gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Rhaglen ganser yn cefnogi ymgyrch gerdded

Stan Wilson, tail walker, Nina Davies, Interim Director of Social Services and Housing, Lee Jarvis, Run and Event Director for Groe parkrun, Wendy Wilson, marshal and Liz Towns from the Bracken Trust – a partner in the ICJ programme.

5 Hydref 2022

Stan Wilson, tail walker, Nina Davies, Interim Director of Social Services and Housing, Lee Jarvis, Run and Event Director for Groe parkrun, Wendy Wilson, marshal and Liz Towns from the Bracken Trust – a partner in the ICJ programme.
Yn ystod mis Hydref mae trefnwyr parkrun yn gwahodd trigolion Powys nad ydynt yn dymuno rhedeg pellter o 5k, i'w gerdded yn lle hynny.

Mae'r cynnig a'r neges y gallwch ei "gerdded" yn cael eu cefnogi gan y rhaglen Gwella'r Daith Ganser ym Mhowys - rhaglen wedi'i hariannu gan Macmillan - sy'n cefnogi pobl yn ystod eu taith ganser. 

Bob wythnos bydd rhywun sy'n rhan o'r rhaglen yn ymuno â parkwalk a byddant wrth law i sgwrsio gyda phobl sy'n byw gyda chanser naill ai yn ystod neu ar ôl y daith gerdded yng nghaffi'r Strand lleol. 

Nina Davies, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai oedd y cyntaf i ymuno â'r daith gerdded ddydd Sadwrn 1 Hydref ynghyd â Liz Towns o Ymddiriedolaeth Bracken.  Mae Liz fel arfer yn rhedeg y cwrs bob wythnos ond fe fydd yn ei gerdded drwy gydol y mis.  Hefyd yn bwriadu ymuno y mae'r Cynghorydd Sian Cox, Aelod y Cabinet ar gyfer Powys Gofalgar a Sharon Healey, y cysylltydd cymunedol lleol ar gyfer PAVO.

Dywedodd y Cynghorydd Sian Cox:"Bydda i'n cerdded y daith parkrun yn Llanfair-ym-Muallt ar 22 Hydref, gyda fy nghi, ac unrhyw un arall a fyddai'n hoffi cerdded gyda ni.  O fy mhrofiad personol, rwy'n gwybod sut mae cerdded, anadlu awyr iach ac yn enwedig cysylltu â byd natur, yn gwella lles.  Hefyd, mae ei gwneud yn gyson yn arwain at bethau sy'n gwneud i chi deimlo'n well - ffitrwydd, bod yn iachach, cryfder, cysylltu â phobl eraill - a hefyd yn eich helpu i osgoi pethau sy'n gwneud i chi deimlo'n isel - anffitrwydd, diflastod, unigrwydd.  Dwi wastad yn barod i fynd am dro - unrhyw le, mewn unrhyw dywydd!

Aeth ymlaen i ychwanegu: "Dwi'n edrych ymlaen at gwrdd â phobl eraill sydd eisiau dangos eu cefnogaeth ar gyfer Gwella'r Daith Ganser, ac yn arbennig, unrhyw un sydd eisiau siarad â fi am fyw gyda chanser yn ein sir wledig. Rwy'n gobeithio gan fod mis Hydref wedi'i dynodi'n fis "Cer Amdani i Gerdded" y bydd mwy o bobl yn rhoi dro ar gerdded, yn caru cerdded ac yn gwneud mwy o gerdded.  Gall bob mis fod yn fis 'Cer Amdani i Gerdded - hyd yn oed yng Nghymru lawiog!"

Dywedodd Lee Jarvis, trefnydd Llanfair-ym-Muallt: "Nid oedd 'parkrun' erioed wedi ei fwriadu i fod yn wahoddiad i redeg y cwrs yn unig. Mae llawer o bobl yn mwynhau ac eisoes yn cerdded llwybr y Groe, ond gyda'n dathliad pen-blwydd yn 18 oed roeddem yn teimlo y byddai mis Hydref yn fis perffaith i atgoffa pobl bod yna groeso iddyn nhw ddod draw i gerdded y llwybr.  Gall cerdded helpu pobl i reoli eu cyflyrau iechyd ac mewn rhai achosion eu hatal yn ogystal â gwella ein hwyliau a rhoi hwb i'n lefelau ffitrwydd.  Mae gennym hefyd ein henwog Stan sy'n cerdded y llwybr ac sy'n gorffen ar y cefn bob wythnos ac yn sgwrsio â thrigolion sy'n dymuno symud yn fwy hamddenol ar fore Sadwrn.  Bydd angen i unrhyw un sy'n dymuno bod yn bresennol gofrestru (un tro yn unig).  Mae cofrestru yn rhad ac am ddim a dim ond unwaith sydd angen ei gwneud, p'un a ydych yn bwriadu cerdded, jogio, rhedeg, neu wirfoddoli neu wneud cyfuniad o'r holl bethau hyn!"

Cofrestrwch yma: https://www.parkrun.org.uk/register/

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma https://www.parkrun.org.uk/

Dywedodd Dr Ruth Corbally, Meddyg Teulu Arweiniol Canser Powys: "Mae'r ymgyrch 'parkwalk' ar gyfer mis Hydref yn cysylltu'n berffaith gydag ethos ein rhaglen Gwella'r Daith Ganser ym Mhowys, sef rhaglen i helpu pobl sy'n byw gyda chanser i gael mynediad at gymorth, gwybodaeth a chyngor ar yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw yn agosach at eu cartrefi. I rai pobl sy'n byw gyda chanser, p'un ai ydyn nhw'n aros am ganlyniadau profion, ar fin mynd i mewn i gael triniaeth neu ar ddiwedd eu llwybr triniaethau, gallai taith gerdded yn yr awyr iach ar fore Sadwrn fod yn bositif iawn ac yn help i wella eu lles."

Gall trigolion sy'n byw gyda chanser gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael drwy'r rhaglen trwy fynd i'w gwefan: https://www.powysrpb.org/icjpowys