Partneriaeth Natur Powys

Mae Partneriaeth Natur Powys yn grŵp o sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio gyda'i gilydd i ddiogelu bywyd gwyllt Powys i'r dyfodol. 

Mae'r bartneriaeth yn gweithio ar draws Powys gyfan heblaw am Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (mae Partneriaeth Natur Lleol y Bannau Brycheiniog yn gweithio yn yr ardal hon).  Mae'r bartneriaeth bresennol yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Maldwyn, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru, Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Afon Hafren, Coed Cymru, Sefydliad Gwy ac Wysg, Dŵr Cymru ac arbenigwyr lleol a chofnodwyr y sir.

Cynllun Adfer Natur Powys

Yn 2016 fe wnaeth y bartneriaeth gomisiynu Environment Systems Ltd i gynnal arolwg o Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Powys i helpu i fwydo i Gynllun Adfer Natur Powys.  Diolch i nawdd gan Llywodraeth Cymru trwy brosiect Partneriaeth Natur Lleol Cymru , mae Cyngor Sir Powys wedi cyflogi Swyddog Bioamrywiaeth a fydd yn gweithio gyda'r bartneriaeth dros y 12 mis nesaf (Mawrth 2021 - Mawrth 2022) i orffen a chyhoeddi'r Cynllun Adfer. 

Cychwynnwyd ar adolygiad o Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (LBAP) Powys yn 2016, a chanlyniad hwnnw fydd Cynllun Gweithredu Adfer Natur Powys (PNRAP). Bydd y PNRAP yn offeryn hanfodol ar gyfer datblygu prosiectau a gweithredu a ymgymerir gan randdeiliaid cadwraethol a'r cyhoedd i warchod a gwella bioamrywiaeth a gwella cysylltedd cynefinoedd ar lefel dirweddol.

Prif nod y PNRAP yw gwyrdroi'r dirywiad a fu mewn bioamrywiaeth ledled canolbarth Cymru drwy gyfrwng gwarchod a gwella cynefinoedd a rhywogaethau pwysicaf Powys. Ochr yn ochr â'r gwaith hwn, nod y Bartneriaeth yw cyfathrebu neges pwysigrwydd bioamrywiaeth i bawb ym Mhowys. Beth mae bioamrywiaeth yn ei wneud i ni, pam fod gwarchod yr hyn sydd gennym eisoes mor bwysig, a sut y gall ail-greu cynefinoedd mewn lleoliadau gofodol arwyddocaol greu'r manteision mwyaf, nid yn unig i'r ecosystem drwy gyfrwng mwy o wytnwch i'r ecosystem; ond i ninnau drwy fanteision gwasanaeth yr ecosystem.

 

Cyswllt

E-bost: biodiversity@powys.gov.uk  

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu