gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Cwblhau datblygiad tai cymdeithasol Llanidloes

Image of new housing development in Llanidloes

12 Hydref 2022

Image of new housing development in Llanidloes
Mae'r cyngor sir wedi dweud bod gwaith ar ddatblygiad tai cymdeithasol newydd yng ngogledd Powys wedi ei gwblhau.

Mae Tîm Tai Fforddiadwy Cyngor Sir Powys wedi datblygu 22 o gartrefi newydd ar safle'r hen farchnad da byw yn Llanidloes.  Adeiladwyd y datblygiad, sydd wedi'i enwi yn Clos-Yr-Hen-Ysgol, gan y contractwyr J Harper and Sons (Leominster) Ltd.

Fel rhan o'r datblygiad, mae dau dŷ pedair ystafell wely, pedwar tŷ dwy ystafell wely, chwe thŷ tair ystafell wely, wyth byngalo dwy ystafell wely a dau fyngalo dormer tair/pedair ystafell wely wedi eu hadeiladu ar safle Heol y Gorn

Bydd y datblygiad gwerth £3.9m, a fydd yn eiddo i'r cyngor ac a fydd yn cael ei reoli ganddo, yn darparu llety y mae taer angen amdano a fydd ar gael ar rent fforddiadwy ac wedi'i ddyrannu i ymgeiswyr ar Gofrestr Tai Gyffredin Powys.

Defnyddiwyd Benthyciad Canol Tref Gwerth £2m a £1.37m o Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, a sicrhawyd gan Dimau Tai ac Adfywio Fforddiadwy y cyngor, i ariannu'r datblygiad hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Matthew Dorrance, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Bowys Tecach: "Rwyf wrth fy modd bod gwaith wedi'i gwblhau a hoffwn ddiolch i'n partneriaid adeiladu, J Harper and Sons am ein helpu i gwblhau'r datblygiad tai cymdeithasol hwn yn Llanidloes.

"Ni allwn adeiladu'r Powys gryfach, decach, a gwyrddach yr ydym am ei chael heb yn gyntaf fynd i'r afael â'r argyfwng tai yn y sir.  Yr unig ffordd y gallwn gyflawni hyn yw trwy adeiladu tai cyngor o safon uchel.

"Nid yn unig y mae'r datblygiad yma'n ateb anghenion y gymuned leol ond mae'n gynllun pwysig fydd yn ein helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng tai."

Dywedodd Mike Harvey, Cyfarwyddwr Masnachol Grŵp J. Harper and Sons Ltd "Rydym yn falch iawn o fod wedi gweithio ochr yn ochr â Chyngor Sir Powys i gynnig tai o ansawdd uchel y mae eu hangen i helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng tai lleol.

"Mae'n glod i Aelodau'r Cyngor, y cyllidwyr, y tîm tai a'r gymuned bod modd darparu datblygiad mor bwysig yn ystod y cyfnod digynsail yma."