gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Cymorth ac Atal Cynnar yn y Cartref

Mae gwasanaethau a phrosiect Cymorth yn y Cartref yn rhan o raglen waith ehangach i geisio sicrhau bod gwaith ymyrryd a chymorth cynnar yn y cartref ar gael yn gyson i oedolion ar draws Powys. 

Gwasanaeth Cymorth yn y Cartref

Mae Cymorth yn y Cartref yn wasanaeth cymorth ac atal cynnar i ddinasyddion (50+) sy'n galluogi ac yn darparu'r gefnogaeth a'r cymorth ymarferol y gallai fod eu hangen ar unigolyn yn ei fywyd o ddydd i ddydd i fyw gartref yn hyderus, mewn iechyd da, yn annibynnol ac yn ddiogel.

Mae a wnelo cymorth yn y cartref â gosod unigolyn mewn sefyllfa sy'n golygu ei fod yn gallu rheoli ei ofal a'i gymorth, fel y gall fyw gartref mor annibynnol â phosibl. Mae'r timau Cymorth Cartref yn gweithio'n agos gydag unigolion, eu teuluoedd ac unrhyw un arall yn eu bywyd, i'w helpu gyda'r cymorth sydd ei angen arnynt. Maent hefyd yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau eraill yn y gymuned leol i helpu i ddarparu gwell cymorth drwy'r cyfan. Mae gwasanaethau Cymorth Yn y Cartref am ddim. Nid yw mynediad yn seiliedig ar brawf modd nac yn dibynnu ar feini prawf cynhwysiant/gwahardd a gall unigolion hunangyfeirio. Unwaith y bydd unigolyn yn dod yn aelod o Gymorth Cartref gallant fynd i mewn ac allan o'r gwasanaeth yn unol â'u hanghenion heb orfod cael eu hailgyfeirio. Ymhlith y pethau y gall Cymorth Cartref helpu gyda nhw yn cynnwys:

  • Ymatebwyr Care Line 24/7/365
  • Gwiriadau llesiant rhagweithiol
  • Hyrwyddo annibyniaeth a lles a ffyrdd iach o fyw
  • Cymorth ymarferol (help gydag apwyntiadau, casglu presgripsiynau neu siopa angenrheidiol
  • Cynorthwyo gofalwyr gyda'u rôl
  • Cymorth a gofal personol dros dro
  • Cyfeirio, atgyfeirio a helpu i gael mynediad at grwpiau cymunedol lleol a rhwydweithiau cefnofi (gan gynnwys gofal a gwasanaeth a alluogir gan dechnoleg (TEC))

Gwasanaethau Cymorth yn y Cartref sydd ar gael ar hyn o bryd

Cymorth yn y Cartref Dwyrain Mesyfed

Manylion cyswllt

9am - 5pm

01544 260360

East Radnorshire Care Ltd, Old School, Heol Scottleton, Llanandras, LD8 2BL

Cymorth yn y Cartref Rhaeadr a Llandrindod  a Llanidloes

Manylion cyswllt

8:30am - 5:30pm

01597 810432

Cyngor Sir Powys, Canolfan Hamdden Rhaeadr, Stryd y Gogledd, Rhaeadr,  LD6 5BU

Cymorth yn y Cartref Llanfair-ym-Muallt a Llanwrtyd i ddod yn fuan.

Prosiect Cymorth yn y Cartref

Sefydlwyd y prosiect Cymorth Cartref yn 2018 i roi prawf ar effaith y gwasanaethau Cymorth Cartref presennol yn Rhaeadr yn Nwyrain Sir Faesyfed (Llanandras a Thref-y-clawdd), Llandrindod a Llanidloes; ac os yw'n llwyddiannus, pa mor hyfyw fyddai ymestyn y gwasanaeth ar draws pob un o dair ardal ar ddeg Powys.

Yn dilyn gwerthusiad cynhwysfawr (ac argymhellion a ddeilliodd ohono) ar ôl y flwyddyn gyntaf sicrhawyd dwy flynedd arall o gyllid i'r prosiect. Mae hyn wedi parhau, gan arwain at yr Adolygiad Tair Blynedd o Gymorth yn y Cartref (2018-21), sydd wedi darparu rhagor o dystiolaeth leol sy'n dangos yr effaith a'r gwahaniaeth y mae gwasanaethau Cymorth Cartref wedi'i wneud.

Ym mis Gorffennaf 2021, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Powys gynnig i weithio gyda gwasanaethau a chymunedau lleol i gyflwyno a phrif ffrydio gwasanaethau cymorth yn y cartref o'r tair ardal leol bresennol ym Mhowys i'r dair-ar-ddeg o ardaloedd.  Mae'r gwaith hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon yn gyson mewn perthynas â Chymorth yn y Cartref.

Rhagor o wybodaeth

* Fersiwn Cymraeg ar y gweill

** Oherwydd maint yr adolygiad yma, nid yw ar gael yn ei gyfanrwydd yn Gymraeg. Os oes gennych ymholiadau ynghylch uchafbwyntiau adran, rhanddeiliaid neu bwnc, cysylltwch â TBC.