Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - Cwestiynau Cyffredin

Trosolwg

Mae'r rheolau ynghylch rhentu cartref yng Nghymru'n newid.

Bydd y ddeddf newydd mewn perthynas â Rhentu Cartrefi'n ei wneud yn symlach ac yn rhwyddach i rentu cartref, ac yn cynnig mwy o ddiogelwch i denantiaid ac i landlordiaid.

O 1af Rhagfyr 2022, bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn newid y ffordd y mae pob landlord yng Nghymru'n rhentu eiddo allan.

Bydd y ddeddf newydd yn egluro'n well yr hyn y mae'n rhaid ichi ei wneud a pheidio â'i wneud wrth fyw yn y cartref.

Yn y ddogfen hon, y landlord yw Cyngor Sir Powys.

Rydym wedi llunio'r ddogfen hon, sy'n hawdd ei darllen, gyda Chwestiynau Cyffredin a fydd efallai'n berthnasol i'r newidiadau hyn.

 1. A fydd y ddeddf newydd yn effeithio arnaf i?
 2. Pa newidiadau fydd yn digwydd?
 3. Beth yw Contract Meddiannaeth?
 4. A fydd unrhyw newidiadau eraill?
 5. A fydd hyn yn costio arian i mi neu'n effeithio ar fy rhent?
 6. Beth ddylwn ei wneud nesaf?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, croeso ichi ffonio'r Un Rhif Tai ar 01597 827464 neu e-bostio housing@powys.gov.uk

 

A fydd y ddeddf newydd yn effeithio arnaf i?

Bydd, bydd pob tenant cymdeithasol (Y Cyngor a Chymdeithasau Tai) yn gweld rhai newidiadau:

 • o ran y ffordd y darperir contractau
 • o ran y ffordd y gwneir gwaith cynnal a chadw ar eu cartrefi
 • o ran y ffordd maen nhw'n cyfathrebu gyda'u landlordiaid

Bydd angen i'r landlord:

 • gydymffurfio â'r ddeddf newydd
 • gwneud y diweddariadau angenrheidiol i'w heiddo a'u gwaith papur

 

Pa newidiadau fydd yn digwydd?

 • O dan y ddeddf newydd, byddwch yn cael eich galw'n Ddeiliad Contract (nid tenant).
 • Byddwch yn derbyn Contract Meddiannaeth (yr enw blaenorol ar hwn oedd cytundeb tenantiaeth).
 • Bydd y ddeddf newydd yn golygu ei fod yn haws rhentu, ac yn cynnig mwy o ddiogelwch.

 

Beth yw Contract Meddiannaeth?

Yr hen enw ar Gontract Meddiannaeth oedd cytundeb tenantiaeth.

Cytundeb Diogel fydd eich Contract Meddiannaeth, sy'n rhoi mwy o ddiogelwch a sicrwydd ichi. Fodd bynnag, os taw ymgeisydd digartref ydych mewn llety dros dro, bydd eich contract meddiannaeth yn gytundeb safonol. 

Bydd y landlord yn rhoi eich Contract Meddiannaeth ichi. 

Bydd y Contract yn egluro'r hyn y gallwch ei wneud a'r hyn nad ydych yn gallu ei wneud, a'r hyn mae'r landlord yn gallu ei wneud a'r hyn nad yw'n gallu ei wneud. 

Bydd y Contract yn cynnwys: 

 • Enwau'r sawl sy'n rhentu, a chyfeiriad yr eiddo sy'n cael ei rentu. 
 • Hawliau a chyfrifoldebau, er enghraifft, pwy sy'n gyfrifol am drwsio pethau yn eich cartref. 
 • Agweddau dydd i ddydd, er enghraifft, hysbysu'r landlord os na fydd rhywun adref am gyfnod o 4 wythnos neu fwy. 
 • Gwybodaeth arall, er enghraifft, os ydych chi'n cael cadw anifeiliaid anwes ai peidio. 
 • Gallwn drefnu argraffu ac anfon y Contract atoch trwy'r post, neu gallwn ei ebostio atoch, yn dibynnu ar eich dewis chi. 
 • Dylech arwyddo'r contract os ydych chi'n hapus gyda'r cynnwys. 

 

A fydd unrhyw newidiadau eraill?

Bydd, bydd rhai newidiadau pwysig eraill megis:

Sicrhau fod y cartref yn addas i rywun fyw ynddo

Sy'n golygu bod yn rhaid i Gyngor Sir Powys sicrhau fod eich cartref yn addas i rywun fyw ynddo trwy:

 • Osod larymau mwg
 • Gosod synwyryddion carbon monocsid
 • Gofalu fod eich trydan yn ddiogel

Os bydd y Llys yn penderfynu nad yw'ch cartref yn addas ichi fyw ynddo, nid oes rhaid ichi dalu rhent yn ystod y cyfnod hwnnw.

Rhybudd i adael

Mae'n rhaid i Gyngor Sir Powys roi rhybudd ichi os ydym yn dymuno ichi adael yr eiddo. 

Bydd y rhybudd yn un ysgrifenedig sy'n eich hysbysu am yr hyn y dylech ei wneud, ac erbyn pryd. 

Nid yw'n bosibl gofyn ichi adael os ydych wedi cwyno fod eich cartref mewn cyflwr drwg. 

Deiliaid Contract ar y Cyd

Gallwch ofyn i ychwanegu rhywun i'ch contract os ydych am fyw gyda'r unigolyn dan sylw.

Nid oes rhaid ichi gychwyn contract newydd i wneud hyn.

Trosglwyddo eich cartref i rywun arall (Ddim yn berthnasol i ymgeiswyr digartref)

Gallwch drosglwyddo eich cartref i bobl eraill, er mwyn iddyn nhw allu parhau i fyw ynddo.   

Bellach, gallwch drosglwyddo eich cartref dwywaith - yn dibynnu ar yr amgylchiadau. 

 

A fydd hyn yn costio arian i mi neu'n effeithio ar fy rhent?

Na fydd; does dim effaith ar eich rhent, ac ni fydd yn golygu mwy o gost ichi. 

 

Beth ddylwn ei wneud nesaf?

Rydym yn awyddus i sicrhau fod y cyfnod pontio'n mynd mor llyfn â phosibl i bawb.  Fel tenant, mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o'r newidiadau o'ch safbwynt chi.

 • Gwirio'r enw(au) ar eich llythyr i sicrhau ei bod yn gywir ar gyfer eich Contract Meddiannaeth newydd. Os nad ydynt yn gywir, dylech gysylltu â ni ar 01597 827464 neu drwy ebostio: housing@powys.gov.uk
 • Bydd eich cytundeb tenantiaeth yn newid i Gontract Meddiannaeth ar 1af Rhagfyr 2022.
 • Mae gan Gyngor Sir Powys chwe mis o 1af Rhagfyr 2022, i anfon eich Contract Meddiannaeth newydd atoch.
 • Byddwn yn postio eich Contract Meddiannaeth atoch.
 • Ar ôl derbyn eich Contract Meddiannaeth, bydd angen ichi ei ddarllen, a sicrhau eich bod yn gyfarwydd gyda'ch hawliau a'ch cyfrifoldebau.
 • Rhaid i bob Deilydd Contract lenwi ac arwyddo'r ffurflen "Derbyn Contract", a fydd wedi'i gynnwys gyda'ch Contract.
 • Mae'n rhaid ichi ddychwelyd y ffurflen ar ôl ei llofnodi at Gyngor Sir Powys yn yr amlen a ddarperir o fewn 14 diwrnod o dderbyn y Contract.
 • Bydd tenantiaid newydd ar ôl 1af Rhagfyr 2022, yn llofnodi'r contract newydd yn y ffordd arferol, a byddant yn derbyn copi o fewn 14 diwrnod.