gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Ysgrifennu Adroddiad

Cyflwynir gan Bond Solon

Cynulleidfa Darged: Timau Gweithwyr Cymdeithasol /Darparwyr/Gofalwyr

Rhagoriaeth wrth Ysgrifennu Datganiad / Adroddiad (1 dydd)

Yn aml, mae'n ofynnol bod gweithwyr cymdeithasol proffesiynol yn ysgrifennu eu datganiadau / adroddiadau eu hunain neu'n cynorthwyo tystion eraill i wneud hynny. Yn aml, bydd tystiolaeth ysgrifenedig rhagorol yn golygu na fydd angen i dyst rhoi tystiolaeth. Yn aml, mae datganiadau / adroddiadau yn cael eu hysgrifennu mewn fformat neu arddull sy'n eu gwneud yn anodd eu darllen, fel bod effaith y dystiolaeth yn mynd ar goll. Mae datganiad / adroddiad da yn helpu i inswleiddio'r tyst a'r sefydliad rhag ymosodiadau estynedig am eu tystiolaeth wrth gael eu croesholi.

NODAU'R CWRS

Mae'r cwrs yn cynorthwyo cynrychiolwyr i ddeall beth sy'n ofynnol mewn datganiadau / adroddiadau. Byddan nhw'n ystyried cynnwys datganiadau / adroddiadau drwy edrych ar ffynhonnell a phwysau'r dystiolaeth sydd i'w cynnwys a dysgu i wahaniaethu rhwng ffeithiau, goblygiad a safbwynt. Byddant hefyd yn ystyried yr arddull a fformat y datganiadau / adroddiadau drwy gyfeirio at sampl o ddatganiadau / adroddiadau yn unol â darpariaethau Rhan 14 y COPR a gaiff ei fwyhau gan Gyfarwyddyd Ymarfer 14.  Gellir addasu'r samplau a'r modelau i weddu maes a chyd-destun gofynnol y sefydliad. Bydd cynrychiolwyr yn adolygu amrywiaeth o ddatganiadau / adroddiadau a defnyddio meini prawf asesu gwrthrychol i asesu eu tystiolaeth ysgrifenedig a derbyn adborth am dystiolaeth ysgrifenedig i wella eu sgiliau tystiolaeth ysgrifenedig.

PWYNTIAU DYSGU ALLWEDDOL

  • Sut i gasglu tystiolaeth yn fwy effeithiol drwy wybod sut y caiff ei chynnwys mewn tystiolaeth ysgrifenedig
  • Sut i lunio cyfeiriadau at gofnodion a nodiadau fel ffynhonnell gychwynnol tystiolaeth y cafodd y datganiad / adroddiad ei ysgrifennu
  • Sut i ddynodi'r materion a'r ffeithiau, a ffynhonnell a phwysau'r ffeithiau hynny
  • Datblygu dadansoddiad clir a pherswadiol
  • Defnyddio gosodiad, fformat ac arddull briodol
  • Defnyddio tystiolaeth ysgrifenedig fel modd o setlo achosion neu fel sail i roi tystiolaeth lafar
  • Deall y ffurfioldebau gan gynnwys, os ydy'n berthnasol, y rheolau sy'n llywodraethu datganiadau / adroddiadau

Dyddiadau:

  • 7 Medi 2022 9.30am - 5.00pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau