gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Ailagor pont ar y ffin rhwng Powys a Sir Fynwy

Llangrwyney Bridge

28 Gorffennaf 2022

Llangrwyney Bridge
Yn cysylltu pentrefi Glangrwyne ym Mhowys a Gilwern yn Sir Fynwy ar naill ochr Afon Wysg, mae pont Llangrwyne wedi ailagor yn dilyn gwaith adeiladu sylweddol.

Caewyd Ffordd Glangrwyne (y C126) ym mis Chwefror 2020 yn dilyn difrod helaeth i'r arglawdd o ganlyniad i Storm Dennis.  Yn dilyn archwiliad, darganfuwyd fod rhan o drawstiau gwaelodol y bont 64 metr sy'n dyddio o'r 1980au wedi rhannol chwalu oherwydd rhwd.

Fe wnaeth gymryd tipyn o amser ac adnoddau i ddatblygu cynllun i drwsio ategion y strwythur Panel Acrow sy'n ddeugain mlwydd oed, heb achosi difrod amgylcheddol i'r ardal gyfagos.   Gan weithio o fewn canllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru, dyfeisiodd Pro Steel Engineering, cwmni o Bontypŵl, gynllun i ddefnyddio'r pileri presennol i godi'r bont a gosod ategion newydd.

"Dechreuodd y gwaith ym mis Mai 2022 a newidiwyd y strwythurau a'r trawstiau ategol o fewn tri mis," esboniodd y Cynghorydd Jackie Charlton, Aelod Cabinet ar gyfer Powys Wyrddach.

"Ond ar yr olwg gyntaf, fe allech feddwl nad oes dim wedi newid ar y bont newydd, gyda'r platiau trwm gwreiddiol yn dal i fod yno.  Gallaf eich sicrhau chi bod y rhain wedi cael eu harchwilio'n drwyadl ac ni fydd angen eu newid am gryn dipyn eto.

"Mae wedi bod yn braf gallu defnyddio gwasanaethau cwmni peirianneg lleol i wneud y gwaith hwn i safon uchel.  Mae sicrhau bod y strwythurau'n ddiogel ac yn addas i gerbydau ysgafn unwaith eto yn newyddion gwych i'r ardal leol."

Mae pont Llangrwyne yn strwythur ar y cyd rhwng Powys a Sir Fynwy gyda'r ddau gyngor yn rhannu'r costau trwsio.  Mae cynghorwyr lleol o naill ochr yr afon yn hapus iawn i weld y bont nôl yn cysylltu'r pentrefi. 

Dywedodd y Cynghorydd Sarah-Jane Beecham a'r Cynghorydd Matt Beecham o Grughywel, Powys a'r Cynghorydd Simon Howarth o Fryn Llaneli, Sir Fynwy: "Mae'r bont hon yn gyswllt pwysig rhwng y cymunedau a'r siroedd ar naill ochr Afon Wysg.  Gobeithio y gallwn elwa o'r cydweithio rhwng y ddau gyngor i fynd i'r afael â nifer o'r heriau eraill i wynebu ein cymunedau."

Dywedodd y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: "Bydd trigolion ac ymwelwyr i Bowys a Sir Fynwy'n  falch i weld Pont Llangrwyne'n ailagor.  Mae'r ddau gyngor wedi gweithio'n agos i fynd i'r afael â'r difrod a achoswyd gan y llifogydd, sydd, ochr yn ochr â'r tywydd poeth diweddar wedi pwysleisio'r angen i ni drin newid yn yr hinsawdd o ddifrif."