yn cael ei gynnig (gweler adran 6 Ffyrdd Preifat a Ffyrdd heb eu Mabwysiadu). Yn y sefyllfa hon efallai y byddai'n well gan breswylydd gyfnewid ei fin olwyn am sachau gwastraff porffor.

10.6 Cyfyngir Casgliadau â Chymorth i'r cartrefi hynny sydd mewn gwir angen yn dilyn proses ymgeisio i'r Cyngor. Efallai y bydd angen ymweliad â'r cartref er mwyn i'r Cyngor dderbyn yr ymgeisydd. Bydd y Cyngor yn adolygu'n rheolaidd yr angen am y gwasanaeth hwn gan ddeiliad y tŷ. Os bydd amgylchiadau deiliad y tŷ yn newid, rhaid i'r preswylydd hysbysu'r Cyngor.

 

10.7 Efallai na fydd y Cyngor yn gallu cynnig casgliadau â chymorth i aelwydydd sy'n defnyddio man casglu cymunedol ar hyn o bryd, gan mai dim ond i eiddo sydd wedi'i leoli ar lwybr y cerbydau y gellir cynnig y gwasanaeth. Yn y sefyllfa hon efallai y byddai'n well gan breswylydd gyfnewid ei fin olwyn am sachau gwastraff porffor.         

 

11.0 Casgliadau a Gollir

11.1 Os bydd casgliad bin olwynion, blwch ailgylchu neu gadi gwastraff bwyd yn cael ei golli ar ôl rhoi'r cynwysyddion allan yn barod i'w casglu ar y diwrnod a'r amser casglu cywir, yna bydd hwn yn cael ei ystyried yn gasgliad a gollwyd.

11.2 Pan roddir gwybod am gasgliad a gollwyd, bydd y Cyngor yn ceisio dychwelyd a chasglu'r sbwriel erbyn diwedd y diwrnod gwaith nesaf.

11.3 Os bydd casgliad yn cael ei fethu o ganlyniad i gamgymeriad gan ddeiliad y tŷ (ee os yw'r bin olwynion, y blwch ailgylchu neu'r cadi gwastraff bwyd yn cael ei roi allan ar yr amser anghywir neu ar y diwrnod casglu anghywir), ni fydd unrhyw gasgliad yn digwydd tan yr ymweliad nesaf a drefnwyd. Ni fydd y Cyngor yn ymweld â'r eiddo i gasglu'r deunyddiau gwastraff ac ni fydd hwn yn cael ei ystyried yn gasgliad a gollwyd.

 

12.0 Casglu Gwastraff Clinigol o'r Cartref

12.1 Cyfrifoldeb Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yw casglu gwastraff clinigol heintus ym Mhowys.

 

13.0 Casglu Gwastraff Swmpus o'r Cartref

13.1 Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff swmpus ar gyfer deiliaid tai y gellir codi tâl amdano, lle gellir casglu hyd at dair eitem (ar unrhyw un casgliad) am ffi sefydlog.

13.2 Diffinnir un eitem fel uned wastraff y gallai dau unigolyn ei symud yn ddiogel i gerbyd casglu mewn amser rhesymol sy'n pwyso hyd at 50kg yr eitem. I fod yn gymwys, rhaid i eitem hefyd allu ffitio i mewn i'r cerbyd casglu. I esbonio, mae tridarn eistedd yn cyfrif fel tair eitem (os yw'n cynnwys soffa a dwy gadair). Mae bwrdd a phedair cadair yn cael eu cyfrif fel pum eitem.

13.3 Pan fo eitemau'n pwyso mwy na 50kg, fel pianos ac ati cynhelir ymweliad safle a rhoddir dyfynbris am bob eitem sy'n adlewyrchu'r costau casglu.

13.4 Dim ond yr eitemau a restrir yn y cais gwreiddiol i'r Cyngor fydd yn cael eu casglu.

13.5 Rhaid cyflwyno pob eitem i'w chasglu erbyn 07.30 y bore ar ddiwrnod penodedig y casglu.

13.6 Rhaid gadael pob eitem o wastraff ar ymyl cwrtil yr eiddo, mor agos at y briffordd â phosibl, a'i chyflwyno mewn modd diogel nad yw'n achosi unrhyw rwystr na pherygl i'r cyhoedd. Ni fydd y gweithwyr casglu yn mynd i mewn i dai i gasglu eitemau gwastraff. Cytunir ynghylch y pwynt casglu ar gyfer eiddo sydd â mynediad anodd ee fflatiau, gyda'r Cyngor cyn y casglu.

13.7 Ni fydd unrhyw wastraff peryglus nac anodd yn cael ei gasglu trwy'r gwasanaeth hwn, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) y canlynol:

·         Asbestos

·         Rhannau cerbydau

·         Cemegau peryglus

·         Tanciau olew ac ati.

13.8 Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i wrthod casglu unrhyw eitemau gwastraff y mae'n eu hystyried yn beryglus ac a allai achosi niwed neu a allai gael effaith ar iechyd a diogelwch y staff casglu.

13.9 Rhaid i ddeiliaid tai hysbysu'r Cyngor am unrhyw wastraff a allai achosi niwed neu gael effaith ar iechyd a diogelwch staff casglu gwastraff.

13.10 Gellir gwneud ymweliad â safle ar gyfer unrhyw wastraff masnachol neu ddiwydiannol, a darperir dyfynbris am bob eitem a fydd yn adlewyrchu'r costau casglu a gwaredu.

 

14.0 Casglu Gwastraff Masnachol

14.1 Mae'r Cyngor yn gweithredu ei wasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu masnachol ei hun.

 

15.0 Ceisiadau am Wasanaeth, Canmoliaeth neu Gwynion

15.1 Dylai preswylwyr sy'n dymuno gwneud ceisiadau am wasanaeth, rhoi gair o ganmoliaeth neu anfon cwynion gysylltu â'r Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu naill ai:

Ar y ffôn ar: 0345 602 7035

Drwy E-bost trwy anfon neges at: waste.awareness@powys.gov.uk

Neu trwy ysgrifennu at: Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu